U bent hier

De voorzitter

De heer Demesmaeker heeft het woord.

Mark Demesmaeker

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, u bent wellicht iets te jong om de strijd voor Leuven Vlaams te hebben meegemaakt. U weet echter ongetwijfeld dat de studentenrevolte van toen werd geleid door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond of het KVHV. Het KVHV is vandaag nog altijd actief Ik vind het trouwens een positieve zaak dat studenten zich maatschappelijk en politiek engageren. Volgende zondag, op 6 mei, organiseren zij een betoging in Sint-Genesius-Rode. Die betoging in de Vlaamse Rand gaat door onder het motto 'Mars voor onze onafhankelijkheid. Mars voor staatsvorming'. Die actie wordt natuurlijk ondernomen naar aanleiding van de komende federale verkiezingen en de onderhandelingen die daarop zullen volgen.

Het KVHV heeft daartoe op 7 januari een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Genesius-Rode ingediend. Pas drie maanden later, op 4 april, heeft waarnemend burgemeester Delacroix-Rolin de aanvraag verworpen, met als enige motivering "dat de sperperiode" - sic - "voor de federale verkiezingen van kracht is." Er wordt niet uitgelegd wat met 'de sperperiode' wordt bedoeld. Bestaat er zoiets als een 'sperperiode' voor manifestaties en voor de inperking van het recht op vrije meningsuiting? Iedereen heeft er het raden naar.

De motivatie van de burgemeester heeft dus niets te maken met de handhaving van de openbare orde, de rust en de veiligheid in de gemeente. Dat laatste behoort wel degelijk tot haar bevoegdheden. In dit geval gaat het om een louter politieke beslissing. Dat laatste is alleszins onze mening. Haar beslissing valt buiten het kader van haar politionele bevoegdheden, en ressorteert onder uw algemeen Vlaams toezicht waarbij beslissingen kunnen worden getoetst aan het algemeen belang dat verder reikt dan dat van de gemeente. U hebt daartoe de mogelijkheid. Ik verwijs dan naar de artikelen 254 en 255 van het Gemeentedecreet. Ik veronderstel dat u in uw antwoord daarover verdere toelichting zult geven en daarnaar zult verwijzen.

Het antwoord van de burgemeester is een provocatie. Men weet heel goed dat het KVHV niet kon wachten op dat uitblijvende antwoord om de praktische organisatie en promotie van de manifestatie te verzorgen. Mijn vraag luidt zo: zult u ingrijpen om het fundamentele democratische recht op betogen en actievoeren te vrijwaren?

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

Dit is een interessante vraag, want ze handelt over de principes waarnaar u hebt verwezen. Ik heb uw vraag pas vanochtend, om 11.35 uur, ontvangen. Ik kan er in algemene termen op antwoorden, en daarmee kan dit concrete geval worden beoordeeld. Elke burgemeester of waarnemend burgemeester kan een betoging verbieden op grond van overwegingen met betrekking tot het waarborgen van de openbare orde, de rust en de veiligheid. Hij of zij moet die beslissing deugdelijk motiveren. Ik heb uw fax ontvangen waarin staat dat de betoging niet kan doorgaan wegens de sperperiode voor de federale verkiezingen. Dat is natuurlijk een flutmotivatie.

Als dat de enige motivatie is dan zullen we die beslissing vernietigen. Door de vernietiging heeft het KVHV echter nog geen toestemming om te betogen in Sint-Genesius-Rode. U weet dat die alleen maar kan worden afgedwongen via de rechterlijke macht, namelijk de Raad van State, of via een kortgedingprocedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ondertussen weet ik van mijn medewerkers dat het KVHV een procedure heeft aangespannen bij de Raad van State.

Ik vind het een beetje vreemd dat u die vraag hier stelt. Want de brief van waarnemend burgemeester Rolin dateert van 4 april 2007. De aanvraag van het KVHV dateert van januari 2007. Men heeft inderdaad gewacht met een standpunt in te nemen. Ik ben benieuwd wat er verder in het dossier zit want betogingen verbieden met als enig argument de sperperiode is duidelijk onvoldoende en is een slechte motivatie. Dat lokt alleen maar een vernietiging uit van de toezichthoudende minister.

Mark Demesmaeker

Ik dank u voor uw antwoord. Ik onthoud dat u deze beslissing zult vernietigen. Ik denk dat het een belangrijk signaal is.

Het KVHV heeft de brief inderdaad op 4 april gekregen. Ze hebben nog geprobeerd om te bemiddelen, ook via de gouverneur, maar tevergeefs. Ze hebben de zaak nu bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Ik vond het toch wel belangrijk want we kennen natuurlijk de voorgeschiedenis. Herinner u onze discussie van twee weken geleden: dit gemeentebestuur is niet aan zijn proefstuk toe. De meerderheid in Sint-Genesius-Rode wordt gedomineerd door het FDF. Ze maakt er een spelletje van: taalwetten, omzendbrieven, arresten van de Raad van State leggen ze naast zich neer, ze erkennen God noch gebod. Zolang men hen laat doen, doen ze natuurlijk maar. Ik vind het dus goed dat u dit besluit alvast zult vernietigen.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de minister, u zegt dat de sperperiode geen reden is om iets te verbieden. Dat is juist, want anders hadden gisteren alle 1 mei-optochten verboden moeten worden. Dat was niet zo. Maar het toont aan, zoals de heer Demesmaeker zegt, dat men er een spelletje van maakt. Ik hoop dat dit feit in het benoemingsdossier van de burgemeester van Sint-Genesius-Rode bij de bezwaren zal terechtkomen en dat u die mevrouw nooit meer zult benoemen tot burgemeester.

Twee weken geleden hebben we dit debat nog gevoerd. Ik heb intussen ook de beslissing waarbij Belgen in het buitenland geregistreerd zijn op foutieve Franstalige formulieren, vernietigd. Voor diegenen die correct ingeschreven zijn op Nederlandstalige formulieren, blijft de inschrijving gelden. Voor de anderen die foutief ingeschreven zijn - ondanks de onderrichtingen in de bestuurstaalwetgeving, ondanks de duidelijke onderrichtingen van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken - is er een vernietiging gekomen. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik zal dat ook in dit dossier doen. Ik wil eerst wel het dossier inzien. U hebt mij een aantal documenten bezorgd en ik denk dat ook hier een vernietiging zal volgen.

Er is inderdaad nog altijd geen burgemeester benoemd. Als men de regels aan zijn - in dit geval haar - laars blijft lappen, dan zal men nog lang moeten blijven wachten op een burgemeestersbenoeming. Nu is er een waarnemend burgemeester en daardoor zit er één Franstalig lid minder in het schepencollege. Een van de schepenen is dus vandaag waarnemend burgemeester. U moet eens vragen aan de heer Van Eyken welke spanningen dat geeft. Want er zijn unilijsten met alle Franstalige strekkingen bij elkaar. Ze maken vooraf afspraken die ze nu niet kunnen honoreren. Maar dat hebben ze louter aan zichzelf te danken. Als men de wetgeving respecteert, als men doet wat men moet doen - en een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie - dan ben ik de eerste om daar een gunstig gevolg aan te geven. Ik heb dat gedaan in Drogenbos en in Wemmel. Ik ben niet hardleers, maar wie de regels niet respecteert draagt zelf de gevolgen, ook in dit concrete dossier van de betoging van het KVHV.

Mark Demesmaeker

Bedankt mijnheer de minister. Het kan inderdaad niet dat men de gemeenschap op kosten blijft jagen zij het in de aanloop naar verkiezingen, of ook nu weer met deze betoging waar men een politiemacht op de been moet brengen om het verbod te doen naleven. Het is de belastingbetaler die betaalt voor de politieke grillen van een gemeentebestuur. Daar moet maar eens een einde aan komen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.