U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

De heer Jan Roegiers, verslaggever, heeft het woord.

Jan Roegiers

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer John Vrancken, verslaggever, heeft het woord.

John Vrancken

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mevrouw de voorzitter, wij denken dat het een goede zaak is dat ook Vlaanderen uiteindelijk dit verdrag ratificeert, aangezien het de verdragsluitende partijen wil aansporen om het erfgoed te beschermen door de ongeoorloofde invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht te voorkomen. De uiteindelijke bedoeling is dat we het erfgoed laten waar het thuishoort. Dat is, wat ons betreft, in de regio waar het tot stand is gekomen en waar het ook als waardevol wordt aanzien.

Tijdens de bespreking in de commissie was er nogal wat te doen om de laattijdigheid waarmee dit verdrag aan het parlement werd voorgelegd. Mijnheer de minister, wij noteren dat u van oordeel bent dat eerst voor een aangepast erfgoedbeleid moest worden gezorgd, zodat er ook een concrete inhoud kan worden gegeven aan het verdrag. We kunnen u daarin volgen, al is het Topstukkendecreet ondertussen toch al een tijd van kracht. Maar het heeft inderdaad niet veel zin om verdragen goed te keuren als er verder niets concreets mee gebeurt.

Tenslotte is het misschien jammer, maar dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van deze regering, dat het verdrag niet retroactief werkt. Mijnheer de minister, u kent onze zorg inzake de restitutie van kunst- en cultuurgoederen die in de loop van de geschiedenis uit onze contreien werden weggeroofd en die zich vandaag nog in het buitenland bevinden.

Mijnheer de minister, dit verdrag vormt wel een moreel argument om het u mogelijk te maken om op zijn minst pogingen te ondernemen om sommige van die kunstwerken alsnog naar Vlaanderen terug te halen. Mijnheer de minister, u hebt een tijdje geleden aangegeven dat u dat idee niet ongenegen bent en we houden u daar graag aan.

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mevrouw de voorzitter, in de commissie is dat verdrag uitgebreid besproken. Ik verwijs graag naar de bespreking.

Ik denk dat er een consensus is gegroeid over de goedkeuring en ook over het beleid dat we ter zake willen voeren. Ik denk niet dat het nodig is dat ik nu nog eens een uiteenzetting geef over het verdrag, maar ik dank alle fracties voor de steun die ze hebben betuigd voor de goedkeuring van dit verdrag.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1043/1).

De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.