U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2007, 14.02u

De voorzitter

Mevrouw De Lobel heeft het woord.

Hilde De Lobel

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, vorige week was er in de kranten nogal wat te doen over de gewezen kabinetschef van minister Moerman, die bij de Vlaamse Ombudsdienst klacht neerlegde in verband met mogelijke onregelmatigheden bij het toewijzen van studieopdrachten. Samen met de klacht vroeg en kreeg hij het statuut van klokkenluider. Ik wil niet ingaan op de inhoud van de klacht. Zoals hij zelf zegt, moet de ombudsman zijn werk in alle sereniteit kunnen doen. In de marge van die klacht heeft de man meer algemene opmerkingen en kritieken geuit, waarover ik graag uw mening wil kennen.

Hij stelt dat de kabinetten zich niet meer zouden mogen bezighouden met het verdelen van fondsen. Hij zegt dat het decreet beter bestuurlijk beleid indertijd is geschreven met in het achterhoofd het idee om de kabinetten af te schaffen. Die kabinetten bestaan nog steeds en ze zijn nog altijd veel te machtig, beweert hij. Met die mening staat hij wellicht niet alleen.

Hij zegt ook dat er veel dubbel werk wordt verricht. De administraties van de departementen doen veel voorbereidend werk dat de kabinetsmedewerkers nog eens overdoen. Ten slotte stelt hij vast dat wie in een administratie het vermoeden heeft van mogelijke onregelmatigheden of wanpraktijken, een interne audit kan vragen om dat te onderzoeken, maar in de kabinetten is dat niet mogelijk.

Het is niet de eerste keer dat we hier spreken over mogelijk gesjoemel in kabinetten. In januari 2007 hebt u geantwoord op een vraag van de heer Peumans naar aanleiding van een concreet geval van een adviseur op het kabinet van minister Van Mechelen. De heer Peumans vroeg u of het niet wenselijk zou zijn de deontologische code voor de administratie uit te breiden tot kabinetards. U vond dat niet aangewezen omdat zij in een andere sfeer werken, namelijk als uitvoerende macht.

Maar u zei ook: "Het is niettemin opportuun dat we nagaan of we toch niet zouden kunnen voorzien in een specifieke regeling voor kabinetsmedewerkers, zelfs wanneer ze gedetacheerd ambtenaar zijn." U zou daarbij de minister-president beogen, die bevoegd is voor kabinetsmedewerkers. U zou nagaan of zo'n bijkomende regeling nodig is. In de repliek op de bijkomende vraag van de heer Peumans stelde u trouwens nog veel affirmatiever: "Volgens mij moeten er specifieke bepalingen worden uitgewerkt."

Mijnheer de minister, wat is uw reactie op die algemene kritiek dat de kabinetten zich niet zouden mogen bezighouden met fondsen, dat er veel dubbel werk is en dat er geen interne audit mogelijk is? Welke stappen hebt u ondertussen ondernomen inzake de beloofde specifieke deontologische bepalingen voor kabinetsmedewerkers?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mevrouw De Lobel, het verwondert me dat u zich beroept op het gezag van een ex-kabinetschef.

Ik vraag mij af of die man goed geplaatst is, hij komt immers zelf uit een kabinet. Maar dit terzijde.

Een aantal zaken die hij zegt, kloppen niet. Ik heb de parlementaire voorbereiding van het BBB er nog eens op nagelezen. De toenmalige minister-president heeft bij de goedkeuring van het kaderdecreet BBB gezegd dat er van een afschaffing van de kabinetten nooit sprake geweest is. Hij heeft dat hier in 2003 in de plenaire vergadering verklaard.

Het is niet mijn persoonlijke ervaring dat er veel dubbel werk gebeurt door de administratie en de kabinetten. Ik werk heel goed samen met de administratie en ik zie dat het werk complementair is. Het is niet zo dat we op twee sporen zitten of dat er dubbel werk geleverd wordt.

U citeert de voormalige kabinetschef ook wanneer hij zegt dat de kabinetten optreden als verdeler van fondsen. Ik zou niet weten hoe en waar dat gebeurt. Al sinds oktober 2003 wordt aan de administratie een zeer grote delegatiebevoegdheid gegeven voor allerlei opdrachten. Voor openbare aanbestedingen gaat dat tot 13 miljoen euro. Boven dat bedrag gaan die zaken naar de voltallige regering, die bij consensus beslist. De kabinetten beschikken over een klein budget voor studies en opdrachten. Bij de administratie Bestuurszaken, een van mijn bevoegdheden, was er een budget van 5 miljoen euro, ik heb dat teruggebracht tot 2 miljoen euro. Het gaat dus om kleine bedragen.

Er is inderdaad geen interne audit, maar de kabinetten worden gecontroleerd door het Rekenhof. Wij kunnen geen opdrachten gunnen of projecten subsidiëren zonder een advies van de Inspectie van Financiën. Bovendien is de deontologie van toepassing op de kabinetsmedewerkers, zowel voor de gedetacheerden als voor de anderen. Ik heb in mijn antwoord aan de heer Peumans gezegd dat we zouden nakijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Minister-president Leterme en ik nemen dat mee in een ruimer geheel, samen met onder meer de kwesties van de cumul, de beheersmandaten en zo verder. Ik heb goede hoop om de komende maanden met een regeling voor die problemen te kunnen komen. Als dat nodig blijkt, komt er een aangepaste deontologische code voor de kabinetten. Daarvoor wordt op dit ogenblik samengewerkt tussen de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en de integriteitscoördinator.

Hilde De Lobel

Mijnheer de minister, u verwijt mij dat ik mij beroep op het gezag van de gewezen kabinetschef. Dat is niet waar.

U stelt dat hij slecht geplaatst is, ik zou eerder zeggen dat hij net heel goed geplaatst. Als zo'n persoon met dergelijke berichten naar de pers stapt, zou ik mijn werk als parlementslid heel slecht doen, als ik u niet zou vragen wat daarvan aan is. Ik sta nu eenmaal niet zo dicht bij een kabinet als u.

De kritiek van de gewezen kabinetschef omtrent de interne audit is heel concreet. Dat het hier om kleine bedragen gaat, doet er eigenlijk niet toe. De interne audit is mogelijk in de administratie, ook voor kleine bedragen, maar niet voor de politiek benoemde kabinetsleden.

U geeft weinig antwoorden over wat u nu precies gedaan hebt met uw eigen voorstel. U hebt goede hoop, zegt u. Ik hoop samen met u daar binnenkort iets concreets van te zien te krijgen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister Geert Bourgeois

Mevrouw De Lobel, u haalt de dingen door elkaar. Ik zei dat ik goede hoop heb om dat in de eerste maanden te kunnen afronden. Ik stel bovendien vast dat u zich voor uw parlementair werk baseert op de uitlatingen van de gewezen kabinetschef, maar hij haalt net als u de zaken door elkaar. Een interne audit heeft niets te maken met het aanwenden van bedragen. Een interne audit heeft betrekking op de werking van de administratie en op de processen. Als het gaat over de aanbestedingen en dergelijke meer, vallen de kabinetten onder de controle van het Rekenhof en de verplichte adviesverlening van de Inspectie van Financiën.

Laat ons geen amalgaam maken van de feiten en de zaken objectief bekijken. Ik heb u gezegd wat ik toen beslist heb. De interne audit in de kabinetten valt onder de bevoegdheid van de minister-president, ik ben bevoegd voor Integriteit. We werken daarin samen. Er is daarvoor een opdracht gegeven aan de DAR en de integriteitscoördinator.

Nu uit die interviews afleiden dat een kabinet een verdeler is van fondsen, klopt niet.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Ingekomen stukken en mededelingen
van Pieter Huybrechts aan minister Kris Peeters
209 (2006-2007)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.