U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 mei 2007, 14.06u

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega', vorige week vrijdag werd de nieuwe huurwet van kracht. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe huurwet is een federaal initiatief. Wie had gedacht dat de mensen aan de overkant eraan zouden bijdragen om de wetgeving in ons land eenvoudiger te maken, komt bedrogen uit - nochtans was er een staatssecretaris aangesteld die als enige taak had kafkaiaanse toestanden te vermijden. De nieuwe huurwet is niet alleen complexer geworden op wetgevingstechnisch vlak, maar ook op het vlak van de toepassing en de uitvoering ervan.

Een van de maatregelen die de nieuwe huurwet oplegt, is dat verhuurders op het aanplakbiljet moeten aankondigen welke huurprijs ze voor het te verhuren pand willen vragen. En daar ligt het kalf gebonden, want de controle daarvan werd doorgeschoven naar onze Vlaamse gemeenten. Die gemeenten lieten in het begin van de week via de Gazet van Antwerpen duidelijk weten dat ze het daarmee heel moeilijk hebben. De ene burgemeester stelt dat het geen verplichting is. De andere stelt dat als het al een verplichting is, hij niet weet hoe de controle kan worden uitgevoerd omdat er geen personeel is. Een derde burgemeester zegt dat het politiereglement ter zake misschien moet worden aangepast, maar zo'n aanpassing moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad en als die niet meewil, dan weet men nog niet waar men staat. Onduidelijkheid troef. Ik kan de burgemeesters geen ongelijk geven. Er is er zelfs één die zegt dat hij het initiatief afwacht van de bevoegde minister, de Vlaamse minister dus, die ter zake richtlijnen moet geven.

Mijnheer de minister, het wordt tijd dat we duidelijkheid krijgen in deze zaak. Het is in de eerste plaats niet uw verantwoordelijkheid. De federale wetgever is onduidelijk geweest en gebleven. We krijgen nu vragen van de burgemeesters, waarvoor u de toezichthoudende overheid bent, die richtlijnen moeten krijgen.

Gaat u hen de opdracht geven om de nieuwe complexe federale huurwet in al haar gestrengheid toe te passen? Gaat u de gemeenten opleggen om controles uit te oefenen? Ze hebben andere en betere opdrachten te vervullen. De bestrijding van de criminaliteit is voor de politionele overheden een prioriteit. De gemeenten hebben naast de strijd tegen de huisjesmelkerij en de verkrotting, een minstens even belangrijke opdracht. Laten we hen dus niet overladen met nieuwe kafkaiaanse regeltjes.

De burgemeesters vragen van u duidelijkheid. Welke instructies hebt u hen gegeven? Gaat u die geven? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

We hebben in dit huis een traditie om veel vragen te krijgen en lang te praten over zaken waarvoor we niet bevoegd zijn. Alles wat de huurwetgeving betreft, is een zaak van de federale overheid. De huurwetgeving gaat uit van de federale regering en werd besproken en goedgekeurd in het federale parlement. Samen met u en vele collega's hoop ik dat wij na een volgende staatshervorming bevoegd worden voor de privéhuurwetgeving. Zo kunnen we tot een homogeen bevoegdheidspakket Wonen komen, en wegen op de privéhuurmarkt.

Vragen over opportuniteit en inhoud moet u stellen aan federaal minister Onkelinx. Zij is daarvoor verantwoordelijk en zij zou verdere acties moeten ondernemen. De gemeenten werken sterk samen met en werken voor de federale overheid. OCMW's worden ook sterk aangestuurd door de federale overheid. Alles wat te maken heeft met veiligheid, politie, brandweer eveneens.

Wat de grond van de zaak betreft, in artikel 1716 dat wordt gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek door de nieuwe huurwetgeving, staat het werkwoord 'kunnen'. De gemeenten zijn niet verplicht om dat te doen. Ze hebben de mogelijkheid om vaststellingen te doen en kunnen sanctioneren via gemeentelijke administratieve sancties, het GAS-systeem. Mijn administratie Binnenlands Bestuur is de coach van de lokale besturen. Ik heb zelf een modelreglement gemeentelijke administratieve sancties laten opmaken. Wie wil, kan dat gemakkelijk downloaden.

Jan Penris

Mijnheer de minister, ik heb van u twee interessante mededelingen gehoord. U stelt heel duidelijk dat de huurwetgeving een geregionaliseerde materie zou moeten zijn. Het kan toch niet dat we bevoegd zijn voor het woonbeleid, maar het kroonstuk, het wetgevingstechnische aspect moeten missen. Ik hoop dat u en uw partij, als u wordt uitgenodigd om federale verantwoordelijkheid op te nemen, dit op de regionaliseringsagenda zult plaatsen.

Mijnheer de minister, u interpreteert de nieuwe huurwet correct. U wijst op het fameuze woordje 'kunnen'. Het is dus geen verplichting. Het wordt tijd dat u de gemeenten hierover duidelijkheid verschaft, bijvoorbeeld via een omzendbrief. Ik neem aan dat de gemeenten de notulen van deze vergadering ernstig zullen nalezen. Zij blijven hierover hun gemeentelijke autonomie behouden.

Die ene burgemeester, die zijn politiereglement in die zin zou aanpassen, als daarvoor een meerderheid bestond in zijn gemeente, had dus gelijk. Het is geen verplichting, en ik raad alle gemeenten en gemeentenaren aan om daarvan akte te nemen.

De voorzitter

Mevrouw Berx heeft het woord.

Cathy Berx

Het is inderdaad belangrijk dat het hele woonbeleid in één hand terechtkomt, meer bepaald op het niveau van de Vlaamse overheid.

Ik wil nog een ander element aanbrengen. In het Vlaams regeerakkoord staat dat we geen bijkomende verplichtingen aan de lokale besturen opleggen, zonder dat daar de nodige financiële middelen tegenover staan, dat is het belfortprincipe. Wanneer de federale overheid de lokale overheden de mogelijkheid verschaft om mee op te treden in het kader van het GAS, verwacht zij ook dat dergelijke wetgeving geïmplementeerd en gehandhaafd zal worden, vanuit de idee dat transparantie in de huurmarkt cruciaal is. Dan lijkt het mij logisch dat de federale overheid overleg pleegt met het Vlaamse niveau, om uitvoering te geven aan dat belfortprincipe. De Vlaamse overheid mag daarbij op zijn minst geïnformeerd worden over de ambitie van het federale niveau om de lokale besturen mee in te schakelen met het oog op de implementatie, handhaving en toepassing van deze belangrijke huurwetgeving.

Wat het homogene bevoegdheidspakket Wonen betreft, denk ik dat we dat absoluut moeten doen. We hebben hier enkele maanden geleden al een debat over gehad, en toen was iedereen het erover eens. We moeten dat doen, al was het maar om maatwerk te kunnen toepassen. In Vlaanderen hebben we relatief weinig huurders: 25 percent. In Wallonië zijn er dat iets meer, met name 35 percent. In Brussel gaat het zelfs om een meerderheid van huurders, meer dan 50 percent. We moeten dus maatwerk kunnen toepassen, omdat de situatie in de drie regio's verschillend is.

Mevrouw Berx, we moeten heel consequent zijn in het overleg. Wij zijn bijvoorbeeld exclusief bevoegd voor Inburgering. Toen ik het Inburgeringsdecreet gelanceerd heb, heb ik daarover vooraf geen overleg gepleegd met de Franse Gemeenschap, precies omdat wij alleen bevoegd zijn. Hetzelfde geldt voor de Wooncode.

De federale regering is bevoegd voor de huurwetgeving. Zij moet daarvoor de nodige acties ondernemen ten aanzien van het lokale niveau, maar ze is niet verplicht om daarover met Vlaanderen te overleggen. We moeten daar consequent in zijn. Iedereen was het met mij eens toen ik over het Inburgeringsdecreet of de Wooncode geen overleg pleegde met Franstalig België. Dan moet je ook kunnen aanvaarden dat de anderen op hun autonomie staan, en dus ook de volle verantwoordelijkheid dragen voor de correcte toepassing en uitvoering.

Jan Penris

In die laatste stelling volg ik u volledig, mijnheer de minister. Wij zouden het anders en beter doen. Laat ons dus de ambitie hebben om van de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid te maken. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.