U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2007, 14.02u

van Flor Koninckx aan minister Kathleen Van Brempt
212 (2006-2007)
De voorzitter

De heer Koninckx heeft het woord.

Flor Koninckx

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, over het nut en de noodzaak van de veiligheidsgordel moeten we eigenlijk niet meer discussiëren. Een eindeloze reeks crashtests, ongevallen, studies en onderzoeken hebben het nut en de noodzaak van de gordel al dikwijls aangetoond.

De veiligheidsgordel redt levens, niet alleen bij zware ongevallen en hoge snelheid, maar ook bij lage snelheid. Daar ligt een deel van het probleem. We zullen niet alleen doden sparen, we gaan ook gekwetsten sparen, zeker in stedelijke omgevingen.

Het vastklikken van de gordel is in ons land verplicht sinds 1975 voor de mensen voorin en sinds 1991 voor de passagiers achterin de auto. De wettelijke verplichting bestaat al 30 jaar, maar de naleving van die wettelijke verplichting is echt om te huilen. Nog geen 5 jaar geleden lag het gemiddelde draagpercentage in België onder 50 percent. Dat is echt bedroevend.

In 2002 was er de Staten-Generaal, die als doelstelling formuleerde dat we er tegen eind 2006 in moeten slagen om het gordeldraagpercentage te verhogen met 20 percent. Dat wil zeggen dat we eind 2006 aan 71 percent moesten geraken voor de chauffeur en de passagier voorin en aan 60 percent voor de passagiers achterin.

Het aantal controles werd verhoogd en er zijn sensibiliseringscampagnes geweest. Wat is het resultaat? Eind 2006 hadden we de doelstelling overschreden. We zaten aan 77 percent voor het dragen van de gordel voorin. Dat is goed, maar geen reden tot euforie. Vorige week vrijdag lekte een rapport uit, waarin staat dat we onze doelstelling hebben gehaald, maar dat de ons omringende landen, zowel in het noorden als het zuiden, nog veel beter hebben gepresteerd, zelfs al hadden ze een voorsprong. In Frankrijk is het draagpercentage van de gordel gestegen tot boven 90 percent.

Mevrouw de minister, het steunpunt Verkeersveiligheid toont met een onderzoek aan dat we bijna 10 percent minder dodelijke slachtoffers zouden hebben,, als we ook aan die 90 percent geraken. In het protocol van september 2004, dat u met minister Peeters afsloot, staat dat u verantwoordelijk bent voor verkeerseducatie, maar ook voor verkeersveiligheid, met inbegrip van sensibilisering. U kunt, inzake verkeersveiligheid, dus sensibiliseren. Mevrouw de minister, voorziet u, als verantwoordelijke minister, in campagnes voor het dragen van de veiligheidsgordel? Als u daar plannen toe hebt, van welk type en van welke omvang zullen die campagnes zijn?

Bent u er zich van bewust dat het niet vastklikken van de gordel vooral een probleem is voor korte autoritten, voor autoritten binnen gemeentelijke en stedelijke agglomeraties? Zullen de eventuele sensibiliseringsacties daar rekening mee houden?

De voorzitter

Minister Van Brempt heeft het woord.

Minister Kathleen Van Brempt

Mijnheer Koninckx, ik ben het met u eens dat dit onderwerp heel belangrijk is. Zoals u ongetwijfeld weet is sensibilisering over de gordeldracht, en vooral de grootscheepse campagnes, vandaag het werkterrein van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Het is niet zo dat we niets kunnen doen, maar het is een kwestie van complementariteit.

Wat betreft de grootscheepse campagnes, die met de regelmaat van een klok gebeuren, doet het BIVV zijn werk. U stelt terecht dat zeker een tandje mag worden bijgestoken en we hebben dat ondertussen ook gedaan. Ik heb, samen met het departement en de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, die op het terrein coördineert, een campagne opgezet die complementair is aan de aanpak van het BIVV en vooral werkt naar de lokale besturen.

Zoals u weet, willen we dat de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds vooral worden ingezet voor verkeersveiligheid en, als het even kan, voor sensibilisering en preventie. Deze campagne is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is een campagne die vooral iets aanbiedt aan de lokale besturen en de verschillende politiezones.

Het is een lokaal concept, met allerhande gadgets, strooibiljetten en ondersteunend materiaal. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde coördineert dat op het terrein. In het bijzonder de provincie Vlaams-Brabant, die - de gouverneur op kop - erg veel aandacht besteedt aan het concept verkeersveiligheid, heeft deze campagne op het terrein mee op gang getrokken. We hebben dat samen gedaan, in het begin van dit jaar. De campagne loopt een heel jaar. Ze zal maar succesvol zijn als de lokale besturen erop inspelen, met onze ondersteuning. We gaan dat uiteraard ook evalueren in het najaar. We zullen bekijken wie erop heeft ingespeeld en wat het effect is geweest. Samen met u ga ik ervan uit dat er een aanzienlijk effect zal zijn.

Eigenlijk zou het dragen van een gordel zo evident moeten zijn dat we de 100 percent halen. Het is heel vervelend dat we moeten werken ten aanzien van die resterende 20 à 30 percent. Dat is een beetje vechten tegen de bierkaai, maar we gaan dat wel doen. Die campagne is daar een steun bij. Net omdat ze lokaal is, en vooral gericht is op scholen en lokale besturen, houdt ze rekening met die korte ritten waarover u het had. Dat is inderdaad het probleem: mensen dragen de gordel gemakkelijker op de autosnelweg en bij ritten over een langere afstand. Waar het echter minstens even cruciaal is, bijvoorbeeld als de kinderen snel de wagen in duiken om naar school te worden gebracht, wordt vaak de fout gemaakt om de gordel niet te dragen.

Deze campagne loopt in samenwerking met het netwerk van verkeersouders waarover we beschikken. Dat is het netwerk bij uitstek dat ervoor kan zorgen, door middel van flyers en gadgets, dat ouders worden aangesproken over die korte ritten. De campagne behelst dus zeker en vast dat concept van die korte ritten. Deze campagne loopt en zal worden geëvalueerd.

Flor Koninckx

Mevrouw de minister, ik hoor u graag zeggen dat er complementair wordt gewerkt. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid is inderdaad verantwoordelijk voor de grote sensibiliseringscampagnes. De Vlaamse overheid doet wat ze kan, maar wordt het geen tijd om, gezien de versnippering van bevoegdheden, in eerste instantie qua sensibilisering af te stappen van dat Belgisch instituut en te komen tot een Vlaams instituut voor verkeersveiligheid, misschien met nog wat andere bevoegdheden?

Mijnheer Peumans, ik dank u voor uw steun.

Dat zou een einde maken aan de versnippering. Al die borden langs de autosnelweg kan Vlaanderen nu slechts halftijds gebruiken. Misschien is het goed om daar de komende maand, of daarna, op in te zetten en daar iets van te maken.

Minister Kathleen Van Brempt

Ik ben het daar helemaal mee eens, ook wat de campagneaanpak betreft. Ook op federaal vlak is er goede wil, maar onze gevoeligheden, ook wat campagnes betreft, verschillen ontzettend van die in Wallonië en soms zelfs in Brussel. Er is sprake van andere doelstellingen. Ik ben vanzelfsprekend vragende partij om dat in eigen handen te hebben, en zo te kunnen coördineren wat die doelstelling betreft.

Flor Koninckx

Ik hoop dat u dan ook iets in de pap te brokken zult hebben tijdens die onderhandelingen. Dan komt dit er misschien.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.