U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 mei 2007, 9.32u

van de Vlaamse Regering, verslag door Karlos Callens
1174 (2006-2007) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Callens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Van Goethem heeft het woord.

Roland Van Goethem

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, dames en heren, ik heb reeds in de commissie gezegd dat als het goed is, we dat ook zeggen. Dit is in elk geval een goed ontwerp van decreet, dat jammer genoeg moet tegemoetkomen aan een slechte wet. De wet waaraan we hier tegemoetkomen, zet een aantal primordiale rechten op de helling.

Het eigendomsrecht wordt aangetast. Het erfrecht wordt aangetast. Jammer genoeg moeten we ook vaststellen dat ondanks die snel in elkaar geflanste federale wet er geen sprake is van de inperking van illegale wapens. De voorwaarde voor het bekomen van een schutterslicentie is in orde. Elke sportschutter kan ermee akkoord gaan dat iedereen die een wapen in huis heeft een opleiding moet krijgen. Een wapen in verkeerde handen kan gevaarlijk zijn.

De sportschutter vraagt wel rechtszekerheid. Dit ontwerp van decreet komt daaraan goed tegemoet. Het biedt meer rechtszekerheid dan de federale wet. Maar ik moet het herhalen: jammer genoeg legt de federale wet ons een strak tijdschema op, en dat houdt een risico op een rechtsvacuüm in. Het is niet 100 percent zeker dat we de deadline halen en op 30 juni rond zullen zijn.

Minister Anciaux knikt geruststellend dat dit wel het geval zal zijn. We zullen wel zien. In elk geval hoop ik dat er geen heksenjacht op sportschutters wordt ontketend als de deadline niet wordt gehaald. Ik betreur het dat een commissielid een vertragingsmanoeuvre heeft uitgevoerd door een advies te vragen aan de subcommissie voor Wapenhandel. Ik wil u dat advies niet onthouden: "… onderschrijft de permanente bezorgdheid rond wapenbezit en wapenhandel". Wie doet dat niet? Ik lees verder: "… stelt vast dat het ontwerp van decreet houdende het statuut van de sportschutter de uitoefening van schietsporten mogelijk maakt binnen het kader van de federale wapenwet". Dat is nogal wiedes: precies daarom is het decreet uitgewerkt.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Ik was niet in de commissie aanwezig, maar ik heb wel het verslag gelezen. Het voorstel van de heer Loones is gesteund door zowel de heer Sauwens als de heer Caron. Uiteindelijk heeft de commissie beslist om dat advies te vragen. De heer Caron weerlegde het argument van de tijdsdruk om dat niet te doen. De werkelijke gang van zaken is dus iets genuanceerder dan wat u hier zegt, mijnheer Van Goethem.

Johan Sauwens

Mijnheer Peumans, u moet geen gezagsargument gebruiken.

Roland Van Goethem

De subcommissie stelt vast dat de uitvoering van het decreet geen invloed zal hebben op de handel in wapens. Anders gezegd: de subcommissie heeft eigenlijk moeten vaststellen dat het voorwerp van het decreet buiten haar bevoegdheid valt. De subcommissie voor Wapenhandel onderzoekt dossiers over de internationale wapenhandel, en niet dossiers die te maken hebben met sportschutters.

Ik rond af met de vraag om spoed te zetten achter de uitvoering van de tekst. Nu al kan ik meedelen dat mijn fractie het ontwerp zal goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Johan Sauwens

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik citeer even uit een artikel dat vandaag in De Standaard is verschenen.

"Op 11 mei 2006, een zonnige donderdag, richtte Hans Van Themsche in Antwerpen een bloedbad aan met een wapen dat hij net gekocht had. Met een nooit eerder geziene snelheid, na amper een week, werd in het parlement als reactie een nieuwe wapenwet goedgekeurd waardoor alle vuurwapens verboden werden, tenzij men van de gouverneur een vergunning krijgt. Het resultaat is er naar.

Een jaar later zijn er 70.000 wapens ingeleverd voor vernietiging. Voor 58.000 wapens die al vergunningsplichtig waren, werd een nieuwe vergunning aangevraagd. 34.000 jacht- en sportwapens die voorheen niet vergunningsplichtig waren en nu wel, werden geregistreerd. In totaal kwamen zowat 162.000 wapens boven water. Terwijl er ongeveer 700.000 wapens in het centrale wapenregister geregistreerd staan en terwijl men schat dat er in België tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen wapens in omloop zijn." Die wet schiet dus, om het letterlijk te zeggen, haar doel voorbij.

Ik citeer verder: "Alle wapenbezitters hebben tot 30 juni de tijd om hun wapens te laten registreren. Uit de cijfers blijkt dat velen dat nog altijd moeten doen. Dat komt ervan, zegt Stef Goris - eminent specialist, VLD-Kamerlid en voorzitter van de werkgroep die een voorstel van resolutie moest uitwerken om de Wapenwet aan te passen - als je een wet maakt die massaal niet door de Belg gevolgd wordt en als je een wet maakt zonder enig gevoel voor realiteit op het terrein."

Dat is de situatie. Guy Tegenbos is in zijn commentaar vernietigend. Hij zegt: "Zo worden er massa's wetten gemaakt in dit land. Vaak zijn het symboolwetten die alleen dienen om het volk te tonen hoe krachtig de politiek regeert. Vaak is het 'government by accidents': de politiek vindt er maar overeenstemming over na een crisis."

In dat kader moeten de gemeenschappen een van de artikelen van de Wapenwet helpen invullen, door een sportschutterslicentie af te leveren die dan toch maakt dat 25.000 tot 30.000 Vlamingen hun sport verder kunnen blijven beoefenen. Dat is het kader waarbinnen wij vandaag functioneren. U moet weten dat er met die wapens van de sportschutters bijna geen criminele feiten gepleegd worden. Het is een absoluut te verwaarlozen gegeven, zeker wat de volkssporten betreft. Het zijn mensen die weten hoe ze met wapens moeten omgaan, die het gevaar ervan kennen, die al generaties lang een bepaalde cultuur hebben om daar mee om te gaan en die uitermate voorzichtig zijn. Er gebeuren nagenoeg geen ongevallen mee.

Er gebeuren veel meer ongevallen met jachtwapens dan met sportwapens en toch moet die sector zich aanpassen. Dat is inderdaad de reden waarom ik de vraag van de heer Loones steunde in de commissie. In Wallonië is het decreet dat de sportschutterslicentie mogelijk maakt en dus de mogelijkheid biedt om de sport verder te laten beoefenen, goedgekeurd op 14 november 2006. In de Duitstalige Gemeenschap is dat gebeurd op 20 november 2006. Hier is het decreet ingediend op 30 maart. De minister gaf als uitleg dat hij gewacht heeft op de uitvoeringsbesluiten van mevrouw Onkelinx.

Er is die deadline van 30 juni. Om te beletten dat midden in het seizoen een aantal mensen hun hobby en hun sport niet verder legaal kunnen beoefenen, moeten wij dus als parlement heel snel dit ontwerp van decreet goedkeuren. We doen dat ook: de commissie heeft eenparig het ontwerp goedgekeurd.

Hoe is het met de uitvoeringsbesluiten? Komen die er zo snel mogelijk? Moeten die nog naar de Raad van State? Wanneer gaan de federaties hun licenties kunnen afleveren? Wij stellen ons de vraag of dit nog wel haalbaar is voor 30 juni. Kan er met de parketten en de federale regering geen afspraak meer gemaakt worden?

Positief vinden wij dat u in het ontwerp de federaties inschakelt om de licenties af te leveren. Zij kunnen de theoretische en de praktische proeven organiseren met een minimum aan plichtplegingen en toch onder controle van onze eigen inspectiediensten en binnen het kader dat de wet heeft geschetst. We willen de Wapenwet zeker niet uithollen door een te soepele regeling in te voeren. Dat is de evenwichtsoefening die u hebt moeten doen en waar u ruim de tijd voor hebt genomen in overleg met de sector.

Ik herhaal ook nog mijn vraag in verband met de volkssporten. U hebt gezegd dat artikel 3 van de Wapenwet toelaat dat een aantal wapens die enkel in folkloristische en historische optochten worden gebruikt en waar in de marge daarvan nog schietwedstrijden worden georganiseerd, uit de Wapenwet zouden gehouden worden en dus niet vergunningsplichtig zouden zijn. Alleen is dat vandaag nog niet het geval.

Dit heeft als gevolg dat belangrijke activiteiten problemen hebben. Bij het oud-Limburgs schuttersfeest komen 50.000 tot 60.000 mensen, met in totaal ongeveer 1500 schutters, uit Belgisch- en Nederlands-Limburg samen. Met Nederland werden duidelijke afspraken gemaakt dat Belgisch-Limburgse schutters in Nederland kunnen deelnemen aan wedstrijden. Daarvoor is een uitzonderingsclausule door de regering goedgekeurd. Bij ons is dat nog niet het geval.

Deze wedstrijden zullen dus niet meer kunnen plaatsvinden als er niet snel duidelijkheid komt van mevrouw Onkelinx. Ik weet niet in hoeverre de federale regering dit, als lopende zaak, nog kan uitvoeren. Maar er moet nog minstens één uitvoeringsbesluit komen om de wapens te bepalen die buiten de toepassing vallen van de wapenwet.

Mijnheer de minister, hebt u daarover meer informatie? (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik had een prachtig schriftelijk verslag voorbereid. Ik denk dat alle collega's, en zeker de collega's van de commissie, het verslag hebben gelezen. Ik was iets te laat, maar dat kwam vooral door het later zijn van een trein.

Mijnheer Sauwens, ik heb uw bezorgdheid in verband met het sluiten van mogelijke Belgisch-Nederlandse overeenkomsten beluisterd. Ik denk dat we daar zeker aan moeten denken. Maar ik denk dat we vooral moeten denken aan het werk dat nog geleverd moet worden.

Mijnheer de minister, er is nog heel veel werk. Eerst en vooral zijn er nog een aantal uitvoeringsbesluiten die nog tot stand moeten komen. Het gaat om het opstellen van een lijst van de toegestane schietdisciplines - wat mag, moet niet en kan op voordracht van schietsportfederaties enzovoort -, de voorwaarden voor de theoretische proef, de voorwaarden voor de praktische proef, een model van een schutterslicentie, een machtiging van de schietsportfederaties, het eventueel bepalen van het maximumbedrag dat de federaties als vergoeding mogen aanrekenen voor het verlenen van een licentie en het vastleggen van een sportschuttersboekje.

In de wet wordt ook gesproken over een sportschuttersboekje, waarin men ten minste twaalf maal per jaar zal moeten kunnen bewijzen dat men naar de club is geweest. Dat is ook belangrijk voor wat de positieve zin betreft van de wet. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ervoor gezorgd dat degenen die dachten aan een boekje, een licentie en een medisch attest voldoende te hebben om een wapen te bezitten, verkeerd zijn. Zij zullen in de toekomst twaalf maal gebruik moeten maken van de mogelijkheid om naar een sportclub te gaan.

Mijnheer de minister, ik hoop dat u zeer snel die verschillende uitvoeringsbesluiten kunt voorstellen, zodat op 30 juni de mensen van de sportschuttersclubs opnieuw een schot in de roos kunnen verrichten. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mevrouw de voorzitter, collega's, dat de Wapenwet in ijltempo is goedgekeurd, doet geen afbreuk, wat mij betreft, aan het feit dat er een probleem is aangepakt, dat misschien al veel langer aangepakt moest zijn.

Sommigen zien een probleem slechts op het moment dat zich een drama voordoet, maar ik kan u verzekeren dat anderen al vele jaren een grote bezorgdheid aan de dag leggen voor wapens, het gebruik en het bezit.

Mijnheer Sauwens, u hebt verwezen naar de uitvoeringsbesluiten die federaal minister Onkelinx nog altijd niet volledig heeft uitgevaardigd. Er zal op federaal vlak nog een en ander moeten gebeuren om die wapenwet op een efficiënte wijze te laten uitvoeren. De snelheid waarmee de wapenwet is goedgekeurd, staat dan wel weer in schril contrast met het feit dat het gros van de uitvoeringsbesluiten van die wapenwet zeer laat zijn goedgekeurd. De eerste uitvoeringsbesluiten zijn slechts op 29 december 2006 goedgekeurd. We hebben onze tijd genomen om een grondig overleg met de sector te organiseren, maar we konden maar efficiënt beginnen werken op het moment dat we wisten wat die uitvoeringsbesluiten waren.

Er is in een snel tempo met de sector overlegd om een goed evenwicht te zoeken tussen twee bezorgdheden: zorgen dat het sportschieten in Vlaanderen kan worden voortgezet en ook de historische schutters en dergelijke hun hobby voort kunnen beoefenen en tegelijkertijd zorgen dat die sector niet misbruikt kan worden door mensen die niet op een positieve wijze bezeten zijn van sportschieten of dat op een positieve wijze beoefenen maar het willen misbruiken om wapens te verkrijgen. Het decreet is ingegeven vanuit een vertrouwen ten aanzien van de sector, een vertrouwen dat de mensen uit die sector, zowel de sector van de sportschutters als die van de historische en volkscultuur die met schieten bezig is, verdienen. We hebben hen als bondgenoot nodig om te komen tot een goede controle over het feit dat de sector in de toekomst niet kan worden misbruikt. Dat is het uitgangspunt.

De bezorgdheid is in de commissie duidelijk aan bod gekomen. Er is een grote eensgezindheid over het ontwerp van decreet. Terecht heerst er nu opnieuw bezorgdheid over de timing van de uitvoeringsbesluiten. Geachte leden, ik kan u verzekeren dat we niet hebben stilgezeten en dat we deze week nog de laatste modellen, als bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten, in samenspraak met de sector aanvaarden. We zullen de modellen samen met de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten nog deze week, en als het van mij afhangt vandaag nog, na de goedkeuring van het ontwerp van decreet in de plenaire vergadering, overmaken voor spoedadvies aan de Sportraad. Ik ben dat verplicht en kan dat ook niet vroeger doen. We moeten het tegelijkertijd dringend laten agenderen.

Deze week proberen we ook de behandeling door de Inspectie van Financiën rond te hebben. Er zijn weinig of geen financiële consequenties aan verbonden. Daardoor probeer ik uiterlijk op 16, zo niet op 25 mei, het ontwerp van uitvoeringsbesluiten te laten goedkeuren door de Vlaamse Regering met het oog op spoedadvies van de Raad van State binnen drie dagen. Ik meen dat de Raad van State zal begrijpen dat het hier echt een kwestie van opschieten is. In elk geval heb ik het engagement op mij genomen om uiterlijk begin juni de besluiten definitief te laten goedkeuren.

Inmiddels is er een zeer groot overleg met de sector. Deze is op de hoogte van alle mogelijke procedures en is ook intern gestart met een roadshow over hoe men alles gaat doen.

De leden worden geïnformeerd. De sector heeft verklaard dat, indien hij 3 à 4 weken krijgt, hij klaar zal zijn om uiterlijk eind juni 2007 alles op het terrein in werking te laten treden. Ik geef toe dat het snel zal moeten gaan, maar ik denk dat we de uitvoering van het decreet zullen kunnen afronden voor de deadline van de federale Wapenwet, namelijk 30 juni 2007.

Er is sprake van een overgangsperiode om ervoor te zorgen dat alles op het terrein kan worden klaargestoomd en ervoor te zorgen dat mensen die vandaag al ingeschreven zijn en actief deelnemen aan de sportschuttersactiviteiten, eigenlijk gewoon voort hun hobby kunnen uitoefenen. Ter zake is in alles voorzien, maar vanzelfsprekend zal dit wel wat bijkomende last met zich meebrengen. Ik denk echter dat de sector die last graag op zich neemt. Hij wil immers in de toekomst niet worden misbruikt door malafide personen om afwijkingen op de Wapenwet te verkrijgen. De sector ziet in dat het logisch is het decreet ernstig uit te voeren, zodat kan worden voorkomen dat de Wapenwet wordt misbruikt, of dat er sluipwegen ontstaan waardoor de Wapenwet wordt uitgehold.

In de commissie is de inhoud van het ontwerp van decreet heel uitgebreid toegelicht. Ik zal dat vandaag dus niet opnieuw doen. De inhoud is trouwens ook uitgebreid aan bod gekomen in het verslag.

Mijnheer Sauwens, u had nog een heel expliciete vraag gesteld over de historische schutters. Wij blijven echt zeer frequent in contact met het federale kabinet en de federale administratie van Justitie. Volgens de jongste informatie die we hebben gekregen uit die hoek, is men er bezig met de laatste uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het niet-vergunningsplichtig maken van deze historische wapens, zodat het probleem dat u aankaartte wordt opgelost. Ik bevestig opnieuw wat ik in de commissie heb gezegd. Dit is de informatie die we formeel hebben gekregen van Justitie. Vanzelfsprekend zal ik niet aanvaarden dat men daarop terugkomt en dat deze mensen door een slecht beleid in de toekomst zouden worden lastiggevallen. De federale regering heeft zich daartoe tegenover ons verbonden. Heel ons ontwerp van decreet is daarop gebaseerd. Wij willen dat ook die mensen hun hobby correct kunnen uitoefenen.

Geachte leden, ik dank ten slotte nog de Subcommissie voor Wapenhandel voor een goed advies en de leden van de commissie voor Cultuur voor een degelijke, snelle en efficiënte behandeling van dit ontwerp van decreet. Indien er vertraging zou zijn, ligt dat inderdaad niet aan het parlement. Ik denk dat we onze tijd efficiënt gebruiken en op tijd rond zullen kunnen zijn met de uitvoering van het decreet. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1174/1).

De artikelen 1 tot en met 19 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.