U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2007, 14.02u

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, we hebben tijdens het weekend allemaal kunnen genieten van het zonnetje. Mijnheer de minister, ik twijfel er niet aan dat u dat ook hebt gedaan.

Minister Kris Peeters

Ik heb gewerkt. (Gelach)

Sommigen hebben dat iets minder gedaan dan anderen. Ik heb het dan niet over u maar wel over de duizenden mensen die aan de Antwerpse Kennedytunnel in de file stonden.

Wat was er gebeurd? Een aannemer had er niets beters op gevonden dan op zaterdagochtend herstellingswerken uit te voeren. Om zeven uur sloot hij de rechterrijstrook voorbij de Kennedytunnel richting Gent af. Dat was toevallig tijdens ons verlengd weekend, tevens een druk uittochtweekend voor onze noorderburen. De ingreep had onmiddellijk 12 à 13 kilometer fileleed tot gevolg.

De chaos was zo groot, mijnheer de minister, dat u van achter uw ochtendkoffie moest tussenkomen. U hebt de werken onmiddellijk laten stilleggen. De communicatie daarover was verward. De aannemer beweert dat hij om twaalf uur is vertrokken omdat het werk klaar was. Maar verschillende bronnen, bijvoorbeeld het Vlaams Verkeerscentrum, bevestigen: "Het kabinet van Vlaams minister Peeters, de bevoegde minister, besliste om onmiddellijk de werken stil te leggen."

Ook uw kabinet zegt dat niet alles volgens de geijkte procedures is verlopen, met name wat betreft de aanmelding van de werken aan het Verkeerscentrum. Toch zien we dat de aannemer in kwestie volhoudt dat zowel de verkeerspolitie als het Verkeerscentrum op de hoogte waren. U hebt in de pers verklaard dat u de zaak tot op de bodem zou uitspitten en dat u zou nagaan wat er allemaal is misgelopen. Ik had dan ook graag geweten wat daarvan de resultaten zijn.

Maar voorafgaand wil ik weten of u al dan niet deze werken ad hoc onmiddellijk hebt laten stilleggen. Wie heeft die aannemers geïnstrueerd? Ik neem aan dat zij niet zomaar spontaan werken beginnen uit te voeren. Zit dat in hun aanbesteding of krijgen zij een specifieke opdracht daartoe? Is die aannemer al dan niet nalatig geweest? Daarmee bedoel ik: heeft hij al dan niet tijdig de werken gemeld aan het Verkeerscentrum? Hoe zult u in de toekomst vermijden dat dergelijke zaken gebeuren? Wat zult u doen om te vermijden dat u ad hoc moet optreden als nog eens een aannemer op een zonnige zaterdagmorgen zulk een zot idee krijgt?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, collega's, mevrouw De Ridder, het is juist dat ik bij wijze van uitzondering ben tussengekomen om dit probleem op te lossen. Werken uitvoeren kan niet zonder hinder en het moet gebeuren. Hier ging het om het vervangen van vangrails, wat zeer belangrijk is voor de veiligheid. De procedure werd echter niet gevolgd, en de gevolgen daarvan - 12 à 13 kilometer file - konden niet door de beugel. Ik heb heel duidelijk laten verstaan dat die werken zo snel mogelijk moesten worden beëindigd, zodat de file zo snel mogelijk kon oplossen. Ik vond dat dit niet kon, en ik heb de directeur-generaal een onderzoek laten uitvoeren. Daarvan heb ik zonet de resultaten binnengekregen. Omdat daarin verklaringen worden afgelegd door de een en de ander, is het goed om zeer nauwkeurig te onderzoeken of de afgesproken procedures daadwerkelijk door de aannemer werden opgevolgd.

Laat mij samen met u de resultaten uit het rapport overlopen. "De opdrachten voor dergelijke werken worden gegeven door de afdeling District Antwerpen. Deze specifieke opdracht werd gegeven met de vermelding dat de aannemer contractueel drie weken de tijd had om hem uit te voeren. In het bestek is ook voorzien dat alle werken in de omgeving van de tunnel en op plaatsen waar geen pechstrook is niet op een weekdag mogen worden uitgevoerd. Het dienstorder" - waarvan ik hier de volledige benaming heb - "voorziet dat drie weken vooraf door de aannemer met het Verkeerscentrum wordt overlegd in functie van de dag en het tijdstip van de werken en welke rijstroken zullen moeten worden afgesloten. Dit is niet het geval geweest. De aannemer heeft geen voorafgaandelijk contact genomen. Hij had zelfs geen ondertekend signalisatieplan voor die aanneming. Hetzelfde dienstorder voorziet dat één week voor de werken de voorziene tijdstippen en de afsluiting van de rijstroken nog eens worden doorgesproken met het Verkeerscentrum."

De opgelegde procedure werd dus niet gevolgd. Wij zullen nu samen met alle betrokkenen nog eens alles onderzoeken. De aannemer zegt dat hij alles volgens de regels heeft gedaan. Dit is een beetje eigenaardig.

Het is heel belangrijk dat aannemers werken kunnen uitvoeren, maar de procedure moet worden gevolgd. Mensen moeten weten dat er werken zullen gebeuren op die bepaalde dag zodat ze kunnen beslissen om ofwel de wagen niet te nemen, ofwel een andere route te kiezen. We doen maximale inspanningen om de hinder te beperken. We willen zeker geen bijdrage leveren aan een situatie waarbij er plots werken zijn terwijl mensen ervan uitgingen dat ze rustig hun weg zouden kunnen volgen.

Dit dossier zal met de aannemer verder worden besproken. Ik ga ervan uit dat het dienstorder en de procedures die ik aanhaalde door iedereen worden gevolgd. Ook daar zal bijkomend communicatie over gebeuren opdat geen enkele aannemer daarover enige discussie kan voeren.

Zult u een omzendbrief rondsturen waardoor aannemers niet enkel worden geacht om de regels toe te passen, maar ze ook te kennen?

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mevrouw de voorzitter, als ik Hugo Claus zou zijn en op zoek was naar een roman die in aanmerking komt voor de Nobelprijs Literatuur, dan zou ik een boek schrijven over 'De werken'. De werken zouden zich afspelen aan de Kennedytunnel waarbij er een conflict is tussen een administratie en een - overigens zeer aimabel - minister. (Opmerkingen)

Uit uw antwoord heb ik echter niet kunnen afleiden hoe het nu verder moet en hoe het fout is kunnen gaan. U bent zoals het uw partij en uw roeping past een beetje op de vlakte gebleven. Wie heeft er een fout gemaakt? Ik weet dat u in een vorig leven de verdediger was van de middenstander. Dat was uw goed recht en ik weet dat de Vlaamse middenstander het niet gemakkelijk heeft en steun verdient. Iedereen die zich nog wil engageren om in Vlaanderen openbare werken uit te voeren, moedig ik aan, zeker op zo'n moeilijke en cruciale punten. Het is wel van belang om te weten welke afspraken er zijn gemaakt en wie, op het moment dat de afspraken niet worden nageleefd, fouten heeft gemaakt. Uit uw antwoord kan ik dat niet afleiden.

U zegt dat uw administratie u de indruk geeft dat de aannemer mogelijks een fout heeft gemaakt. Ik ben zo vrij om dat mee in twijfel te trekken. Als u aanwijzingen hebt over het feit dat de betrokken aannemer een ernstige fout heeft gemaakt, dan raad ik u aan om met die aannemer in de toekomst geen contracten meer af te sluiten en hem nu een forse schadevergoeding te vragen.

Zoals mevrouw De Ridder zei, hebben mensen uren in de file gestaan in zo'n cruciaal weekend als dat van de eerste mei. De samenleving heeft dan ook recht op een schadevergoeding, al was het maar een symbolische euro. Als de aannemer daarentegen wel heeft gedaan wat hij moest en kon doen krachtens de bestekken die hem waren voorgelegd, dan is het misschien uw administratie die in de fout is gegaan. Mijnheer de minister, daarover moet u ons uitsluitsel geven.

Ik weet dat het op vier dagen tijd misschien moeilijk is om na te gaan wie van de twee partijen in dit dossier in de fout is gegaan. Zeg ons dat ten laatste volgende week. Als het de aannemer was, straf hem dan. Als het uw administratie is, straf dan de verantwoordelijke daar.

Minister Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, de heer Penris heeft gelijk dat ik wat voorzichtig ben. Ik heb een voorlopig verslag gekregen, ondertekend door de directeur-generaal, waarin staat dat de procedure niet is gevolgd zoals in de dienstrichtlijn is opgenomen. Ik wil verder nagaan wie er een fout heeft begaan. Als dat duidelijk is, dan zullen daar de nodige gevolgen aan worden verbonden. Ik ben echter voorzichtig en wil nog even de tijd nemen om heel concreet uit te zoeken wie welke procedures niet heeft gevolgd. Ik wil daar nu niet op vooruitlopen om er dan achteraf misschien op te moeten terugkomen.

Een: de procedure is niet gevolgd. Twee: er moet informatie worden verstrekt over de uitgewerkte dienstorder of -richtlijn. Als het parlement de komende weken wil weten welke fouten zijn gemaakt en wat de gevolgen zijn, dan wil ik daar graag op terugkomen. Dit is immers niet voor herhaling vatbaar. Wie een fout heeft gemaakt, moet daarvan de gevolgen dragen.

Wij wachten vol spanning op de terugkoppeling.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.