U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 20 december 2006, 14.04u

van Jos Stassen aan minister Geert Bourgeois
82 (2006-2007)
De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Leden van de regering, collega's, mijnheer de minister, op de langste dag van het jaar, 21 juni, hebben we de degens gekruist over de krijtlijnen van de nieuwe beheersovereenkomst. Vandaag, bijna de kortste dag van het jaar, staan we hier terug. Ik had niet gedacht dat we hier zo snel opnieuw zouden staan.

Mijn stelling was een half jaar geleden dat u inhoudelijke en financiële beperkingen oplegde aan de nieuwe beheersovereenkomst die u ging ondertekenen. Ik heb er toen voor gepleit - en ik blijf dat bepleiten - dat de groei van de VRT, die door de heren Van Rompuy en Van Mechelen, de twee vorige mediaministers, werd vastgelegd in de twee vorige beheersovereenkomsten, zou worden voortgezet. Ik heb er ook voor gepleit om naast de financiële ook de inhoudelijke beperkingen op te heffen en zo de oprichting van een nieuwskanaal en de ontdubbeling van Ketnet en Canvas mogelijk te maken.

Er is gebeurd wat er gebeurd is. Ik heb toen voorspeld dat het ging mislopen. Een half jaar later is het duidelijk dat er grote problemen zijn bij de VRT. Er moet bespaard worden. Ik heb geen probleem met besparingen op overheadkosten. Als er op managementfuncties moet worden bespaard: het zij zo, dat is misschien een goede zaak. Als er op consultancyopdrachten moet worden bespaard: het zij zo, dat is misschien een goede zaak. Als er kan worden bespaard op de kosten van bepaalde productiehuizen: het zij zo, dat is misschien een goede zaak. Het onderzoek van het Rekenhof, dat waarschijnlijk in april een eerste rapport voorlegt, zal dat duidelijk maken. Als er kan worden bespaard om efficiënter te werken: daar gaat het niet om. Maar de besparingen die nu voorliggen, gaan zeer ver, tot in de corebusiness van de VRT. Men gaat namelijk de werkingskosten van een aantal belangrijke zenders, zowel van de radio als van de televisie, ernstig verlagen. Men spreekt over 27 percent voor de cultuurzender bij uitstek, Klara. Heel dit parlement, en zeker de commissie voor Cultuur, heeft geëist dat er meer cultuur zou komen op de VRT. Door de beslissingen van de meerderheid heeft de raad van bestuur van de VRT goedgekeurd om 27 percent te besparen op de werkingskosten van Klara, 12 percent bij Studio Brussel, 7 percent bij Radio 1 en 8 percent bij Eén. Het gaat om fundamentele besparingen: niet op managementkosten, consultancykosten of de kosten voor productiehuizen, maar op de werkingskosten van de bedrijfsvloer zelf.

Dat was de reden waarom ik zo fel van leer ben getrokken tegen uw krijtlijnen over de inhoudelijke en financiële beperkingen binnen de nieuwe beheersovereenkomst. Een half jaar later, op de kortste dag van het jaar, stel ik vast dat u een slechte minister van Media bent. U hebt de VRT een slechte opdracht gegeven en u hebt financiële beperkingen opgelegd, waardoor de VRT moet besparen op de werkvloer zelf. (Rumoer bij de meerderheid)

Dus vraag ik u, mijnheer de minister, of u gaat blijven doen wat u doet, namelijk de VRT raken in haar kernopdracht door zowel voor de radio als voor de televisie de werkingskosten te verlagen, of gaat u alstublieft luisteren en daar iets aan doen?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Stassen, u doet alsof u hier tegen uw zin staat. Ik had niet gedacht, zegt u, dat ik hier zo vroeg zou terug zijn. Mag ik u erop wijzen dat u al een paar keer de kans hebt gehad om dit debat te voeren, in de commissie en hier bij de bespreking van de beleidsbrief, maar dat u bij die gelegenheden het debat niet hebt willen voeren.

U brengt natuurlijk weer een eenzijdig groen verhaal. Ik ben dat al een beetje gewoon van u. U houdt geen rekening met de boodschap die de VRT, de gedelegeerd bestuurder, de directeur van tv en radio brengen.

U weet heel goed, mijnheer Stassen, dat er de twee vorige jaren bij de VRT een meeruitgave was ten opzichte van de inkomsten.

De VRT heeft meer uitgegeven dan er binnenkwam. Wat nu gebeurt, is een normale aanpassing. Men geeft niet meer uit dan men ontvangt. Dat doet elk bedrijf. Men laat uitschijnen dat de inkomsten verminderen, dat is niet correct. De inkomsten stijgen ook dit jaar met 4 percent, zoals in de vorige jaren. De inkomsten zullen in 2011 25 miljoen euro hoger liggen dan dit jaar. Dat is de realiteit.

U geeft zelf toe dat de zogenaamde besparingen gelijkstaan met het wegsnijden van overtollig vet. Zo zullen de consultancyopdrachten met 33 percent verminderen. De onkostenuitgaven voor het management verminderen, het middenmanagement dat disproportioneel was gegroeid van 60 naar 90, wordt teruggebracht naar 60, de restaurantuitgaven en de werkingskosten worden inderdaad verminderd. Het budget van de radio daalt echter niet, maar stijgt nog met 1 percent. Men moet het hele plaatje bekijken en luisteren naar wat de directeur van de radio of de directeur van de VRT zeggen. Er wordt op de werkingskosten bespaard, maar de radio, waar u duidelijk op focust, krijgt dus 1 percent meer.

De vraag was of met dit ondernemingsplan de beheersovereenkomst kan worden uitgevoerd. Het antwoord daarop is positief. Lees het ondernemingsplan. Het eerste wat het management stelt, is dat het doel van dit ondernemingsplan erin bestaat de beheersovereenkomst 2007-2011 uit te voeren.

Mijnheer Stassen, u moet dan ook durven zeggen dat dit plan inhoudelijk gesproken een sterk plan is. Dat wordt door iedereen erkend. De VRT versterkt zijn generalistische zending en brengt meer informatie en cultuur. Klara gaat digitaal, gaat op internet en wordt de cultuurzender. U schrijft in een vrije tribune dat de VRT digitaal ter plaatse trappelt, maar durft dat hier blijkbaar niet te herhalen.

Dit wordt een crossmediale VRT, een model van een digitale omroep, dit wordt een datagebaseerde omroep die crossmediaal gaat, die VIA uitwerkt en op internet en op mobiele dragers gaat. Alle elementen om digitaal te gaan, zitten in deze beheersovereenkomst, in dit ondernemingsplan. We moeten het management feliciteren dat het heeft klaargespeeld om op een jaar tijd deze kostenefficiëntieoefening door te voeren, dat ervoor gezorgd heeft dat er een begroting in evenwicht is. Dat is gebeurd zonder de zaken te bruuskeren, met inachtneming van de toch wel ambitieuze beheersovereenkomst, met respect voor en tot rust brengen van de stakeholders zodat de VRT deze sterke beheersovereenkomst ook kan uitvoeren.

Jos Stassen

Ik heb altijd gezegd dat, als er kan bespaard worden, men dit ook moet doen. Het is waarschijnlijk een goede zaak dat dit ook gebeurt. Deze discussie ga ik niet voeren.

De jaarrekeningen, de jaarverslagen en de rapporten zijn telkens goedgekeurd door de raad van bestuur en behandeld in dit parlement. Men wist dus duidelijk hoeveel er werd uitgegeven en ook hoeveel er te veel is uitgegeven.

Het lijkt me nogal logisch dat directeurs van een onderneming het plan dat zij hebben opgesteld ook verdedigen, zoniet zijn het slechte directeurs. Het is logisch dat de VRT-directeur, een tijdelijke gedelegeerd bestuurder stelt dat hij zijn best zal doen om het plan uitgevoerd te krijgen. Zij spelen hun rol goed. Zo hoort het ook. De realiteit is dat er wordt bespaard op de werkingskosten. De percentages zijn duidelijk wat betreft het digitale luik. De plannen zijn opgemaakt maar kunnen niet worden uitgevoerd. De VRT is wandelen gestuurd met haar plan en de uitvoering van het plan is naar de Griekse kalender verschoven.

Dus zitten we nu in een situatie dat u de VRT, los van de zaken die weggesaneerd moeten worden, fundamenteel raakt in zijn corebusiness, in de hoofdopdracht om radio en televisie te maken. Daarvoor heeft de omroep minder middelen.

De voorzitter

Mijnheer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de voorzitter, ik denk dat collega Stassen zijn ereloonnota mag indienen op de Reyerslaan, als pr-verantwoordelijke van de VRT.

Mijnheer Stassen, ik ben blij dat u niet verantwoordelijk bent voor een begroting. Eigenlijk bent u mee verantwoordelijk voor het financiële mismanagement van de VRT en het opsouperen van de reserves, want u zat er met uw neus bovenop, want u hebt ook naar de jaarrekeningen gekeken.

Ik vind dat u op een vreemde manier rekent. Als we de optelsom maken en de mogelijkheden van extra financiering van de VRT bekijken, zien we effectief dat de miljoenen blijven stijgen. Ik kan daar alleen maar uit opmaken dat u aan stemmingmakerij doet in opdracht van de Reyerslaan. U pleit, in het extreme geval, voor één staatszender, zonder concurrentie. Voor u mag de markt verzieken.

U vraagt om meer geld te investeren in amusement. (Opmerkingen van de heer Jos Stassen)

Dat, terwijl uw collega in de plenaire vergadering staat te roepen dat deze regering te weinig geld geeft aan de armen. Maar u wilt het besteden aan de VRT.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mevrouw de voorzitter, als ik in de plaats van de heer Stassen zou zijn, zou ik beschaamd zijn.

Mijnheer Stassen, ik heb onder meer uw vrije tribunes gelezen. U voedt de antipolitiek. U weet goed dat uit de besprekingen van de budgettaire situatie van de VRT bleek dat het toenmalige management veel meer geld uitgegeven had dan mocht. Niet op het moment zelf, maar vooral voor langlopende engagementen.

U moet ook eerlijk zijn. Op het ogenblik dat de heer Van Hecke de beheersovereenkomst onderhandelde, was hij zelf al aan het onderhandelen met een andere werkgever. Degene die de beheersovereenkomst heeft ondertekend, was aan het onderhandelen over zijn ontslagvergoeding. De beide heren die de beheersovereenkomst hebben onderhandeld en ondertekend, wisten heel goed welke lijken nog in de kast zaten, maar de raad van bestuur en de politiek wisten dat niet.

Mijnheer Stassen, het wordt tijd dat u ook de waarheid naar voren brengt en zegt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor een aantal moeilijke momenten ondertussen weg zijn. Dat was niet de verantwoordelijkheid van de politiek, niet van de minister en niet van de raad van bestuur, maar van Tony Mary en Aimé Van Hecke, de zogenaamde topmanagers. Gelukkig is de man met een hart voor de openbare omroep, de heer Van Roe, opnieuw op zijn plaats en probeert hij alles opnieuw op de rails te krijgen. Dat is de klare waarheid. Mijnheer Stassen, u blijft de buikspreker van Tony Mary.

Mijnheer de minister, het ondernemingsplan zullen we nog bespreken, maar zal dat gevolgen hebben voor de kijker en de luisteraar? (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Vandenbossche heeft het woord.

Dany Vandenbossche

Mijnheer Stassen, uw verhaal is een beetje raar. Als er geen nieuwe beheersovereenkomst zou zijn geweest en de bestaande nog uitgevoerd zou worden, zaten we met dezelfde operatie. De beheersovereenkomst voorzag in een stijging van de middelen en in 2007 is die stijging er nog. Er vloeien inderdaad meer middelen naar de VRT. (Opmerkingen van de heer Jos Stassen)

Mijnheer Stassen, er is een probleem met het ondernemingsplan en dat is in de commissie besproken, maar we hebben dat probleem al twee jaar. Het ondernemingsplan is een bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur van de VRT keurt het ondernemingsplan goed, wat maandag is gebeurd. Wat de houding is van de sociale partners, zullen we binnenkort wel horen.

Ik vind dat we daarmee onze bevoegdheid overschrijden - maar aangezien de discussie in de kranten zo open wordt gevoerd, kunnen we niet anders -, maar de VRT zal het ondernemingsplan in de commissie komen toelichten in januari. Daar kunt u zeker een aantal detailvragen aan de VRT stellen.

Ik ben verbaasd over wat u nu zegt omdat er was afgesproken in de vorige beheersovereenkomst dat men de reserves zou opsouperen. Men heeft dat ook gedaan, misschien in een iets versneld tempo. Ik moet concluderen dat u bereid was om de meervraag van de VRT, die oorspronkelijk op tafel lag en die ze niet heeft gekregen bij de nieuwe beheersovereenkomst, helemaal in te willigen.

Ook wat het cultuurkanaal betreft, speelt u het niet fair. Het cultuurkanaal moest niet starten. We zouden een nota neerleggen over het op te richten cultuurkanaal en dat zal in maart gebeuren. Ze hebben dat engagement genomen, dacht ik.

Minister Geert Bourgeois

Opnieuw zegt de heer Stassen dat de plannen van de VRT inzake digitalisering er niet komen. Dat is absoluut onjuist. Wel is het al lang de optie van de regering dat er geen acht of zes themakanalen komen. De hele digitalisering, bestandsgerelateerde productie tot en met distributie, crossmediale aanpak via verrijkte inhoud, interactiviteit enzovoort, komt er integraal. Daar gaat geen euro vanaf. Het wordt een moderne digitale omroep, zoveel is duidelijk.

De optie van deze regering is dat dit een omroep blijft met een sterk generalistisch aanbod, gericht op alle Vlamingen. Dat staat in de beheersovereenkomst. Die optie houden we overeind. Houd dus op met uw beweringen dat de VRT er op achteruit zal gaan en dat het aanbod zal verminderen. De pertinente vraag is deze van de heer Decaluwe.

U doet wat denigrerend over de uitspraken van de directieleden. U vindt het heel normaal dat zij die stelling verkondigen.

Jos Stassen

Neen. Ik laat me geen woorden in de mond leggen die ik niet heb gezegd.

Minister Geert Bourgeois

Ik heb u niet geciteerd. Ik heb gezegd dat u wat denigrerend doet over zijn uitspraken.

Jos Stassen

Neen.

Minister Geert Bourgeois

De heer Vanseveren, hoofd Televisie, heeft gezegd dat creativiteit onze belangrijkste grondstof is. In de beheersovereenkomst staat dat de VRT meer interne producties moet realiseren en minder moet uitbesteden. Laten we de creativiteit aanwenden, er zijn heel veel mensen die dat vragen. We valoriseren die mensen.

De heer Van Roe zegt dat de klant er niet onder zal lijden. Dat is de boodschap voor de kijkers, die hij de klanten noemt. Dat is voor mij het antwoord.

Jos Stassen

Als er zaken gezegd worden die ik niet heb gesteld, moet ik reageren. Ik herhaal wat ik in het begin heb gezegd, en ik zal dat blijven zeggen.

Ik heb gezegd dat de inhoudelijke en financiële beperkingen die in de beheersovereenkomst van de VRT staan, het de VRT op termijn moeilijk zullen maken. Ik heb nooit gepleit om de 200 miljoen euro die ooit zijn gevraagd, te geven. Ik heb ervoor gepleit dat de stijging van 4 percent, die in de twee vorige beheersovereenkomsten stond, nog eens voor 5 jaar zou blijven bestaan. Dat is het enige financiële punt waar ik in het parlement voor heb gepleit.

Ik heb gepleit voor een digitaal nieuwskanaal en een splitsing van Ketnet en Canvas zodat die twee zich verder kunnen ontwikkelen.

Ik heb ook gezegd dat als er moet worden bespaard op overheadkosten voor management- en consultancyopdrachten, dat misschien een goede zaak is. Als er moet bespaard worden op productiebedrijven buiten de VRT, is dat misschien een goede zaak. Als er efficiënter kan worden gewerkt, is dat een goede zaak. Dan nog zit de werkvloer van de VRT met een probleem van besparing voor Klara, Radio 1, Studio Brussel en één. De cijfers zijn gisteren bekendgemaakt door de raad van bestuur. Dat zal zo blijven.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.