U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 februari 2007, 14.14u

van Patricia Ceysens aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Kris Peeters
125 (2006-2007)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Peeters.

Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Patricia Ceysens

Mevrouw de voorzitter, collega's, leden van de regering, wij zijn voorstander van wat de secretaris-generaal van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie heeft gedaan. Hij heeft komaf gemaakt met een toch wat oud gegeven om mensen te laten prikken als ze binnenkomen of buiten gaan. Dit initiatief kadert in een innovatieve manier van omgaan met werksituaties en ambtenaren.

We zijn gewonnen voor deze manier van werken. Het betekent dat mensen niet meer worden afgerekend op het aantal uren dat ze de facto achter hun bureau zitten en aan het werk zijn, maar dat we hen beoordelen op prestatie en output. Dat kadert ook in de mogelijkheden, die wij nogal genegen zijn, om telewerken grootschalig door te voeren. Daar doe je hetzelfde: je maakt komaf met plaats en tijd en je geeft een zekere vrijheid, op voorwaarde dat de prestaties geregeld zijn.

We vonden het een vernieuwend gegeven en zijn dat erg genegen. Het zal nu doorgevoerd worden op het departement Economie, Wetenschappen en Innovatie, maar wij denken dat dit best een voorloper kan zijn van een veralgemening. Mijnheer de minister, kan dat veralgemeend worden?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Mevrouw Ceysens, minister Bourgeois vertoeft vandaag in het buitenland, maar ik zal zeer graag op uw vraag antwoorden.

Het is niet correct dat de prikklok is afgeschaft, zoals in de pers is verschenen, maar wel de prikplicht. Men moet een onderscheid maken tussen de periode voor het BBB en erna. Voor het BBB, de situatie die nu dus achter ons ligt, gold een rondzendbrief van 25 april 2003 waarin een aantal elementen werden opgenomen, namelijk de werkduur alsook de regeling van de stamtijden, de glijtijden en de diensttijden. Ik veronderstel dat alle leden van het parlement dat onderscheid kennen en weten wat dat inhoudt.

Overeenkomstig deze regelgeving was er een prikplicht. In overeenstemming met het prikklokreglement moeten de personeelsleden persoonlijk met hun prikkaart volgende gegevens registreren: aankomst en vertrek 's avonds en begin en einde van de toegestane afwezigheid. Deze regelgeving was van toepassing op de Vlaamse administratie. De Vlaamse openbare instellingen ressorteerden niet onder deze rondzendbrief. Deze situatie ligt nu achter ons.

Uw vraag gaat over de huidige situatie en het initiatief dat het departement Economie, Wetenschappen en Innovatie heeft genomen. Het is heel belangrijk te onderstrepen dat de lijnmanagers in grote mate geresponsabiliseerd zijn voor het personeelsbeleid in de entiteit waar ze verantwoordelijk voor zijn enerzijds, en anderzijds dat ze verplicht zijn ingevolge de federale regelgeving voor hun entiteit een arbeidsreglement op te stellen dat onder meer de werktijdregeling omvat. Er is een model van arbeidsreglement op 20 juli 2006 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarin is voorzien dat de werktijdregeling moet worden opgenomen. De gemiddelde arbeidsduur moet gespecificeerd zijn. De concrete werkroosters, zowel voor voltijdse als voor deeltijdse prestaties, behoren tot de managementvrijheid en kunnen verschillen van entiteit tot entiteit. Vanzelfsprekend moet bij de vaststelling van het arbeidsreglement wel rekening worden gehouden met het personeelsstatuut of andere reglementaire bepalingen en met akkoorden die in het verleden werden afgesloten in de representatieve vakbonden. Ook de mogelijkheid of verplichting tot het prikken, behoort tot de managementvrijheid die aan de lijnmanagers is toevertrouwd.

De prikklok is slechts een van de mogelijke systemen van tijdsregistratie. Mevrouw Ceysens, u hebt terecht de voordelen van het afschaffen van een prikklok aangehaald, maar er zijn ook voordelen aan het behouden ervan. U hebt terecht gezegd dat de tijd wordt geregistreerd, maar niet de prestaties en de gepresteerde uren.

Met BBB hebben de managers de mogelijkheid gekregen om dat concreet te maken en dus die verplichting al dan niet te behouden. Wel is het zo dat elke lijnmanager overleg moet plegen over het arbeidsreglement met de representatieve vakorganisaties. Dat is belangrijk. De vakbonden in de bijeenkomst van afgelopen maandag van de sectorcommissie 18 hebben meegedeeld dat, in tegenstelling tot wat sommige persberichten lieten uitschijnen, over de werktijdregeling bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie nog geen akkoord is bereikt.

Patricia Ceysens

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is belangrijk dat we op een moderne manier omgaan met ambtenaren. Persoonlijk vind ik dit een goede wijze om te responsabiliseren. We geven vrijheid en controleren op prestaties, veeleer dan op de louter fysieke aanwezigheid. Het is belangrijk dat de overheid op een innovatieve wijze omgaat met de eigen werkprocessen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken.

Ik heb begrepen dat er een onderscheid is tussen de prikklok en de prikplicht. Ik onthoud vooral dat er bij sommigen de vraag leeft een aantal mensen toe te laten volgens een dergelijke tijdsregistratie te blijven functioneren. Persoonlijk vind ik dat wat jammer. Iedereen die zijn job met de nodige ondernemingszin en creativiteit probeert te doen, kan eigenlijk alleen maar vragende partij zijn om te mogen stoppen met die louter fysieke tijdsregistratie. Dit kan alleen maar goed zijn voor de door ons gewenste eindprestaties van de overheid en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. We hebben er alle belang bij daar op prestaties te gaan meten, veeleer dan op een louter fysieke aanwezigheid van mensen. Mijn fractie gelooft heel sterk in dat systeem en we bevelen het aan. Het kan, op een innovatieve wijze, de administratie van de Vlaamse Gemeenschap ten goede komen, en daarmee ook de klant, de Vlaamse burger.

Minister Kris Peeters

Ik denk dat u het ook erg belangrijk vindt dat de lijnmanagers die verantwoordelijkheid en vrijheid hebben. Ik heb begrepen dat u er bij hen op aandringt dat ze daar maximaal gebruik van zouden maken. Ik ga ervan uit dat ze deze boodschap horen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.