U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Van Hauthem, Van Nieuwenhuysen en Tack betreffende een belangenconflict.

Eerst wordt beslist over de aanvulling van de agenda. Wie vraagt daarover het woord?

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, het is niet zomaar een vraag tot aanvulling van de agenda. Als het over een belangenconflict gaat, zegt het Reglement dat men de spoedbehandeling moet vragen. Tenzij men het wil uitstellen tot volgende week, want dat is ook bij de vorige motie betreffende een belangenconflict gebeurd.

Waarom de spoedbehandeling? Het gaat over een wetsvoorstel dat in de Senaat werd goedgekeurd en dat nu aanhangig is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het voorziet in de oprichting van een overkoepelende Hoge Raad voor Deontologie van gezondheidszorgberoepen. Men kan bedenkingen hebben over de inhoud of over het feit dat het nog altijd een unitaire bedoening is. Maar een van de in het oog springende elementen is de vraag bij welke territoriale en provinciale entiteiten van die raad gezondheidswerkers zich moeten aansluiten.

Volgens dit wetsontwerp kunnen artsen die in faciliteitengemeenten wonen nog altijd kiezen om zich aan te sluiten bij de Vlaams-Brabantse of de Waals-Brabantse provinciale raad. Wij vinden dat dat niet kan, omdat er een enorme anomalie in die wetgeving zit, namelijk dat men terugvalt op een taalwetgeving van 1938 die intussen niet meer bestaat. Het is dus een bestendiging van een soort faciliteiten die men toch, dacht ik, wilde terugdringen. Volgende week wordt het waarschijnlijk gestemd in de Kamer, daarom vragen wij de spoedbehandeling.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Mevrouw de voorzitter, ik begrijp ten zeerste de vraag. Wij hadden ook gehoopt dat het wetsvoorstel betreffende een nieuwe regeling voor de verschillende orden voor personen die een gezondheidsberoep uitoefenen, in overeenstemming zou zijn met onze taalwetgeving.

Als we vandaag voor een belangenconflict stemmen, als we daar al een meerderheid voor vinden, wordt de zaak opgeschort en blijft de toestand, die in wezen strijdig is met onze grondwettelijke taalbepalingen, voortbestaan. Daarom zijn we er voorstander van om, als dit voorstel wet wordt, naar het Arbitragehof te gaan, om de specifieke bepaling "onverminderd de bestaande wettelijke bepaling" te schrappen, zodanig dat de regeling in overeenstemming is met onze grondwettelijke bepalingen.

We stellen voor om niet voor het belangenconflict te stemmen, maar om, op het ogenblik dat het voorstel wet wordt, als regering of als parlement naar het Arbitragehof te gaan.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, ik wil een werkwijze voorstellen die we ook bij de vorige motie betreffende een belangenconflict hebben gehanteerd. De eindstemming in de Kamer zal ten vroegste volgende week donderdag plaatsvinden. We hebben nog tijd om het volgende week grondig te behandelen in de plenaire vergadering.

Mijnheer Caluwé, ik zie echt niet in, als deze wet wordt gestemd, op basis waarvan we naar het Arbitragehof zouden kunnen gaan. Het is geen kwestie van bevoegdheidsoverschrijding, het gelijkheidsbeginsel wordt niet overschreden en de rechten van titel II van de Grondwet zijn niet in het geding. Dat zijn de zaken waarvoor het Arbitragehof bevoegd is.

Ik denk dat we ons zullen moeten uitspreken over het belangenconflict, omdat er na de stemming gewoon geen mogelijkheid meer is om eventueel naar het Arbitragehof te gaan.

Mevrouw de voorzitter, ik stel voor, als u daarin toestemt, dat we het document goed lezen, we dit punt volgende week agenderen als belangenconflict en we de knoop doorhakken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda?

Dan stel ik voor dat de motie van de heren Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen en Erik Tack betreffende een belangenconflict volgende week wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.