U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2007, 14.04u

van Flor Koninckx aan minister Kathleen Van Brempt
184 (2006-2007)
De voorzitter

De heer Koninckx heeft het woord.

Flor Koninckx

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, er staat hier een heel gelukkige man voor u. Wat iedereen al een hele tijd intuïtief aanvoelde, is nu in een onderzoek en met cijfers bewezen: flitspalen zijn een goede zaak. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de overheidsfinanciën. In 1994, 13 jaar geleden al, werd in Vlaanderen een eerste flitspaal gezet. Volgens de recentste cijfers staan er 1.118 op 572 locaties. Op de website van de Vlaamse overheid staat er: "Flitspalen zijn cruciaal voor de veiligheid. Het aantal doden en gewonden is dankzij die camera's heel sterk gedaald."

Er is ook het project Gevaarlijke punten. Sinds 2003 trekt Vlaanderen elk jaar 100 miljoen euro extra uit om die punten aan te pakken. De plaatsen waar tijdens de laatste 3 jaar zeer zware ongevallen zijn gebeurd, krijgen voorrang. Ze worden aangepast, via infrastructuurwerken en/of flitspalen. Tegen 2008 moeten 800 gevaarlijke punten definitief zijn weggewerkt. Het Steunpunt Verkeersveiligheid heeft dit weekend de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek over het rendement van de flitspalen en de camera's. Het gaat over flitspalen en camera's op kruispunten aan gewestwegen maar buiten de bebouwde kom.

Op die kruispunten daalde het totale aantal ongevallen met ongeveer 14 percent, en het aantal ongevallen met letsels met maar liefst 27 percent. In het onderzoek wordt de totale maatschappelijke kost berekend: flitspalen kunnen tot dertig keer hun kostprijs terugwinnen. Ik weet wel dat dit in het licht van de verkeersveiligheid een eerder koele benadering is, maar dat is toch een gevolg dat in rekening moet worden gebracht.

Ik heb over de flitspalen en de camera's drie concrete vragen. Een: wat zijn de concrete plannen voor de komende jaren inzake de plaatsing van flitspalen en camera's? Hoeveel zullen we er nog plaatsen, en waar zal dat gebeuren? Twee: hoe ver staat de digitalisering ervan? De ervaring leert me dat er veel tijd en energie kruipt in het plaatsen, wegnemen, bekijken en verwerken van de analoge filmrolletjes. Dat is tegenwoordig een middeleeuwse bezigheid geworden. Zullen de nieuwe flitspalen en camera's - ik hoop dat die er komen - allemaal van het digitale type zijn? Drie: zullen er ook op andere plaatsen dan deze waarover het onderzoek ging flitspalen en camera's worden bijgeplaatst? Ik denk dan vooral aan de snelwegen, want ook daar is nood aan digitale camera's.

Ik verwijs in dat verband aan een kort interview dat ik in De Standaard van 17 maart heb gegeven. Daarin pleit ik ervoor om, naar analogie met de ring van Antwerpen, op een aantal ringwegen en wisselaars flitspalen en camera's te plaatsen. De heer Joris Vandenbroucke heeft daar in Het Belang van Limburg ook al op aangedrongen. Er moet een uniformisering komen. Dat is vorige week ook al gebleken, denk maar aan de heisa over het smogalarm. Ik denk dat we op ringwegen rond grote steden zouden moeten opteren voor een snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur. Tezelfdertijd moeten we uit milieu- en veiligheidsoverwegingen ook op snelwegen digitale camera's plaatsen.

De voorzitter

Minister Van Brempt heeft het woord.

Minister Kathleen Van Brempt

U haalt terecht het onderzoek aan waarvan de resultaten onlangs zijn gepresenteerd. Ik vind het wel een beetje cynisch dat men berekent wat een flitscamera 'opbrengt'. Want de grootste 'opbrengst' bestaat uit mensenlevens. Het voordeel van die studie is natuurlijk dat ze de grootste criticasters over de streep kan trekken.

Het plaatsen van camera's is zelden populair, het is zelden iets dat men vanuit het beleid graag doet. Maar ik ben er echt van overtuigd, samen met de Vlaamse Regering, dat het noodzakelijk is.

We gaan camera's plaatsen in het kader van zwarte punten. Er wordt veel geïnvesteerd in het herbekijken van kruispunten die we catalogiseren als zwarte punten. Heel vaak wordt de beslissing genomen om daar camera's te installeren, zowel roodlichtcamera's als snelheidscamera's. Dit jaar zijn er 10 snelheidscamera's gepland en 55 roodlichtcamera's voor de zwarte punten. Daarnaast is er een afspraak tussen minister Peeters en mezelf om een apart begrotingsartikel van zo'n 2,2 miljoen euro te creëren in de begrotingscontrole om, los van de zwarte punten, bijkomend te investeren in flitspalen. We zijn volop bezig om een visie op papier te zetten. Die zal uiteraard aansluiten bij wat we tot nu toe gedaan hebben, maar ik denk dat het tijd is voor een aantal nieuwe knelpunten.

Het eerste knelpunt is digitale camera's. Het heeft geen enkele zin meer om nog analoge camera's aan te kopen. Die digitale camera's moeten we wel nog laten homologeren. Dat is een federale bevoegdheid. Die homologatie zou eraan komen en dan kunnen we beginnen met de digitale camera's. Minister Peeters wacht op die digitale camera's, onder meer voor snelheidscontrole in de Kennedytunnel. Daar moet snel vooruitgang kunnen gemaakt worden.

Op welke basis zullen we camera's installeren? Belangrijk blijven uiteraard de zwarte punten op de gewestwegen. Maar het is net zo belangrijk om camera's te gebruiken om handhavingsredenen. We gaan steeds meer werken met variabele snelheden, met aparte snelheden. Ik vind uw pleidooi om op ringwegen naar 100 kilometer per uur te gaan, zeker de moeite waard om te bestuderen, zowel voor de verkeersveiligheid als als structurele oplossing voor milieu- en smogproblemen. Persoonlijk ben ik daar een grote voorstander van: de snelheid verlagen waar het heel druk is, maar dan moet men dat ook handhaven. En zetten we dan ook de stap naar snelwegen? We zullen dat onderzoeken maar ik ben grote voorstander van het gebruik van digitale camera's op snelwegen. Er is een werkgroep met de administratie en de kabinetten die die principes zal uitwerken in een beleid.

Ik heb gesproken van een budget van 2.225.000 euro. Dat is het budget voor dit jaar. Ik ga ervan uit dat we meer geld zullen nodig hebben - maar dat is voor de begrotingsopmaak 2008 - als we opnieuw een versnelling willen uitvoeren. Uit de cijfers blijkt dat de goede cijfers voor de autostrades verslechteren. Dat kunnen we niet tolereren, zeker niet met de nieuwe engagementen die genomen zijn in het kader van de federale staten-generaal voor de Verkeersveiligheid. Een goed flitspalenbeleid zal noodzakelijk zijn.

Flor Koninckx

Mevrouw de minister, ik heb uit uw antwoord onthouden dat we definitief overschakelen naar het digitale tijdperk en dat we eindelijk ernstig werk gaan maken van snelheidsbeperkingen op autosnelwegen.

Mevrouw de minister, u stelt terecht dat de cijfers stagneren en zelfs stijgen. Op heel de ring rond Antwerpen hebben we al jaren een maximumsnelheid, wegens de drukte, van 100 kilometer per uur en dat geeft gunstige resultaten. Ik vraag me dan ook af waarom men op de ring rond Brussel 120 kilometer per uur mag rijden, waarna dan een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur wordt ingesteld op het viaduct van Vilvoorde en dan een beperking tot 70 per uur. Duidelijkheid is daar geen troef. Het is nodig dat we daar snel werk van maken en dat handhaven.

De federale politie zit inderdaad met het probleem dat, met de huidige beschikbare middelen, de maximale handhavingscapaciteit is bereikt. De enige manier om tegemoet te komen aan wat de Staten-Generaal vooropstelt, met name een uitgebreidere handhaving, zeker op de autosnelwegen, is investeren in nieuwe apparatuur en in digitale handhaving.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik kan grotendeels de uiteenzetting van beide sprekers volgen, maar, mevrouw de minister, er moet me toch iets van het hart. Ik stel vast dat op veel plaatsen door verschillende niveaus, zowel door het Vlaamse Gewest als door steden en gemeenten, werd geïnvesteerd in camera's. Maar op veel plaatsen, maar eigenlijk mag ik dat niet publiek zeggen, functioneren die camera's gewoon niet, omdat ze niet worden geijkt of er geen homologatie is voor de toestellen. Ik ken politiezones waar nauwelijks, of moet ik zeggen helemaal niet meer, geflitst wordt, omdat het niet in orde is.

Mijnheer Koninckx, dan rijst de vraag over handhaving. Wat baten de palen en het feit of er al dan niet een camera in zit, als dat niet in orde komt. Mevrouw de minister, ik weet dat het niet onmiddellijk de bevoegdheid is van de Vlaamse overheid, maar als we maatregelen moeten nemen, moeten die ook opgevolgd kunnen worden.

Het is onze overtuiging dat er eigenlijk zo weinig mogelijk moet worden geflitst, maar als er toch geflitst moet worden, blijven we hameren op het verkeersveiligheidsfonds.

Minister Kathleen Van Brempt

Mijnheer Van Dijck, het probleem is ons, jammer genoeg, bekend. We hebben er de laatste tijd hard aan gewerkt om het probleem op het terrein op te lossen.

Mijnheer Peumans, u weet dat het mijn vurige wens is om dat soort bevoegdheid in eigen handen te krijgen. We krijgen het probleem natuurlijk niet uitgelegd. We investeren en weten dat dat goed is voor de verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid investeert niet weinig en dan hebben we zoiets voor, puur om ijkings- en homologatieredenen.

Men zegt mij - en ik moet me baseren op de woorden van verschillende ambtenaren - dat bijvoorbeeld de homologatie van digitale camera's vlot en goed zal lopen. Ik zou zeggen: op hoop van zegen.

Flor Koninckx

Mijnheer Van Dijck, het feit dat er zeer veel flitspalen niet of onvoldoende werken, is belangrijk, maar een flitspaal heeft ook een preventief karakter. Gelukkig weet de weggebruiker niet of de paal gaat flitsen of niet. U had dus beter gezwegen, maar ze weten nu nog altijd niet waar ze werken en waar niet.

Het probleem van de homologatie, de plaatsing en de slechte werking op bepaalde plaatsen door reflectie, valt volledig weg bij de installatie van digitale camera's. Het probleem dat nu bestaat met de analoge, zal sowieso verholpen worden bij de installatie van digitale camera's.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.