U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Peumans, verslaggever, heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, dit voorstel betreft twee elementen. Het eerste is dat aan de beleidsbrieven vanaf 2007-2008 een regelgevingsagenda zal worden toegevoegd. Dat gebeurt trouwens in uitvoering van het regeerakkoord en het SERV-advies.

Ten tweede, indien de voorzitter van een commissie een vraag om uitleg onontvankelijk verklaart, moet hij deze beslissing motiveren en krijgt het lid de kans om bij de eerstvolgende regeling van de werkzaamheden uitleg te vragen. Door de voorzitter van de commissie wordt tevens een driemaandelijks verslag gemaakt ten behoeve van het Uitgebreid Bureau met een lijst van de onontvankelijk verklaarde vragen. Dat is besproken onder uw leiding, mevrouw de voorzitter, en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Het voorstel van mevrouw Vanderpoorten, voorzitter van dit parlement, is uitgebreider. Ik vat het kort samen. Het bevat vier elementen. Ten eerste gaat het om technische wijzigingen aan het reglement. Die hebben vooral de bedoeling om onduidelijkheden weg te werken en het reglement in overeenstemming te brengen met gewijzigde hogere rechtsnormen, onder meer bevoegdheden toegekend aan de Vlaamse Controlecommissie en de invoering van de provinciale kieskringen.

Ten tweede gaat het enerzijds om de mogelijkheid dat prominenten de plenaire vergadering kunnen toespreken en dat daarover kan worden gedebatteerd. Anderzijds gaat het om het systeem dat vorig jaar werd ingevoerd tot grote tevredenheid van iedereen: de hervorming van de actuele vragen waarbij elke vraag aanleiding kan geven tot een minidebat.

Ten derde hebben een aantal belangrijke punten betrekking op de verhouding met het Rekenhof. Wanneer parlementsleden gebruik maken van hun inzagerecht en het Rekenhof van oordeel is dat dat de vraag om inzage aanzienlijke specifieke opzoeking vereist, moet het parlement, als het Rekenhof daarom verzoekt, beslissen over de ontvankelijkheid van deze vraag en eventuele uitvoeringstermijnen. Dit voorstel tot reglementswijziging maakt het Uitgebreid Bureau bevoegd om hierover in voorkomend geval na advies van de bevoegde commissie een beslissing te nemen.

Ten vierde wordt in het voorstel een procedure opgenomen waardoor het parlement aan het Rekenhof onderzoeken kan gelasten van het beheer van instellingen en diensten die onder zijn controle staan.

De dames Schauvliege en Vanderpoorten en ikzelf hebben een amendement ingediend waardoor een toegevoegd lid voortaan ook als verslaggever kan optreden. Ironisch genoeg ben ik, een van de indieners en toegevoegd lid, zonder dat het voorstel goedgekeurd was tot verslaggever gebombardeerd. In praktijk wordt het dus al toegepast.

Met eenparigheid van stemmen heeft de commissie al deze wijzigingen aan het reglement goedgekeurd.

De voorzitter

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Bedankt voor uw schitterend verslag, mijnheer Peumans, waarin u bondig de essentie van de reglementswijzigingen toelicht. Ik wil even kort meegeven waaruit het voorstel is gegroeid.

Met de regelmaat van de klok verschijnen kritische artikels en mediaberichten over het functioneren van het parlement. Iedereen heeft voorstellen en doet pogingen om de werking van het parlement te verbeteren. Wij zijn van mening dat het Vlaams Parlement zich op de essentiële taken moet concentreren. In het voorstel van reglementswijziging dat we hebben ingediend en dat in de commissie eenparig werd goedgekeurd, willen we twee essentiële taken van het parlement benadrukken.

De eerste taak heeft betrekking op het tot stand brengen van behoorlijke regelgeving. Daarbij is een regelgevingsagenda van groot belang. Ook de SERV heeft in een advies van 22 november 2006 uitdrukkelijk gevraagd dat zo snel mogelijk een regelgevingsagenda zou worden ingevoerd. Het is de bedoeling dat alle informatie van alle nieuwe regelgeving gebundeld wordt zodat iedereen weet wat in het parlement wordt behandeld. Zo kunnen ook de belangengroepen, de burgers en de middenveldorganisaties op een goede manier inspelen op de aankomende regelgeving.

Een tweede essentiële taak van het Vlaams Parlement is een stevige controle op de regering. Wij zijn van oordeel dat het recht van de volksvertegenwoordigers om vragen te stellen aan de regering zo ruim mogelijk moet worden geïnterpreteerd. Met ons voorstel willen we bereiken dat vragen slechts in uitzonderlijke en welbepaalde gevallen onontvankelijk kunnen worden verklaard en dat daarop een zekere controle is. Deze voorstellen werden in de commissie voor Reglement unaniem goedgekeurd. Wij hopen dat dit ook in de plenaire vergadering het geval zal zijn. Ze zijn belangrijk voor een goede werking van het parlement.

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Mevrouw de voorzitter, ik sluit me aan bij wat mevrouw Schauvliege heeft gezegd. Ik doe dat vanop mijn plaats. Ik wil heel kort focussen op drie goede argumenten om de regelgevingsagenda, die we straks wellicht zullen goedkeuren, te introduceren in ons parlementaire bestel.

Eén, vanuit een zekere vorm van eigenbelang merk ik op dat het als parlementslid goed is om sneller nieuwe regelgeving te kunnen traceren zodat we er ook sneller op kunnen inpikken.

Twee, sommige ministers hebben er belang bij om - diplomatisch uitgedrukt - een duwtje in de rug te krijgen om hun regelgevingsagenda openlijk te etaleren.

Drie, de belangrijkste reden is dat door het samenspel van parlement en regering, en doordat wij sneller zullen weten wat er in de pijplijn van de regering zit - dat is in elk geval de strekking en bedoeling van dit voorstel - de discussie over de grote lijnen van de regelgeving iets vroeger kan beginnen. Ik hoop dat we minder, of hopelijk niet meer, als parlement gevat zullen worden als een soort postbus of als een stemmachine om de regelgeving goed te keuren. Met de regelgevingsagenda moet het mogelijk zijn om sneller tot een dialoog te komen tussen de wetgevende en de uitvoerende macht om aldus de kwaliteit van de wetgeving te verhogen. Daar is het ons immers om te doen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.