U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil toch een woordje uitleg geven bij onze motie.

In de commissie hebben we een goede en soms geanimeerde discussie gevoerd, onder meer over de leemontginning, naar aanleiding van openbare onderzoeken die op verschillende plaatsen in Vlaanderen lopen. Vooral in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant veroorzaken die nogal wat maatschappelijke commotie. Heel wat collega's van andere partijen hebben zich aangesloten bij onze analyse.

Zonder de individuele dossiers te bekijken, zijn er vier pijnpunten die in de tekst en in de discussie met de minister naar boven komen. Er is een te maximale inschatting van de behoeften, omdat we eigenlijk te veel delfstoffen willen exporteren en omdat de ramingen te hoog zijn ingeschat, want we gebruiken vooral cijfers van de ontginningssector zelf.

Er wordt te weinig de kaart getrokken van de alternatieven. Bijvoorbeeld voor klei, leem of grind kan perfect steenpuin of gezuiverde baggerspecie worden gebruikt. Ook dat pijnpunt werd onderschreven.

Vooral voor lokale dossiers is het een probleem dat de milieu- en mobiliteitseffecten soms erg karig werden bestudeerd. Soms werd in een of twee lijnen gesteld dat er geen mobiliteitsprobleem is, terwijl er soms een ontginning gebeurt van 40 of 50 hectare.

Nogal wat mensen, vooral gemeentebesturen, maar ook actiecomités, waren kwaad omdat ze niet of onvoldoende geïnformeerd waren over het feit dat er een ontginning zou komen. Dat heeft bij nogal wat gemeentebesturen kwaad bloed gezet. De reden daarvoor is dat de Vlaamse Regering de inspraakprocedure zes maanden geleden heeft ingekort.

De synthese van onze motie is dat wij willen dat de behoefteraming beter gebeurt, dat er meer aandacht is voor alternatieven voor bijvoorbeeld leem of klei, dat er serieus onderzoek komt naar de milieu- en mobiliteitseffecten en vooral dat gemeentebesturen iets meer worden betrokken bij het vooroverleg, dat vandaag eigenlijk vooral gebeurt met de ontginningssector en te weinig met lokale besturen, milieuverenigingen en dergelijke.

Collega's, ik vraag om onze motie te steunen, want er werd ook geen meerderheidsmotie ingediend. Er was een motie aangekondigd door de heer De Meulemeester, maar ik heb ze niet gezien. Ik denk ook dat sommige collega's, in hun functie van burgemeester of schepen, consequent zouden zijn als ze deze motie zouden steunen, want via bezwaarschriften of zelfs via moties van gemeenteraden hebben ze al hetzelfde standpunt ingenomen.

Mijnheer De Meulemeester, in Oudenaarde werd eergisteren de Groen!-motie door de gemeenteraad aanvaard. Ik verwacht dan ook enige consequentie van de mensen die in dit dossier betrokken zijn. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Mevrouw de voorzitter, collega's, hoewel we met veel elementen van de motie van de heer Daems akkoord kunnen gaan, willen we de problematiek over de uitvoering van de raadpleging verwerken in een eigen voorstel van resolutie van de meerderheid. We zullen dat zo spoedig mogelijk voorleggen.

Mijnheer Daems, ik wil er toch op wijzen dat de motie die vorige maandag door de gemeenteraad van Oudenaarde unaniem werd goedgekeurd, werd voorgelegd door de meerderheid. De motie bevatte ook veel elementen die in uw motie aan bod komen en werd, na een ruim debat, unaniem goedgekeurd.

Inzake de uitvoering van de raadplegingen van de gemeentebesturen willen we de motie verruimen, want dat is niet optimaal verlopen. De minister heeft dat in de commissie ook moeten erkennen. Daarom willen we een eigen voorstel van resolutie voorleggen aan dit Vlaams Parlement.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, we moeten hier niet de gemeenteraad van Oudenaarde overdoen, maar men is er daar wel in geslaagd om acht amendementen te aanvaarden die ook de inhoud van onze motie weergeven.

Patrick Lachaert

Mevrouw de voorzitter, een aantal premissen van de motie zijn niet juist. We kunnen ze dus moeilijk goedkeuren. Zoals de heer De Meulemeester heeft gezegd, zal er een voorstel van resolutie worden ingediend die voor wat betreft de problematiek van de gemeentelijke verwittiging een vraag stelt aan de regering, wat evenwel niet decretaal kan veranderd worden want het is een uitvoeringsbesluit dat moet veranderd worden.

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 6 leden hebben ja geantwoord; 76 leden hebben neen geantwoord; 29 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.