U bent hier

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, heren en dames ministers, collega's, "het kan verkeren", zei Bredero. Dat geldt ook voor dit onderwerp. Nog geen jaar geleden hebben we het hierover verscheidene keren gehad na het ongebreidelde succes van de adviescheque. In het begin van 2005 was ze al na enkele dagen uitgeput. Op het einde van 2005 hadden de bedrijven al een heel informatica- en pc-arsenaal nodig om binnen enkele minuten een beroep te kunnen doen op die adviescheques.

Nu moet ik - spijtig genoeg, zou ik zeggen - een vraag stellen over het aarzelend succes van de opvolger van de verschillende subsidie-instrumenten, namelijk de ondernemerschapsportefeuille, die eigenlijk een bundeling is van een nieuw economisch steuninstrumentarium. Dat was een nuttig instrument. Er was inderdaad ook een sanering nodig. We kunnen ons dan ook akkoord verklaren met die ondernemerschapsportefeuille.

Het budget is hetzelfde gebleven, en zelfs wat opgetrokken, als we het mentorship erbij nemen, tot 42 miljoen euro. Het instrument op zich is dus goed.

Spijtig genoeg is het Budget voor Economisch Advies in het voorjaar wat moeilijk op gang gekomen. Ook de internetapplicatie was in het begin zeker niet zo efficiënt en gebruiksvriendelijk. Die kinderziektes zijn nu verdwenen. Na een eerste evaluatie na zes maanden kunnen we echter maar spreken van een aarzelend succes. Volgens voorlopige cijfers zou enkel 5 miljoen euro zijn aangewend. Dat is maar 10 à 15 percent van het totale beschikbare bedrag. Ook zijn er maar enkele duizenden klanten, wat veel minder is dan vorig jaar.

Mevrouw de minister, kloppen die cijfers? Kunt u nieuwe of meer geactualiseerde cijfers geven? Hoe zit de verdeling tussen de verschillende takken, tussen opleidingen, adviezen, kennis en het mentorship?

Er is nog een belangrijker punt. In de discussie over de beleidsbrief hebt u aangegeven dat u een eerste evaluatie doorvoert. U stelt enkele aanpassingen voor. De periodiciteit zou van drie naar twee jaar worden gebracht. Oorspronkelijk stelden bedrijven zich slechts om de drie jaar kandidaat. Wordt die periodiciteit inderdaad aangepast? Vanuit het veld horen we suggesties om die termijn zelfs verder terug te schroeven tot één jaar. Denkt u daar ook aan?

Kloppen de cijfers van de eerste evaluatie? Welke beleidsaanpassingen overweegt u?

De voorzitter

Minister Fientje Moerman heeft het woord.

Minister Fientje Moerman

Eerst en vooral, mijnheer Van den Heuvel, is dat waarschijnlijk een ongelooflijk toeval. Vrijdag buigt de Vlaamse Regering zich over een aanpassing van het BEA. De cijfers die u aanhaalt, staan inderdaad in een nota die ik vrijdag aan de regering voorleg. Ik neem aan dat dit ook toeval is. Maar die cijfers slaan niet op een periode van zes maanden, het zijn gewoon de cijfers van de eerste vijf maanden.

Er komen inderdaad, zoals ik in de commissie had aangekondigd, een aantal bijsturingen van het BEA. Deze bijsturingen betreffen in hoofdzaak het volgende:

Eén. Nu kan je als bedrijf over twee jaar je portefeuille gebruiken, waarna je een jaartje in de wachtzaal moet zitten. Dan kun je die portefeuille dus niet gebruiken vooraleer het weer aan jou is. Dat schaffen we af. De gebruiksperiode is twee jaar, en die tweejarige periodes kunnen elkaar opvolgen.

De tweede wijziging ligt voor een deel aan de cijfers ten grondslag. Tot nu moesten de bedrijven van bij de eerste aanvraag een heel advies-, opleiding-, knowhow- en mentorproces plannen. Bedrijfsstrategieën veranderen en worden bijgestuurd. Dat ligt soms moeilijk. Een bedrijf kan gedurende twee jaar ad-hocprojecten indienen en ook laten financieren.

Een derde wijziging komt er niet om begrotingstechnische redenen. De jaren die worden gehanteerd in de BEA-portefeuille zijn kalenderjaren, geen gebruiksjaren. Als je je aanvraag indient op 1 december 2006, eindigt je eerste jaar op 31 december 2006. Dit is de voornaamste reden van het ondergebruik van BEA in het eerste jaar. Die maatregel is officieel van start gegaan op 22 mei, dus vlak voor de zomer. Dan kwamen er twee vakantiemaanden. Veel bedrijven zijn dan niet meer bereid om het BEA te gebruiken omdat je met die vier maanden meteen een jaar verspeelt.

Deze bijsturingen zullen vanaf volgend jaar zeker een ander gebruiksgedrag teweegbrengen.

De filosofie achter dat woud van checque-instrumenten is volgens mij de juiste. Het gaat om één geïntegreerd instrument. We hebben ook een einde gesteld aan die 'dead weight' waarnaar u verwijst. Bij sommige instrumenten gaf 85 percent van de ondervraagden aan dat ze ook zonder de subsidies, dus zonder het geld van de belastingbetaler, de opleiding of het advies zouden hebben gegeven of ingewonnen.

Dat is niet de bedoeling van wat we doen, we willen met de subsidies een toegevoegde waarde creëren.

Ik dank mevrouw de minister voor haar antwoord. Ik ben blij dat er bijsturingen komen. Ik wil ook vragen of er nog een extra publiciteitscampagne zal komen om deze aanpassingen kenbaar te maken. We ondervinden namelijk dat de Vlaamse kmo's niet alle instrumenten kennen.

Wat de onderbenutting van de budgettaire capaciteit van dit jaar betreft, ik dacht dat er in de begroting 2006 42 miljoen euro was ingeschreven. Daarvan zal wellicht een beperkt aandeel worden opgenomen. Wordt de rest overgeheveld naar het budgetjaar 2007 of wordt het niet voor dit instrument gebruikte aandeel vernietigd?

Minister Fientje Moerman

Wat de extra publiciteit betreft: we hebben, zoals u misschien nog weet, mijnheer Van den Heuvel, bij de start van het BEA een uitgebreide mediacampagne ondernomen.

Gisteren heb ik ook de subsidiedatabank van de Vlaamse overheid gelanceerd, waardoor bedrijven rechtstreeks en elektronisch via een zoekmachine toegang krijgen tot alle mogelijke steuninstrumenten die in Vlaanderen, België en Europa bestaan. Dit is een bijkomend element van toegankelijkheid.

We willen ook doorgaan met de oproep naar onderaanneming voor een fijnmaziger netwerk voor ondernemingen. Als hier daarvoor volgende week de decretale basis wordt geschapen, dan kunnen we vooruit en kunnen die organisaties die al in contact staan met de ondernemers in hoofde van hun werking, verder aan die verspreiding werken.

Wat betreft het geld, verkies ik te wachten tot ik weet wat er overschiet. Zoals ik daarnet heb gezegd, dateren de voorlopige cijfers ergens van in oktober. We moeten nu zien wat er tegen het einde van het jaar weg is en wat niet. Overigens zat er geen 42 miljoen maar ongeveer 47 miljoen euro in BEA.

Volgens mij zal er zeker budget overblijven. Ik veronderstel dat dit kan worden overgeheveld naar 2007.

Minister Fientje Moerman

Laat ons eerst kijken wat er overblijft, en dan beslissen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.