U bent hier

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, een verkiezingsprogramma is iets dat men aan de kiezer voorlegt en waarvoor men steun vraagt aan die kiezer. Een regeerakkoord is iets anders: dat is een contract tussen meerderheidspartijen, die zich ertoe verbinden daadwerkelijk uit te voeren wat in dat regeerakkoord staat.

Tot spijt van wie het benijdt - en sommigen hebben er misschien al spijt van, maar ik kan daar ook niets aan doen - bevat uw regeerakkoord een uitgebreid communautair onderdeel. De jongste maanden komen uw coalitiepartners wat dat betreft hun contract niet na. Ze beschouwen het als een noodzakelijk kwaad, dat in dat regeerakkoord moest staan, maar waarvan ze zich voor het overige bijzonder weinig aantrekken.

We hebben daar vorig weekend nog een staaltje van gezien. Een van uw coalitiepartners, de VLD, heeft plots een heel andere visie ontwikkeld op de staatshervorming dan die van uw regeerakkoord. U zult al wel hebben gemerkt dat ik steeds opnieuw verwijs naar uw eigen regeerakkoord. Ik stel vast dat de VLD niet meer de resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 als uitgangspunt neemt. Dat staat nochtans in het regeerakkoord. De VLD wil in een open dialoog de staatshervorming benaderen, en wil niet met een eisenbundel komen.

In uw Vlaams regeerakkoord staat een eisenbundel. Eigenlijk torpedeert men dus vanuit de meerderheid dat deel van uw regeerakkoord en zegt men wat dat betreft het gesloten contract op. Ik heb u al gezegd dat u op dat vlak met onbetrouwbare coalitiepartners werkt.

We zouden hierover een boom kunnen opzetten, maar ik licht er één element uit: de voorstellen met betrekking tot de Rand. Enerzijds zegt de VLD dat de faciliteiten stilaan moeten uitdoven, anderzijds zegt de partij dat we een gastenbeleid moeten ontwikkelen. Ik citeer: "De gemeenschappen moeten ervoor zorgen dat de inwoners in de Rand in hun taal geholpen worden." Dat zijn dus nieuwe faciliteiten. En nog veel belangrijker: "Er moet een grondwettelijk hof komen dat toeziet op de toepassing van het Minderhedenverdrag."

Mijnheer de minister-president, u kunt veel verdragen en u hebt al veel verdragen, zoals het torpederen van dat deel van uw regeerakkoord door uw coalitiepartners. Maar het Minderhedenverdrag is een cruciaal punt. Als dit verdrag door de Vlaamse Regering wordt geratificeerd en door het Vlaams Parlement wordt goedgekeurd, hebben de Franstaligen in de Rand wat ze willen, namelijk internationaal gegarandeerde faciliteiten. Als men langs de ene kant de faciliteiten afschaft, maar ze langs de andere via het Minderhedenverdrag opnieuw invoert, staan we op terug op nul.

Dit is het FDF-discours dat uw coalitiepartner voert. In heel de Belgische context zijn wij de enige regio die zich altijd verzet heeft tegen het ratificeren en het goedkeuren van het Minderhedenverdrag. Het Vlaams Parlement heeft altijd zeer terecht gezegd dat de Franstaligen in Vlaanderen geen minderheid zijn in de zin van het Minderhedenverdrag. De Franstaligen dringen al decennialang aan en nu vinden zij een bondgenoot in de VLD.

Ik lees in uw regeerakkoord op pagina 92 onder het hoofdstuk 'De Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht': "De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om onder geen enkel beding het Minderhedenverdrag te ratificeren." U zit nu met een coalitiepartner die precies vraagt om dat wel te doen en die vraagt dat het Vlaams Parlement dit zou goedkeuren. Ik denk dat de maat vol is, mijnheer de minister-president. U moet kleur bekennen. Mijn eenvoudige vraag is: staat de volledige Vlaamse Regering nog achter dit onderdeel van het regeerakkoord? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Dit is voor u en de heer Dewinter de wekelijkse ontmoeting in het Vlaams Parlement op basis van verklaringen in het weekend. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Deze keer gaat het over artikels naar aanleiding van een partijbijeenkomst van de VLD. Ik heb zelf de kranten daarover niet gevolgd, maar ik heb dat vandaag laten bekijken. Ik wil opmerken dat u een selectieve lezing doet van dit deel van de teksten die op die bijeenkomst zijn goedgekeurd: het gaat over de niet-Franstaligen, het woord "daarbij" spreekt u niet uit en u zegt evenmin dat het nieuwe gastenbeleid zich richt naar deze niet-Franstaligen.

Ik wil een duidelijk onderscheid maken tussen enerzijds verklaringen in kranten en partijdocumenten die worden gestemd, en anderzijds het Vlaamse regeerakkoord, dat ons bindt binnen de Vlaamse Regering. Ik ben de hoeder van het regeerakkoord en ik antwoord namens de Vlaamse Regering, gesteund door de meerderheid van het Vlaams Parlement. Tot op vandaag is er geen enkele twijfel dat wat op pagina 92 staat, nog altijd het standpunt is van de voltallige Vlaamse regering, namelijk dat zij er zich toe verbindt om onder geen enkel beding het Minderhedenverdrag te ratificeren.

Naast het integratiebeleid en het beleid rond de aanwezigheid van Franstaligen in de Rand, moeten wij ook oog hebben voor de aanwezigheid en de inwijking van niet-Franstalige mensen, die kwantitatief zelfs veel groter is. Voor deze mensen, die allerlei talen spreken en meestal werken in Brussel, moeten wij een gastenbeleid voeren.

Daar valt veel voor te zeggen. Op het vlak van onderwijs, taalcursussen en dergelijke meer, moeten we ons tot die mensen richten. Ons aanbod moet hen toelaten om zich in de Vlaamse samenleving in te schakelen. Ik heb begrepen dat vooral dit wordt bedoeld wanneer er wordt gesproken over een gastenbeleid. Ik heb daar absoluut geen probleem mee. Integendeel, ik denk dat het goede voorstellen zijn. Ik herhaal dat wat op bladzijde 92 van het regeerakkoord staat, onverkort het standpunt is van de voltallige Vlaamse Regering, gesteund door de voltallige Vlaamse meerderheid in dit parlement.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Het gastenbeleid betreft inderdaad de anderstaligen in het algemeen. Ik stel vast dat die mensen in hun eigen talen moeten worden geholpen. De faciliteiten afbouwen en de anderstaligen helpen in hun eigen taal, is een contradictie op zich.

Mijnheer de minister-president, u bent niet naïef, u bent een verstandige man. U zegt dat u altijd het onderscheid maakt tussen verklaringen van een partij en het regeerakkoord. Dat is juist, maar ik stel al weken en maanden vast dat coalitiepartners verklaringen afleggen en uitspraken doen die regelrecht ingaan tegen uw regeerakkoord. Ze staan haaks op het regeerakkoord. Het gehele communautaire luik van uw regeerakkoord ligt aan diggelen. U hebt daarvoor geen meerderheid meer. In plaats van eroverheen te walsen door te zeggen dat het om partijuitspraken gaat, zou u eens conclusies moeten trekken. U deed dat niet na het debacle van Brussel-Halle-Vilvoorde en u doet dat nu evenmin. U sukkelt verder met coalitiepartners die een belangrijk deel van uw regeerakkoord torpederen.

Ik ben wel blij dat u zegt dat u het Minderhedenverdrag niet zult ratificeren. Dat is duidelijk, maar u zult samen met mij vaststellen dat u een coalitiepartner hebt die enerzijds in de Vlaamse Regering zegt zich aan het regeerakkoord te zullen houden en het Minderhedenverdrag onder geen enkel beding zal ratificeren en goedkeuren, maar die anderzijds ook zegt dat er een grondwettelijk hof moet komen en dat het Minderhedenverdrag geratificeerd en goedgekeurd moet worden. U kunt natuurlijk met die spreidstand blijven leven, maar het moet op den duur toch pijn doen dat uw coalitiepartners ook dat element van uw regeerakkoord torpederen. Ik ga er dus vanuit dat zolang deze Vlaamse Regering bezig is, het Minderhedenverdrag niet geratificeerd zal worden.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Van Hauthem, u probeert de indruk te wekken dat de meerderheid, en dus ook onze fractie, bereid zou zijn om onder druk van verkiezingen of electorale manoeuvres het Minderhedenverdrag bespreekbaar te maken, maar dat klopt niet. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Wat is er nu aan de hand? De VLD-leden noemen zich nu 'flamingantistische Belgen'. Ze proberen samen met de MR van Reynders en het FDF de indruk te wekken dat ze de volgende jaren België echt zullen kunnen hervormen tot 'la fédération de la Belgique'. Een aantal stellingen die ze innemen, zijn trouwens niet nieuw. Tijdens de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde waren ze zelfs voorstander van de uitbreiding van de faciliteiten. Dat was het ultieme voorstel-Verhofstadt. Er is dus niets nieuws onder de zon. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Het heeft geen enkele zin om hier, in het Vlaams Parlement, twijfels te doen rijzen over de uitvoering van het regeerakkoord. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

De voorzitter

Mijnheer Van Hauthem, u krijgt straks nog het woord.

Eric Van Rompuy

Wij zijn als CD&V-fractie gebonden aan het regeerakkoord. U poogt door hier vragen te stellen de indruk te wekken dat wij bereid zijn om erover te praten. Het gaat echter om pure electorale manoeuvres van de VLD, maar die kunnen in dit Vlaams Parlement geen enkele weerklank vinden.

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Mevrouw de voorzitter, ik laat de uitspraken van de heer Van Rompuy voor zijn rekening. Ik zal mijn standpunt even toelichten. (Rumoer)

Mijnheer Van Hauthem, u bent een naarstig oppositielid en u bent dus altijd op zoek naar spanningen, maar die zijn er niet altijd. Ook dit keer zijn die er niet. Het antwoord van de minister-president was correct en wijs. Ik daag u trouwens ook uit om het verschil te vinden tussen de Vlaamse resoluties en de open dialoog die door onze partij werd voorgesteld. U zult hard moeten zoeken, want de complementariteit is veel groter dan het spanningsveld dat eventueel zou kunnen bestaan. U hebt dus een stokje gezocht om een hondje te slaan, maar dat is vandaag niet bijzonder goed gelukt.

Het gastenbeleid waar minister-president Leterme het over heeft, is de kern van de zaak. Daar moeten we de volgende jaren meer de nadruk op leggen. We hebben het debat uit het - soms verstikkende - spanningsveld willen halen tussen Vlamingen en Franstaligen. Daar kunnen we niet zomaar abstractie van maken. We willen meer inspanningen van de gemeenschappen, dus ook van dit parlement, om een onthaalbeleid te voeren ten aanzien van alle anderstaligen. Ik wil er geen karikatuur van maken, maar het gaat van de werkloze allochtoon tot de welvarende eurocraat.

De instrumenten die we nu hanteren, bijvoorbeeld de wooncode en het inburgeringsbeleid, wijzen al in die richting. Dat beleid wordt door heel de Vlaamse Regering gedragen. We willen dat het verder wordt uitgebouwd en versterkt, zodat de samenleving in de Vlaamse Rand rond Brussel harmonieuzer kan plaatsvinden.

Minister-president Yves Leterme

Ik zou zeggen, tot volgende week. (Gelach)

Joris Van Hauthem

Mijnheer de minister-president, u kunt ermee lachen, maar u hebt de heer Gatz gehoord tegen de heer Van Rompuy. Zijn woorden laat ik voor uw rekening, nietwaar mijnheer Van Rompuy?

Minister-president Yves Leterme

Dat heb ik geleerd van de heer Van Rompuy.

Joris Van Hauthem

Mijnheer Gatz heeft gezegd dat u een stokje hebt gevonden om een hondje mee te slaan. Dat is niet waar. Ik wilde over het geheel interpelleren, maar dat mocht niet. In het Vlaams Parlement kunnen we blijkbaar niet meer debatteren over waar dit regeerakkoord aan toe is, in hoeverre de meerderheidspartijen nog achter een bepaald onderdeel ervan staan.

Ik heb gefocust op het Minderhedenverdrag. Mijnheer de minister-president, u bevestigt nog eens uw regeerakkoord en u hebt een coalitiepartner die dat verdrag wil ratificeren. U zegt dan dat er geen enkele twist is, dat het maar wat electorale spelletjes zijn van de VLD.

Steeds meer stel ik vast dat de meerderheid het niet eens is over het communautaire onderdeel van dit regeerakkoord. De Franstaligen in het algemeen en het FDF in het bijzonder vragen al decennia naar dat Minderhedenverdrag. De VLD loopt dat pad nu achterna, tegen het Vlaams regeerakkoord in.

Mijnheer de minister-president, u moet eens goed nadenken over de cohesie van het communautaire onderdeel in uw eigen regering. U kunt er zich niet meer van afmaken door te zeggen dat het om verkiezingstrauma's gaat. Een regeerakkoord is een contract en sommige coalitiepartners lappen dat contract gewoon aan hun laars. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.