U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2007, 14.04u

De voorzitter

Algemene Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de ontwerpen van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de BLUE en de republiek Madagaskar, tussen de BLUE en de republiek Mauritius, tussen de BLUE en de regering van de republiek Peru, en tussen de BLUE en de Islamitische republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Ik stel voor om de vier ontwerpen van decreet samen te behandelen. (Instemming)

De algemene bespreking is geopend.

De heer Verstreken, verslaggever, heeft het woord.

Johan Verstreken

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, minister Moerman gaf uitvoerig uitleg omtrent de akkoorden van de BLEU in de commissie. De BLEU heeft de voorbije dertig jaar geregeld overeenkomsten ter bevordering en bescherming van investeringen afgesloten met landen die geen lid zijn van de OESO, omdat deze doorgaans een hoger risicoprofiel vertonen qua internationale investeringen.

De minister schetste summier het verloop van de onderhandelingen en goedkeuringsprocedures van de voorliggende BLEU- investeringsbeschermingsovereenkomsten met Madagaskar, Mauritius, Peru en Pakistan. Ze wees erop dat voor elk van die overeenkomsten de BLEU-typetekst als model voor de onderhandelingen heeft gediend. Ze overliep ook de chronologie van de ratificatieprocedure. Daarvoor verwijs ik naar het schriftelijke verslag.

De onderhandelingen met Madagaskar en Mauritius verliepen gelijktijdig met de onderhandelingen met een reeks andere ontwikkelingslanden, dit teneinde de administratieve weerslag van dergelijke procedures op de budgetten van de betrokken ontwikkelingslanden te beperken. Dit is volgens de minister trouwens een geijkte methode bij dergelijke BLEU-onderhandelingen. Voor wat Peru betreft, is er gewerkt via een zogenaamde consensus ad referendum over het ontwerp van tekst die dan nog het voorwerp kon uitmaken van technische verbeteringen.

De onderhandelingschronologie voor het akkoord met Pakistan is ingewikkelder en vertoont hier en daar enkele hiaten. Op 7 en 8 mei 1996 vond een onderhandelingsronde plaats waar een compromistekst ad referendum werd aanvaard, na goedkeuring door de Pakistaanse overheid. De staatsgreep van generaal Musharraf vormde echter de aanleiding voor het federale parlement om de goedkeuringsprocedure op te schorten. In 2002 werden parlementsverkiezingen gehouden die Pakistan terugbrachten naar een democratisch bestuur. Het land verbond zich er volgens de minister ook toe de mensenrechten en democratische principes te eerbiedigen. Het heeft intussen ook de acht basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ondertekend.

Voor het overzicht van de overeenkomsten verwijs ik naar het schriftelijke verslag omdat dit vrij technisch en uitgebreid is.

Mevrouw Smet stelde vast dat het gebrek aan gegevens blijft bestaan, aangezien alleen de handel wordt belicht. Het moet toch duidelijk zijn of de overeenkomsten die gesloten worden ook in reële termen effect hebben. Verder heeft ze het er nog steeds moeilijk mee dat er zoveel eieren worden gelegd onder landen die het nog steeds niet zo nauw nemen met de mensenrechten en vooral de rechten van de vrouw, zoals Pakistan in het bijzonder.

De heer Van Nieuwenhuysen sloot zich aan bij de opmerking van mevrouw Smet, maar merkte op dat het probleem inzake mensenrechten niet mag worden verengd tot louter de positie van de vrouwen. De overeenkomsten zelf vindt hij voor de Vlaamse internationale ondernemers van zeer groot belang en een steun voor bedrijven in het buitenland. Tegelijk brengen ze ook een risicovermindering mee voor de investeerders.

Ik hou het hierbij voor het mondelinge verslag. Het volledige schriftelijke kunt u nalezen. De ontwerpen van decreet werden alle vier unaniem goedgekeurd met acht stemmen. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.