U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil toch even benadrukken dat mijn fractie het ten zeerste betreurt dat, als gevolg van een handig een-tweetje tussen sp.a en het Vlaams Belang, het eerder in de plenaire zitting goedgekeurde amendement van Groen! uiteindelijk in een tweede lezing werd weggestemd.

Ik betreur dat. Ik betreur ook dat sp.a bij de tweede lezing zelfs niet aanwezig was en blijkbaar de moed niet had om te verantwoorden waarom ze ertegen is dat een index voor duurzame, economische welvaart als meetlat voor het welzijn en de welvaart in Vlaanderen wordt meegenomen.

Collega's, ik begrijp ook niet dat fractieleden van sp.a wel een petitie van het middenveld ondertekenen, waarin expliciet wordt opgeroepen om gebruik te maken van de index voor duurzame economische welvaart, maar het blijkbaar niet nodig vinden om er in het parlement ook werk van te maken. We zullen ons dan ook onthouden bij de stemming over de resolutie waarbij ons amendement werd weggestemd.

De voorzitter

De heer Sannen heeft het woord.

Ludo Sannen

Mevrouw de voorzitter, over de tweede lezing kan ik alleen maar stellen dat wij met het voorstel, zoals het hier in het parlement werd goedgekeurd, geen problemen hadden. Bij de algemene bespreking hadden we het element duurzaamheid heel sterk naar voren geschoven. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Bij de algemene bespreking van de resolutie in de commissie, mevrouw Vogels, was niemand van Groen! aanwezig. (Opmerkingen van de heer Jef Tavernier)

Mijnheer Tavernier, toen we erover gestemd hebben, was niemand van Groen! aanwezig.

Eloi Glorieux

Groen! heeft geen stemrecht in de commissie, collega Sannen.

Ludo Sannen

Toen we het besproken hebben ook niet. We hebben het element duurzaamheid steeds beklemtoond. Wij gaan ervan uit dat duurzaamheid een onderdeel van het onderzoek zal zijn.

Toen Groen! hier in de plenaire vergadering een amendement heeft ingediend - dat het ook heeft gehaald - om het element duurzaamheid nog sterker te beklemtonen, hadden we daar geen probleem mee. We hadden ook geen enkele behoefte om dit via een tweede lezing terug weg te stemmen.

Een meerderheid in de commissie heeft dit amendement er echter terug uitgehaald. Dat is de verantwoordelijkheid van degenen die dat hebben gestemd. Zowel met dit voorstel van resolutie als het vorige geamendeerde voorstel van resolutie heb ik geen enkel probleem, ik ga ervan uit dat het element duurzaamheid mee opgevolgd wordt en heb daar geen symbolisch amendement van Groen!voor nodig.

De voorzitter

Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Patricia Ceysens

Mevrouw de voorzitter, we hebben de resolutie niet ondertekend, maar we zullen ze wel goedkeuren. We hebben ze niet getekend omdat we vonden dat we met de Vlaamse Regionale Indicatoren, afgekort VRIND, al een instrument hadden dat een eind op weg gaat naar wat men hier vraagt. Uit de uitleg van de minister-president over het voorstel van resolutie bleek dat men eigenlijk met de VRIND en met nog een aantal andere instrumenten bezig was. Daarom vinden we dat we ze wel mee kunnen goedkeuren, maar we hebben ze niet onderschreven omdat we vinden dat we niet te veel instrumenten elkaar moeten doen overlappen.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De bedoeling van de resolutie is een aanvulling te zijn bij de Vlaamse Regionale Indicatoren. Dat bevat statistisch materiaal. Dit is een vraag naar een meer diepgaande analyse van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Ik kan het standpunt van de heer Sannen bijtreden. Er is in de commissie uitgebreid gediscussieerd over duurzaamheid. Er is verwezen naar de duurzaamheidsmonitor, die apart van deze vraag zal worden opgesteld door de Vlaamse Regering, zodat het amendement dat Groen! had voorgesteld, zonder voorwerp is.

De voorzitter

De heer De Reuse heeft het woord.

Herman De Reuse

Mevrouw de voorzitter, collega's, over de inhoud van deze zaak hebben we het al een vorige keer gehad. Daar wil ik niet op terugkomen. Geen enkele van de regeringspartijen vindt het nodig om het Vlaams Belang te danken omdat er een tweede lezing is gevraagd. Precies die tweede lezing heeft het de regeringspartijen mogelijk gemaakt om hun standpunt werkelijk duidelijk te maken terwijl ze een eerste keer totaal verdeeld en op een onmogelijke manier hadden gestemd. Dat was een reden waarom het amendement van Groen! toen was aanvaard. Dat amendement is daarna bij algemeenheid van stemmen in de commissie weggestemd, terwijl de oorspronkelijke resolutie bij algemeenheid van stemmen is goedgekeurd. De regeringspartijen zijn ons natuurlijk geen dank verschuldigd, maar het is toch dank zij ons dat het gefikfak bij de vorige stemming teniet is gedaan.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 7

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 102 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 108 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.