U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de beide voorstellen van decreet die door de commissie in samenhang werden behandeld, met dien verstande dat het voorstel van decreet van de heer Dehaene en consoorten als basis voor de bespreking werd genomen. Wij volgen hier dezelfde werkwijze.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Verfaillie, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Dit is een belangrijk decreet, hoewel de reikwijdte ervan beperkt is. Het is van belang deze wijziging vrij snel door te voeren. Het bestaande decreet zorgt ervoor dat mensen die bijstand nodig hebben om hun OCMW-mandaat uit te voeren, daarvan verstoken blijven. In het Gemeentedecreet is daarin wel voorzien. Dankzij dit voorstel van decreet worden beide decreten gelijkgeschakeld. Wie bijstand nodig heeft voor de uitvoering van het mandaat, kan een vertrouwenspersoon inschakelen. Die vertrouwenspersoon moet voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de gemeenteraad en heeft recht op een zitpenning zoals ook het verkozen lid dat heeft. Deze belangrijke aanpassing moet er zo snel mogelijk komen.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, de hoeksteen van de democratie is de zo ruim mogelijke participatie van alle segmenten van de bevolking. Dit betekent dat in een democratische samenleving zo weinig mogelijk mensen of groepen van mensen worden uitgesloten. Op het terrein is er soms nog een verschil tussen theorie en praktijk; tussen de wettelijke gelijkheid en de werkelijkheid. Zo zijn er mensen die het vanwege hun handicap moeilijker hebben dan anderen om aan de politieke besluitvorming deel te nemen. Om de drempel te verlagen, is vroeger op het gemeentelijke vlak voorzien in de mogelijkheid tot aanstelling van een vertrouwenspersoon. In het Gemeentedecreet is het statuut van deze vertrouwenspersoon verbeterd door hem of haar presentiegeld toe te kennen. Bovendien is in het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris voorzien in de mogelijkheid om kosten die worden gemaakt en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het ambt, zoals bijvoorbeeld een doventolk, terug te betalen.

Er bestond echter een lacune in de regelgeving over de OCMW-raadsleden met een handicap. Voor hen gold de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon niet. Deze tekortkoming wordt dankzij dit voorstel van decreet weggewerkt: ook zij zullen in de toekomst van deze faciliteit gebruik kunnen maken. Zo kunnen ze volwaardig participeren aan het politieke leven.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, collega's, wij steunen uiteraard dit voorstel van decreet. Beide voorstellen zijn trouwens in de praktijk samengevoegd. Ik wil van deze bespreking toch gebruik maken om de leden van meerderheid en oppositie op te roepen om zorgvuldig decreetgevend werk af te leveren. Dat we deze wijziging moeten doorvoeren is eigenlijk een kleine blaam die ook mij treft. Wij hadden dat eigenlijk moeten voorzien. Misschien moeten we in het vervolg iets zorgvuldiger te werk gaan en iets meer tijd nemen, in plaats van ons de karwats van de regering te laten welgevallen.

De voorzitter

Mevrouw Stevens heeft het woord.

Helga Stevens

Geachte collega's, de N-VA-fractie staat volledig achter dit voorstel van decreet omdat het een goed voorbeeld is van inclusief beleid ten aanzien van personen met een handicap. Aangezien de politiek een grote impact heeft op het dagelijkse leven van Jan en alleman, en dus ook van personen met een handicap, moeten die personen met een handicap die verkozen zijn in staat worden gesteld om, los van alle barrières, op gelijkwaardige wijze hun mandaat ten volle uit te oefenen. Vandaar dat wij dit voorstel ten volle ondersteunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-2007, nr. 1050/3).

De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.