U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vermeulen, verslaggever, heeft het woord.

Jo Vermeulen

Mijnheer de voorzitter, geachte leden, dit is een kort voorstel van decreet, en daarom ook een kort verslag, maar het is wel een voorstel dat gaat over een gevoelig onderwerp. Het gaat over het verspreiden van bewegende beelden, al dan niet met klank, en dat onder meer op audio- en videoblogs, websites en dergelijke.

Centraal staat de omschrijving van het begrip 'televisiedienst' en de gevolgen die dat heeft, zoals de meldingsplicht. Door in dit voorstel het begrip 'televisiedienst' te beperken en te verfijnen, vallen de voorbeelden van daarnet daar niet meer onder. De bedoeling van de indieners van dit voorstel is dan ook "dat particulieren, politieke partijen en privé-instanties niet meer aan de meldingsplicht hoeven te voldoen". Bedrijven met commerciële doelstellingen moeten dat wel.

Door middel van twee amendementen werd het oorspronkelijke voorstel, dat gold voor de televisiediensten, uitgebreid tot de radiodiensten.

Tijdens de bespreking werden de grenzen en de onduidelijkheden afgetast. Er werden ook een aantal vragen gesteld. Ook werd duidelijk gesteld dat het de bedoeling is rechtszekerheid te creëren waar die voordien niet bestond. Die rechtszekerheid wordt nu, met dit voorstel, geboden, in afwachting van een algemene herziening van de mediadecreten.

Het is geen nieuws dat de technologische evolutie bijzonder snel gaat, en dat in het decreet van 7 mei 2004 niet alle veranderingen en evoluties die vandaag plaatsvinden konden worden voorzien. Dit voorstel van decreet regelt een deelaspect, maar de minister heeft ook een algemene herziening in het vooruitzicht gesteld, wellicht voor het najaar.

Tot slot verwijs ik nog naar een discussie die zich in de marge ontwikkelde. Heel wat regelgeving is ontwikkeld vanuit de schaarste die bestond met betrekking tot de bandbreedte, het aantal frequenties en de concrete mogelijkheden om bewegend beeld aan te bieden. Het internet heeft die schaarste grotendeels opgeheven. De vraag die in de toekomst misschien nog zal rijzen, is welke gevolgen dat heeft of mag hebben voor de regelgeving.

Het voorstel werd op 19 april toegelicht, besproken en eenparig goedgekeurd in de commissie.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, u weet dat ik op mijn manier al lang genoeg heb gevochten en me heb ingezet voor dit voorstel van decreet, met deze inhoud. Ik ben altijd geweest voor een open, liberaal internet voor alle politici en alle politieke partijen. De verkiezingen van 10 juni staan voor de deur. Ik begrijp het, het enthousiasme is groot. Jullie willen allemaal vandaag, zoals gisteren, beginnen met video, web-tv, filmpjes enzovoort.

Het is al bediscussieerd in de commissie. Bij de vorige verkiezingen konden we naast mijn beruchte podcastings en videocastings al genieten van TV Respect van CD&V, filmpjes van Caroline Gennez op de website van sp.a, videoclips enzovoort. Niet dat ik daarover struikelde. Maar mocht dit toen? Neen, de mediadecreten waren duidelijk. De meest opvallende stelling was: "de onafhankelijkheid van een politieke partij in combinatie met radio- en televisiediensten."

Ik kan niet anders dan mezelf erbij te betrekken, toen lid van het Vlaams Belang. Het vonnis van het VCM bevestigt de definitie uitgebreid in de verantwoording voor de boete van 12.500 euro voor radio- en televisiemaken via internet. Dat staat nog steeds online. Ik vind het heel boeiend dat op de site van de onafhankelijke 'politieagent' van de Vlaamse mediadecreten een uitbreiding staat die niet in de decreten stond. Maar goed, dat is geschiedenis. Het gaat over april 2006.

De conclusie van onafhankelijke juristen en specialisten is duidelijk: politieke televisie op internet kan in Vlaanderen in principe niet, wegens de politieke onafhankelijkheidsvereiste van televisiediensten. Mevrouw Ceysens, vandaag is Open Vld met OpenTube eigenlijk in overtreding. Het voorstel van decreet dat hier besproken wordt, moet nog worden goedgekeurd.

VLD liep op de feiten vooruit. Vorige week lanceerde Bart Somers OpenTube, het eigen televisieportaal van Open Vld, met professioneel gemonteerde videoreportages van de premier. VTM zou kunnen zeggen dat er een eindredactie achter zit. Ik vermoed dat de premier zijn filmpjes zelf monteert, thuis aan zijn laptop, zoals ik. Na TV Respect van CD&V en na sp.a, lanceert nu ook VLD een initiatief. Ik heb er geen problemen mee. Ik vind het allemaal mooi.

Ik ben nieuwsgierig of de Vlaamse Regulator voor de Media een aangetekend schrijven gestuurd heeft naar VLD om inlichtingen te vragen over dat project. Ik heb in elk geval veel aangetekende brieven ontvangen met vragen over elke nieuwe jingle die ik op internet zette.

Ik heb nieuws voor de mensen die vorige week op 23 april in de Commissie voor Media aanwezig waren. Ik citeer mezelf: "Hij" - dat ben ik - "informeert voorts wat dit voorstel van decreet zal wijzigen aan de houding van de Vlaamse Regulator voor de Media of VRM over lopende dossiers. Zal de goedkeuring van dit voorstel van decreet tot amnestie leiden?" Maandag kreeg ik een aangetekend schrijven van een deurwaarder: een vordering van geldboete van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vanwege het niet politiek onafhankelijk uitzenden van radio- en televisieprogramma's via internet. De boete blijft stijgen. Begrijp me goed: ik ga iets goedkeuren zodat iedereen het mag, terwijl ik zelf nog een lopende procedure heb en een boete boven het hoofd heb hangen.

Ik ben er voorstander van dat elke politieke partij toegang heeft tot informatiekanalen en multimedia. In het buitenland kent men deze beperkende Vlaamse mediadecreten niet. Er is trouwens geen sprake meer van schaarse capaciteit. Ik vraag me af hoe de meerderheid gaat verantwoorden dat politieke partijen en politici wel weblogs konden aanmaken en kranten of magazines uitgeven, maar geen audio en video via internet konden verspreiden. Hoe gaat de meerderheid in Europa uitleggen dat een Vlaams volksvertegenwoordiger, als enige in Vlaanderen, een boete krijgt vanwege politieke meningen in audio en video op internet? Dat zal een boeiende discussie worden.

Ik wijk nu even af van de Vlaamse mediadecreten. Het gaat namelijk om het verbieden van het vertolken van een bepaalde politieke mening via bepaalde technieken op het internet, maar van een schaarse capaciteit is geen sprake meer. Dat betekent dat we moeten teruggrijpen naar dat ene fundament van onze Europese regelgeving en onze wetten: de vrije meningsuiting voor eenieder, ook op politiek vlak.

Het gaat niet over het bedrag, maar over het principe. Als u eerlijke politiek en democratie naleeft en ondertekent, dan moet u ook het lef en de eerlijkheid hebben om overgangsmaatregelen te treffen in plaats van meteen à la carte uzelf te bedienen - want zo komt het over - door middel van een stemming en een aanpassing aan de decreten en wetten vlak voor de verkiezingen. Daarmee zegt u immers: nu moeten wij het ook mogen, nu moet het allemaal in orde zijn, maar die ene - ik dus - moet hangen. De procedures lopen nog steeds, ook bij de Raad van State. U begrijpt dat ik hiermee ook naar Europa trek.

Als u zoiets doet, is dat niet goed voor de politiek. Het wil immers zeggen dat u de wetten à la carte aanpast, naargelang het u goed uitkomt. Om die reden heb ik een amendement ingediend. Het werd op de banken rondgedeeld. Het is een handgeschreven amendement, want het betreft een belangrijk document. Ik reken erop dat u het goedkeurt.

De voorzitter

De heer Marginet heeft het woord.

Werner Marginet

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik zal niet herhalen wat ik in de commissie uitvoerig heb gezegd. Wat de heer Verstrepen zojuist vertelde over boetes en veroordelingen, hebben we in de commissie immers al besproken, nog voor hij zijn papiertje kreeg.

Voor ons is het voorstel van decreet een heel belangrijke vooruitgang. In onze ogen komt die vooruitgang er weliswaar heel toevallig vlak voor de verkiezingen. Plotseling moet alles nu geregeld worden, terwijl het probleem al jaren hangende was.

Ieder stukje van de wijzigingen voldoet ons en brengt een nieuwe vooruitgang. Al jaren wachten we hierop. De mediadecreten voldoen immers al lang niet meer aan de technologische evolutie. Minister Bourgeois kondigde al aan dat het tijd is dat er wijzigingen komen. Hij beloofde om er snel werk van te maken. De wijziging kwam er ook op basis van de Commissie voor Verkiezingsuitgaven, want ook daar werd de rechtsonzekerheid aangekaart.

In de commissie hebben we voor gestemd. De stemming was trouwens unaniem. We staan volledig achter dit punt. We zullen elke verdere evolutie steunen om dit punt nog te verbeteren en aan de noden van de tijd aan te passen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mevrouw de voorzitter, ik heb met grote aandacht geluisterd naar wat de heer Verstrepen naar voren bracht en ik heb zijn amendement gelezen. Het amendement zullen we niet steunen omdat het een amnestieamendement is. Het is ook niet zo dat eerder begane verkeersovertredingen worden geannuleerd wanneer de verkeerswetgeving wordt gewijzigd.

De heer Verstrepen maakt wel een punt. Ook ik heb het arrest van de regulator goed gelezen en herlezen. Ik moedig hem aan om alle rechtsprocedures uit te putten. Ik ben van mening dat de regulator destijds een fout heeft gemaakt. Het is niet aan ons om die fout recht te zetten, maar ik denk dat de heer Verstrepen het bij het rechte eind heeft.

Aan de heer Marginet wil ik zeggen dat de politici zichzelf niet bedienen. Het gaat immers over veel meer dan over politiek alleen. Het gaat ook over bepaalde bedrijven, verenigingen en culturele verenigingen in de rand ervan.

Het is belangrijk dat dit ook in politieke campagnes wordt gebruikt. Dit voorstel van decreet werd ingediend en met een zekere snelheid behandeld om de nodige rechtszekerheid aan iedereen te geven die daar op een correcte manier mee wil omgaan.

De voorzitter

De heer Vandenbossche heeft het woord.

Dany Vandenbossche

Ik ben het eens met de stelling van de heer Verstrepen en wil over dit amendement nog praten als dat nodig is.

Mijnheer Verstrepen, bij elke wijziging die we aan een wet aanbrengen, zeker bij een mediadecreet, komen we in situaties terecht die al werden behandeld in de oude wetgeving. Dat zal nog lang zo zijn. De mediadecreten zijn inderdaad niet aangepast omdat er zo'n snelle evolutie is. Dat kan ook niet anders.

Ik hou de minister aan zijn basisstelling, en ook wij zijn daarvan vertrokken, dat een volledige herziening van de mediadecreten onafwendbaar is, gelet op de evolutie. Over de vraag tot retroactiviteit, zoals de heer Verstrepen stelt in zijn amendement, wil ik gerust nog praten.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Inzake het begrip 'retroactief' ben ik het ermee eens dat het bij een verkeersboete over een groot volume gaat. In dit verhaal gaat het echter over één vonnis, over één persoon, en die zit hier.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

De regelgeving verandert omdat de realiteit verandert. Toen televisie een schaars goed was, was het voor de overheid noodzakelijk om daar vrij stringente en duidelijke regels over te maken, die op een rechtvaardige basis de televisietijd verdeelden. Bepaalde media werden opengemaakt of gesloten voor bepaalde doelgroepen. Vandaag is televisie geen schaars goed en is het ook niet meer zo nodig dat de overheid allerlei beperkende maatregelen oplegt om die rechtvaardigheid af te dwingen. Integendeel, internet en digitale televisie maken van alles mogelijk. Het heeft geen zin om die beperking op te leggen, des te meer omdat dit creativiteit en vaak een laagdrempelige en goedkope manier van promotie en propaganda mogelijk maakt.

Dat het wordt weggenomen, is maar normaal. Het sluit aan bij de regelgeving van het mediadecreet. Tien jaar geleden kon je niets weten, en vandaag kun je evenmin weten wat de technologie over tien jaar zal veranderen aan het medialandschap.

Mijnheer Verstrepen, u was het slachtoffer van uw eigen voorhoede, van uw eigen progressiviteit als ik dat zo mag uitdrukken - natuurlijk is dat wat overdreven - om op die manier het internet aan te wenden. Het blijft natuurlijk een delicate kwestie, maar we moeten er misschien eens over nadenken.

Carl Decaluwe

Naar aanleiding van deze discussie zullen we proberen om een subamendement of een nieuw amendement in te dienen om de dossiers op een correcte manier af te handelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Ik vraag de tijd om het amendement nog in te dienen.

De voorzitter

We verwachten dat amendement.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.