U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juni 2007, 14.04u

van Mieke Vogels aan minister Fientje Moerman
250 (2006-2007)
van Jan Peumans aan minister Fientje Moerman
251 (2006-2007)
De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega's, deze vraag is eigenlijk een mooi voorbeeld van januskopperij.

Wat betekent dat? Ik word elke avond overspoeld door tv-debatten, waar vertegenwoordigers van partijen die hier in de meerderheid zitten - CD&V, sp.a, VLD, N-VA en spirit uiteraard - zich uitsloven om aan te tonen dat ze groener dan groenst zijn. Ik zie Verhofstadt poseren met Al Gore. Ik zie minister Vande Lanotte vier jaar te laat de eerste steen leggen van een windmolenpark. Ik zie dat Yves Leterme plots ontdekt dat een bio-ontbijt toch ook wel lekker is. Ik zie dus groener dan groene kandidaten.

Mevrouw de voorzitter, de day after of zelfs de morning after, zie ik diezelfde partijen - meer zelfs, dezelfde mensen - in de regering, waar ze met hun regeringshoofd aanwezig zijn, beslissen om de ecologiesteun aan bedrijven te beperken. Il faut le faire! Eigenlijk denken jullie dat de kiezers een stelletje idioten zijn.

Een van de vragen die Greenpeace stelde, was of men akkoord gaat om in het regeerakkoord het streefcijfer van 15 percent hernieuwbare energieconsumptie tegen 2020 op te nemen. De antwoorden van de partijen in volle campagne zijn duidelijk. CD&V zegt: "Ambitieuze streefcijfers zijn ook het doel van CD&V. Vandaar het voorstel om in Vlaanderen 12 percent groene stroom te realiseren tegen 2015." N-VA, collega Peumans, zegt: "De N-VA onderschrijft zonder voorbehoud deze aanbevelingen van Greenpeace." Sp.a zegt: "Sp.a wil fors bijkomend investeren in hernieuwbare energie. Om investeerders rechtszekerheid te geven, is het belangrijk ambitieuze doelstellingen nu vast te leggen." Spirit, dat altijd net iets meer wil dan sp.a, zegt niet dat ze akkoord gaan, maar dat ze "geheel akkoord gaan".

Collega's, ik weet niet of u weet wat u belooft. Ik weet in elk geval wel dat in 2005 1,7 percent van de bruto elektriciteitsconsumptie gerealiseerd werd via hernieuwbare energie. Mevrouw de minister, ik weet dat, als geen bijkomende maatregelen worden genomen - en dat zijn cijfers van uw eigen administratie of die van minister Peeters - we tegen 2020 zullen uitkomen op 8 percent, dus zeker niet op de 15 percent die u allemaal beloofde. Als de economie verder groeit, zullen die maatregelen nog groter moeten zijn.

Mevrouw de minister, in de realiteit zie ik dat zowel burgers als bedrijven eigenlijk de klik wel gemaakt hebben. Dat ze eigenlijk wel overtuigd zijn van wat jullie, tenminste in theorie, beloven, namelijk dat hernieuwbare energie nodig is. Ik zie dat aan de explosie van het aantal aanvragen van individuele burgers voor zonnepanelen en vooral aan de boom die de aanvragen van de bedrijven kende om ecologiesteun te krijgen voor hernieuwbare energie.

Dat is goed nieuws, want het betekent dat de verantwoordelijke mensen in dit land de klik gemaakt hebben. Wat goed is voor het milieu, is ook goed voor de mensen, is ook goed voor de bedrijven en is ook goed voor de overheid, die de CO2-uitstoot moet beperken.

Ik zou denken dat we na zoveel goed nieuws een feestje zouden bouwen en dat er voor meer budgetten zou worden gezorgd om deze gunstige evolutie voort te zetten. Deze regering doet echter het tegenovergestelde: ze verhoogt niet de budgetten maar verandert de spelregels en stapt over naar een callsysteem. Er is meer, en dat is alles behalve een illustratie van goed bestuur: men gaat het callsysteem met terugwerkende kracht invoeren. Niet ik, maar zowel Voka, UNIZO als de milieubeweging zeggen dat dit absoluut geen voorbeeld van goed bestuur is en absoluut niet bevorderlijk voor het continueren van het gunstige investeringsklimaat dat er nu bestaat voor de hernieuwbare energie, wel integendeel. Een aantal bedrijven voelt zich ronduit bedrogen. U moet niet afkomen met te zeggen dat u geen enkele vergunning hebt gegeven sinds 1 augustus. Dat klopt, maar er is ook geen communicatie over geweest dat de spelregels zouden veranderen. Dat is alles behalve een voorbeeld van goed bestuur.

Ten slotte heeft men ook de spelregels gewijzigd in de zin dat bedrijven geen subsidies meer krijgen wanneer ze in alternatieve energie voorzien met een recht van opstal, dat wil zeggen dat ze zonnepanelen bouwen op het dak van iemand anders of een windmolen plaatsen op een terrein van iemand anders. Mevrouw de minister, u weet dat u daar vooral de coöperatieve bedrijven zoals Ecopower en andere zwaar mee benadeelt. Het zijn coöperatieve bedrijven waar burgers zelf in investeren omdat ze alternatieve energie willen. Uw kandidaat-premier zou dat staatskapitalisme kunnen noemen en hij is daar een grote fan van. Blijkbaar vindt u dat niet belangrijk en hypothekeert u de werking van dit soort bedrijven.

Ik wil niet chargeren, maar na wat ik vorige zondag op een degelijk programma als Panorama heb gezien over de wijze waarop Electrabel steeds weer haar monopoliepositie wil garanderen via banden met de politiek, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ze ook bij u zijn langsgekomen. Dit voorstel over het recht van opstal stond bij mijn weten niet in het oorspronkelijke voorstel dat aan de Minaraad werd voorgesteld, tenzij u me het tegendeel kunt bewijzen.

Ik heb grote vragen bij wat deze regering van plan is. Collega's, dit is een signaal dat absoluut haaks staat op alle verkiezingsbeloften en het maakt duidelijk dat een pre- en een postelectorale periode voor alle meerderheidspartijen een wereld van verschil uitmaken. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de heer Van den Heuvel heeft over dit onderwerp in de commissie voor Economie een aantal vragen gesteld. De heer Glorieux heeft zich daarbij aangesloten en hij heeft in de commissie voor Openbare Werken en Energie dezelfde vraag gesteld. Deze vraag is geïnspireerd door het feit dat de overheid blijkbaar maatregelen heeft genomen die, excuseer me de uitdrukking, ordinaire besparingsmaatregelen zijn. Ik bedoel het woord 'ordinair' niet negatief. Omdat de aanvraag voor projecten voor hernieuwbare energie zo een groot succes kent, heeft men ervoor geopteerd de spelregels te veranderen omdat het anders te duur werd voor de overheid. Ik heb in bepaalde nota's gelezen over een tekort van 139 miljoen euro en dat men besparingen kan doorvoeren door het systeem retroactief in te voeren en ook door de spelregels en de bijdragen te veranderen.

Ik geef toe dat mijn vraag is geïnspireerd door een aantal contacten met Ecopower, de leider op het gebied van hernieuwbare energie. Ecopower zegt dat de minister verkeerd zit. In het publicatieblad van de Europese Gemeenschap staat, in verband met relevante investeringen in het milieu, dat ook uitgaven voor technologieoverdracht in de vorm van het verwerven van octrooien en van exploitatielicenties of licenties van alle niet-geoctrooieerde technische kennis, voor steun in aanmerking komen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: ze moeten op vijf jaar afgeschreven worden enzovoort.

Een ander punt is dat systemen van recht van opstal niet in aanmerking komen. Daar de technologische kennis vaak niet aanwezig is bij de eigenaar van een bepaald pand of wat dan ook, doet die ter zake een beroep op een bureau dat deskundig is. Ik heb altijd geleerd dat een recht van opstal voor maximaal 50 jaar kan worden afgesloten en dat dit gelijkstaat aan een soort eigendomsverwerving.

Wat ook zeer merkwaardig overkomt voor iedereen die projecten heeft opgestart, is dat men nu heeft beslist dat het systeem retroactief kan worden gewijzigd, tot 1 augustus 2006. Het op deze wijze terugdraaien van een genomen subsidiebesluit zorgt volgens mij toch voor veel rechtsonzekerheid voor een aantal bedrijven, zoals Ecopower. Daar is er sprake van een totale investering van 5 miljoen euro, toch een vrij fors bedrag. Die mensen zouden normaliter 1 miljoen ecologiesteun krijgen. Nu wordt er een zodanig grote rechtsonzekerheid gecreëerd dat de geloofwaardigheid van de overheid heel sterk in twijfel wordt getrokken.

Mevrouw de minister, ik zou dan ook graag eens van u horen hoe het nu zit met die Europese kwestie, maar ook uiteraard met dat recht van opstal en dat retroactieve karakter.

De voorzitter

Minister Moerman heeft het woord.

Minister Fientje Moerman

Mevrouw de voorzitter, ik dank de leden voor hun vragen. Mevrouw Vogels, met veel van wat u hebt gezegd, ben ik het volmondig eens. Ik ben het er natuurlijk niet mee eens dat we de kiezer als een debiel beschouwen. U hebt dat woord niet gebruikt, maar daar kwam het op neer. Ik ben het er ook niet mee eens als u stelt dat we twee gezichten zouden hebben. Ik hoop dat u na mijn uitleg zult begrijpen waarom u daar fout zit.

Ik ben wel overtuigd van de noodzaak van het subsidiëren van hernieuwbare energie en de productie daarvan. Alleen is het instrument van de ecologiepremie niet daartoe bestemd. Ik wil eerst een en ander op een rijtje zetten. Het is niet waar dat de budgetten zijn ingekrompen. Mijnheer Peumans, mocht het hier gaan over een ordinaire besparingsmaatregel, dan zou het toch niet kunnen dat er dit jaar, op 1 jaar tijd, een stijging is geweest van het bedrag voor de ecologiepremies, van 54 miljoen euro in de oorspronkelijke begroting 2007 tot 108 miljoen euro na de begrotingscontrole. Dat is een verdubbeling van het budget. Ik ken weinig budgetten die op nog geen jaar tijd verdubbelen. Dat gebeurt precies omdat we ons bewust zijn van het belang daarvan en erop willen inspelen. Tussen haakjes, op 3,5 jaar tijd is ongeveer 400 miljoen euro aan ecologiepremies verstrekt aan het Vlaamse bedrijfsleven. Is dat een ordinaire bezuiniging? Neen, dat is het niet.

Hebben we de zaken budgettair dan verkeerd ingeschat? Neen, dat hebben we al evenmin gedaan, maar het mechanisme dat oorspronkelijk in 2004 was gekozen voor de ecologiepremie wat dat van een vast budget ingeschreven in de begroting, met een open vraag. We konden die open vraag op voorhand niet inschatten, zelfs niet bij benadering. Dat hangt immers af van de optelsom van de individuele investeringsbeslissingen van bedrijven. We hebben inderdaad gezien dat deze ecologiepremie een zeer groot succes kent bij de bedrijven. Daar hebben we ook verder op ingespeeld.

Ongeveer medio 2006 hebben we echter gemerkt dat er plots een ander soort mechanisme aan het ontstaan was. Een aantal slimme jongens - of meisjes, maar ik denk dat het meestal jongens waren - hadden de weg gevonden. De ecologiepremie is bestemd voor bedrijven die hun eigen productieapparaat op een duurzame wijze willen vergroenen, door topmilieutechnologie binnen te halen. In plaats van gewone investeringen te doen, doen ze net iets meer, namelijk een investering in toptechnologie op milieuvlak. Vanaf medio 2006 zijn er echter kapers op de kust gekomen, die de ecologiepremie voor een ander doel zijn gaan gebruiken, namelijk om op structurele wijze de productie van groene stroom, in zeer vele gevallen opgewekt met zonne-energie, te subsidiëren. Dat is niet de bedoeling van de ecologiepremie. Daardoor is het aantal vragen enorm toegenomen.

Mijnheer Peumans, in de tekst van uw vraag vroeg u over hoeveel het ging.

Van medio 2006 tot nu hebben we in totaal voor 68,1 miljoen aanvragen binnengekregen voor steun aan projecten van opwekking van energie door zonnepanelen, waarvan een 44 percent gebruik maakt van de rechtsfiguur van het recht van opstal, al dan niet met verzaking van het recht van natrekking. Dan zitten we in een ander verhaal, waarbij niet meer het productieapparaat van dat bedrijf wordt verduurzaamd, maar men de ecologiepremie anders gebruikt.

U vroeg of Electrabel bij mij is langs geweest. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze hadden het kunnen doen. Zij maken er met een van hun onderafdelingen ook gebruik van. De ecologiepremie was daar eigenlijk niet voor bedoeld. We hebben de ecologiepremie dus bijgesteld. De open vraag, die niet in te schatten valt, passen we nu in in een callsysteem, zoals we dat ook met de andere steunmechanismen hebben gedaan. We gaan terug naar het oorspronkelijke doel van de ecologiepremie, namelijk investeringen in topmilieutechnologie in de bedrijven zelf.

Ik geef een voorbeeld: een bedrijf dat uit biomassa elektriciteit opwekt - ik heb er gisteren één bezocht - investeert in rookgaswassingsprocedés, waardoor de uitstoot aan de strengste normen voldoet. Het gaat om toptechnologie, meer dan 'state of the art'. Dat bedrijf krijgt een ecologiepremie. Maar een bedrijf dat beslist om in andere bedrijven of bij particulieren, wat ook gebeurt in sommige aanvragen, tegen vergoeding plaats in te nemen om zonnepanelen te zetten om groene stroom op te wekken, te voldoen aan bepaalde verplichtingen en groenestroomcertificaten te krijgen, zit niet in het verhaal van de ecologiepremie. Die dient voor de bedrijven zelf en toptechnologische milieu-investeringen in de bedrijven zelf.

Daar ontstaat de verwarring. Zeg ik daarmee dat dit niet mijn winkel is en is daarmee voor mij de kous af? Nee, ik denk dat we in Vlaanderen een tandje moeten bijsteken voor de ondersteuning van hernieuwbare en groene energie. Dit nu beloven, zou voor mij heel simpel zijn, maar het is niet mijn bevoegdheid en zoals u weet heeft deze regering gezegd dat we voorzichtig zijn tot na de verkiezingen. We nemen enkel beslissingen binnen de begroting. Alle andere zaken zullen aan bod komen in de begrotingsbesprekingen voor 2008. Daar kunnen dergelijke zaken aan bod komen, maar niet hier.

Mevrouw Vogels, het zou voor mij heel eenvoudig geweest zijn om hier vandaag niet te staan. Ik weet ook wel wat ik doe wanneer ik in de maand mei, in de aanloop naar de federale verkiezingen, een besluit laat nemen dat niet zo populair is. Ik had even goed kunnen wachten tot 11 juni. Dat zou vanuit plat politiek standpunt waarschijnlijk slimmer geweest zijn. Ik heb dat niet willen doen. Waarom niet? Medio vorig jaar was er een lek van 5 miljoen euro per week, als een bad zonder stop waaruit het water wegloopt terwijl de kraan bijvult. Doordat men via via te weten is gekomen dat er veranderingen op til waren, is dat geslonken tot 3 miljoen euro per week. Ik denk dat het geen daad van goed bestuur zou zijn geweest om met een dergelijke beslissing te wachten tot volgende week, wat voor mij veel simpeler was geweest.

Mieke Vogels

Mevrouw de minister, bedankt voor uw helder antwoord, maar het doet niets af aan mijn basisopmerking. Ik vind het moedig dat u dit nog hebt gedaan voor de verkiezingen, maar deze regering zou veel consequenter zijn wanneer ze een globale oplossing had voorgesteld of minstens in de meerjarenbegroting al iets had duidelijk gemaakt. Buiten misschien over Electrabel - die een onderaanneming hebben en slimme jongens zijn, vooral mannelijke slimme jongens - heb ik u niet horen zeggen dat degenen die, al dan niet oneigenlijk, gebruik hebben gemaakt van uw subsidiereglement, fout bezig zijn.

Door nu deze geïsoleerde beslissing te nemen om uw eigen bollenwinkel gedeeltelijk veilig te stellen, hebt u een heel slecht signaal gegeven voor het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie. De tijd is rijp, zowel bij bedrijven als bij individuen, om ervoor te gaan. Dit is het moment om te investeren. Dit krakkemikkige en onduidelijk gecommuniceerde besluit van de Vlaamse Regering heeft de klok echter teruggedraaid. Dat is verschrikkelijk spijtig. Investeerders die al een aantal investeringen hebben gedaan, bijvoorbeeld van UNIZO en van de coöperatieve vennootschappen, blijven nu in de kou staan. Wat moeten ze doen? Heeft de regering een antwoord voor die investeerders? Ik denk het niet. De essentie van mijn vraag blijft perfect overeind. U hebt in uw bollenwinkel orde op zaken gesteld, maar de doelstelling van de regering om te investeren in alternatieve energie, wordt volledig onderuit gehaald.

Jan Peumans

Mevrouw de minister, ik dank u, maar ik had ook graag een antwoord gekregen op mijn vraag over het retroactieve aspect. Wat moet een bedrijf doen dat een aantal investeringen of voorbereidende activiteiten heeft gedaan en dan plots wordt geconfronteerd met het besluit van de overheid om de datum retroactief vast te leggen op 1 augustus 2006? Zoiets veroorzaakt een grote rechtsonzekerheid, ook op het vlak van gedane investeringen.

Ik blijf toch nog een beetje op mijn honger zitten. Is het juist wat Europa zegt? Ook ik heb de stukken geraadpleegd, maar klopt het wat Europa zegt over investeringen op eigendommen van derden, maar via een systeem van recht van opstal?

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, wie had durven dromen dat de ecologiesteun bedrijven zo massaal zou aanzetten tot investeringen in hernieuwbare energie? Het succesverhaal van de ecologiesteun blijkt ondertussen echter een nachtmerrie geworden te zijn, want door de grote omvang zijn de subsidies niet langer betaalbaar.

Mevrouw de minister, uit uw antwoord begrijp ik dat u een herziening wilt en dat die noodzakelijk is. Ik kan me echter niet vinden in de manier waarop u een aantal lopende dossiers afhandelt. U hebt wel veel verduidelijkt in uw antwoord, maar een subsidie herzien met terugwerkende kracht, is onaanvaardbaar. Ik betwijfel of dit juridisch kan. Het aankondigen van een subsidie klinkt altijd mooi, maar de Vlaamse Regering moet haar beloften nakomen en de aangekondigde subsidies uitbetalen. Het kan niet dat bedrijven eerst worden gemotiveerd en dat later de belofte van een financiële bijdrage wordt ingetrokken. Ik heb er begrip voor dat subsidies moeilijk te budgetteren zijn, maar er moet op voorhand een betere inschatting worden gemaakt en eventueel moet het budget via een begrotingswijziging aangepast worden.

Mevrouw de minister, we zien geen heil in de door u voorgestelde oplossing: het callsysteem. Voor het Vlaams Belang moeten alle bedrijven die investeren in hernieuwbare energie, beloond worden voor hun inspanningen voor ons milieu en ons klimaat. We ondersteunen de vraag van de getroffen bedrijven en dringen aan op de uitbetaling van wat beloofd werd na een doorlichting van de dossiers op hun correcte verloop, en op het herleiden van de subsidieprocedure in een vorm van fiscale aftrek, want dat kan volgens ons de grote oplossing zijn.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik sluit me graag aan bij de vraagstellers. De heer Peumans merkt terecht op dat we hierover in de commissie enkele weken geleden al ruim van gedachten hebben gewisseld, samen met de heren Glorieux en Martens. Dit is geen punt van de laatste dagen of weken, maar werd 2 à 3 maanden geleden al aangekondigd. De eerste keer gebeurde dat rond het paasreces.

Het is natuurlijk altijd goed dat een bedrijf een zo groot mogelijke rechtszekerheid heeft. De retroactieve kracht moet dus zoveel mogelijk vermeden worden.

Dat teruggekeerd wordt naar de finaliteit van de ecologiepremie is een goede zaak. Bij het uitvaardigen van een maatregel moeten we ons ervoor hoeden dat er allerlei andere zaken bij betrokken worden en dat wordt afgeweken van het uiteindelijke doel. Het is belangrijk dat er opnieuw meer aandacht wordt besteed aan toptechnologie en aan de innovatieve waarde van investeringen. Onze wereld staat niet stil en we moeten meerijden in eerste klasse.

Dat van het systeem van de open enveloppe wordt overgestapt op het callsysteem, daar hebben wij al jaren vragen bij. Uit wetenschappelijk onderzoek - onze universiteiten hebben er de voorbije jaren 2 uitgevoerd - blijkt dat dit het minst slechte systeem is wanneer men met een gesloten budgettaire enveloppe wenst te werken.

Wij vragen dat u voor een zo groot mogelijke rechtszekerheid zou zorgen, en dat er een snelle procedure komt. Dat is belangrijk. Het callsysteem wekt heel wat ergernis bij de bedrijven omdat de procedure wordt uitgesmeerd over een lange periode. De interesse daalt daardoor. Men spreekt daarom van een loterij. Er is onzekerheid en het duurt allemaal te lang. Ik houd een pleidooi voor heldere criteria, zodat men zelf de innovatieve waarde van zijn investeringen kan inschatten.

Mevrouw Vogels, u wilt dat de hernieuwbare energie en groene stroom worden aangemoedigd. Volgens u wordt er nu een slecht signaal gegeven. De ecologiepremie is bedoeld voor een bepaald segment, u wilt dat zo houden. Ik vind echter dat we allemaal moeten zoeken naar manieren om de toepassing te verbreden. We hebben de groenstroomcertificaten. Er is de fiscale aftrek op federaal niveau. We moeten ons afvragen in welke mate het mattheuseffect hier van invloed is. Zijn het vooral de koopkrachtige gezinnen die overgaan tot investeringen in hernieuwbare energie? De uitdagingen zijn divers. We moeten die op korte termijn aanpakken. Daar moeten we in de Vlaamse begroting 2008 rekening mee houden. We moeten uitzoeken hoe we kunnen inspelen op de fiscale maatregelen van de nieuwe federale regering. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle gezinnen, koopkrachtig en minder koopkrachtig, investeren in hernieuwbare energie?

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Mevrouw de voorzitter, ik wil een kanttekening maken bij het verhaaltje van mevrouw Vogels. Zij zegt dat door het verdwijnen van Groen! uit de regering een hele restauratiebeweging plaatsvindt. Deze regering schroeft terug wat paars-groen had gerealiseerd.

Mevrouw Vogels, door de invoering van de groenestroomcertificaten door de ministers Stevaert en Bossuyt kwam de boom van hernieuwbare energie pas goed op gang. De huidige coalitiepartners hebben ervoor gezorgd dat de bodemprijs voor elke vorm van groene stroom decretaal werd vastgelegd. Deze Vlaamse Regering heeft ervoor gezorgd dat die prijs contractueel werd vastgelegd tussen de exploitanten van groenestroominstallaties en de netbeheerders voor een periode van twintig jaar. Dat heeft voor de rechtszekerheid gezorgd.

Dat heeft gemaakt dat een coöperatieve zoals Ecopower - waar ik trouwens coöperant van ben - vorig jaar 1 miljoen euro winst maakte op een omzet van 6 miljoen euro. Mij lijkt dat helemaal niet slecht. Vandaag las ik in De Tijd dat Aspiravi nv met haar investeringen in groene stroom vorig jaar een winst van 2 miljoen euro heeft geboekt. Wij hebben ervoor gezorgd dat investeringen in groene stroom rendabel zijn en we zullen ervoor zorgen dat dat zo blijft.

Uiteraard wordt het zoeken naar de optimale instrumenten daarvoor. Vandaag is dat een combinatie van ecologiepremies en groenestroomcertificaten. Ik denk dat het de voorkeur geniet - en ik steun op dat punt minister Moerman - vooral te werken met het systeem van groenestroomcertificaten en de bodemprijs die we daarmee garanderen. Het komt er niet op aan om investeringskosten te subsidiëren, nee, het komt erop aan om opbrengsten te subsidiëren. Op die manier gaan we ervoor zorgen dat de overheidsmiddelen op de meest efficiënte manier worden aangewend. We gaan uiteraard geen zonnepanelen in de schaduw subsidiëren, nee, we zorgen ervoor dat de middelen maximaal rendement opleveren. Met de herziening van het Elektriciteitsdecreet - daar zijn we mee bezig - en de aanpassing van de minimumwaarden voor groenestroomcertificaten kunnen we ervoor zorgen dat alle vormen van hernieuwbare energie in hun take-off-fase rendabel zijn en blijven. Ik opteer voor dat laatste, eerder dan voor de ecologiepremie omdat het zorgt voor een gelijk speelveld. Niet alleen bedrijfsinvesteringen op het eigen terrein krijgen steun, maar ook investeringen van dienstverleners, van hernieuwbarestroomproducenten en bij derde bedrijven via systemen van opstalrecht of huurovereenkomsten. Investeringen van particulieren kunnen op dezelfde manier steun genieten.

En ik kan u verzekeren, mevrouw Vogels, dat de Vlaamse Regering de minimale doelstelling voor groene stroom wel degelijk wil optrekken tot twaalf percent tegen 2015. Minister Peeters heeft die doelstellingen in dit halfrond overigens herhaald, in een antwoord op mijn vragen. Op die manier gaan we de doelstelling van vijftien percent tegen 2020 die u voorstelt, ruimschoots overschrijden. We zijn hier echt bezig met een revolutie op het vlak van hernieuwbare energie. Die krijgt van ons alle steun en zal verder doorgaan, wat uw standpunt daarover ook moge zijn.

De voorzitter

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Ik besluit uit het betoog van de heer Martens dat Ecopower en de andere kmo's die getroffen worden door dit besluit, het allemaal bij het verkeerde eind hebben. Die uitspraak laat ik voor zijn de rekening.

Minister Peeters heeft beloofd om tegen 2015 aan 12 percent te zitten. Ik dacht dat het de bedoeling was om doelstellingen voor 2018 voorop te stellen. Je moet immers in de eerste plaats op langere termijn perspectieven bieden aan de investeerders. En dat doe je niet, zoals de Vlaamse Regering nu doet, door voortdurend te stellen dat windenergie een hype is en dat we de kerncentrales weer langer moeten openhouden. Dat doe je ook niet door de investeringssteun voor hernieuwbare energiesystemen terug te schroeven.

Een van de coöperaties, Ecopower, is er dankzij dit systeem in geslaagd om 800 fotovoltaïsche zonne-installaties te installeren bij particulieren. 400 daarvan werden betaald door de eigenaars zelf, 400 door Ecopower, dankzij dit systeem. Dat is heel positief en daar wil ik u dan ook voor feliciteren, mevrouw de minister. Het probleem is dat men dat dit jaar had kunnen herhalen, maar dat dat nu in het water valt. Dat is onder meer het gevolg van die terugwerkende kracht. En dat maakt het net zo erg: kmo's hebben sindsdien heel wat investeringen gedaan, maar nu wordt de beloofde investeringssteun tot augustus 2006 nietig verklaard. U verandert plots de regels, zonder de kmo's daar vooraf van op de hoogte te brengen. De regels worden veranderd op het moment dat de kmo's al heel wat investeringen gedaan hebben, in de veronderstelling dat ze van de subsidieregeling gebruik zouden kunnen maken. Zo wordt eens te meer de rechtszekerheid van bedrijven ondermijnd. Dat is geen voorbeeld van goed bestuur.

Minister Fientje Moerman

Ecologiesteun is breder dan energiesteun. Het gaat hier bovendien over ecologiesteun voor de bedrijven, het is dus nooit de bedoeling geweest om zonnepanelen op de daken van particulieren te subsidiëren via ecologiesteun voor bedrijven. Zo zouden we de bedrijven een slechte dienst bewijzen, want als het geld daarvoor gebruikt wordt, blijft er geen meer over voor een snelle behandeling van de dossiers van bedrijven die in een eigen productieapparaat investeren.

De actoren van deze nieuwe techniek zijn voornamelijk consultants en energiebedrijven.

Wat betreft de retroactiviteit, verwijk ik u naar de invoering van het callsysteem bij de groeipremie in 1999, onder mijn voorganger. Toen heeft men dat niet gedaan. Het resultaat was een anticipatief gedrag van de bedrijven, waardoor in de groeipremie een achterstand van 8 miljard Belgische frank opgebouwd is. De laatste dossiers daarvan zijn pas vorig jaar geliquideerd. Bedrijven die onder het nieuwe systeem om steun vroegen, moesten daardoor veel te lang wachten op de uitbetaling van hun steun.

Overigens, alle steun die toegezegd is, ook onder de oude regeling, wordt uiteraard uitbetaald. Om een toezegging van steun te krijgen volstaat het echter niet om een aanvraagdossier in te dienen of een vraag te stellen.

Daarvoor moet het dossier afgewikkeld zijn en moet er een beslissing genomen zijn. Waar al een beslissing was genomen, zal de uitbetaling volgen. De Raad van State kon leven met dit mechanisme. We hebben de beslissing genomen op 20 juli 2006 zodat de regeling kon ingaan op 1 augustus. De actoren waren daarvan op de hoogte. We stonden voor een heel lange adviesprocedure bij de Europese Commissie, de SERV en de Minaraad.

Over de op til zijnde verandering is er gecommuniceerd op de website.

Mieke Vogels

Het is een slecht signaal voor iedereen die in Vlaanderen de kaart wil trekken van de hernieuwbare energie. Dat zeggen Voka, UNIZO en een aantal anderen. Ik vind het een teken van heel slecht bestuur dat u dergelijke maatregelen met terugwerkende kracht neemt.

Jan Peumans

Hoe zit het met Europa?

Minister Fientje Moerman

Het opstelrecht is de rechtsfiguur die wordt gebruikt om investeringen te doen bij derden, terwijl wij met de ecologiepremie enkel willen investeren in en door bedrijven in hun eigen productieapparaat. Het is nooit de bedoeling geweest van het Europese steuninstrument om ecologiesteun te gebruiken om derde investeringen structureel te subsidiëren voor het opwekken van groene energie.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.