U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 november 2006, 14.04u

van Vera Van der Borght aan minister Inge Vervotte
37 (2006-2007)
De voorzitter

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Mevrouw de voorzitter, geachte ministers, geachte collega's, vorige week donderdag stond in de krant dat minister Vervotte werkt aan een aanpassing van het legionellabesluit dat in 2004 werd goedgekeurd. De minister wil dat besluit vereenvoudigen en versoepelen.

Heel wat sectoren kampen inderdaad met financiële en praktische problemen om dit besluit in de praktijk te kunnen omzetten. Het kost heel wat sportclubs, hotels en rusthuizen veel geld om een in een eerste fase een beheersplan op te maken, om nadien de infrastructuur aan te passen en de leidingen voortdurend te spoelen met water van een bepaalde temperatuur. Dat is een zwaar kostenplaatje, bovendien zonder de zekerheid dat met die aanpassingen het gevaar voor de legionellabacterie sowieso wegvalt.

De VLD was samen met de heer Dehaene en andere collega's vragende partij om dit besluit aan te passen. In maart 2005 hebben we daarover een resolutie goedgekeurd. We zijn blij dat u daar nu werk van maakt, mevrouw de minister. Mijn vraag is echter of u al die instellingen goed nieuws kunt brengen. Door de krantenartikels is het voor heel wat instellingen onduidelijk of ze nog iets moeten ondernemen. Het is belangrijk dat zij snel worden geïnformeerd over wat er al dan niet nog moet gebeuren. Wanneer zal het nieuwe uitvoeringsbesluit in werking treden?

De voorzitter

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Er bestond een grote meerderheid voor de aanpassing van dit besluit dat heel duur was voor de verenigingen, rusthuizen, sportclubs en hotels. Indien die aanpassing niet zou gebeuren, zou Al Gore een film kunnen maken over de energieverspilling als gevolg van dat besluit. Ik hoop dat de aanpassing andere technieken mogelijk maakt om die verspilling te vermijden.

De voorzitter

Minister Vervotte heeft het woord.

Minister Inge Vervotte

Het gaat om een heel technisch besluit. Ik beperk me dan ook tot de grote lijnen.

Wat de timing betreft, staat het nieuwe besluit geagendeerd op de ministerraad van overmorgen. Wanneer we daar een principieel akkoord bereiken, moet het besluit nog naar de Raad van State. Daarna kan het definitief worden goedgekeurd. Indien we de timing halen, kan het nieuwe besluit in januari 2007 in voege treden.

De belangrijkste wijziging is de filosofie. De bedoeling is de initiatiefnemers te responsabiliseren in plaats van hen te verplichten om infrastructurele aanpassingen door te voeren. Die aanpassingen zijn duur en bieden niet altijd de beste garantie om de risico´s te beheersen. We maken een onderscheid volgens de risico´s die worden gemeten en ingeschat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een matig en een hoog risico. We maken ook een onderscheid tussen watervoorzieningen en niet-watervoorzieningen. Tot slot wordt ook nagegaan hoeveel mensen potentieel worden blootgesteld aan het risico. Op basis van al deze parameters krijgen we een soort mix waar een aantal aanbevelingen uit volgt. Daarbij wordt nagegaan wat de best beschikbare technologieën zijn voor de verschillende risico´s. Aangezien het om een zeer technische materie gaat, hebben we dit uitbesteed aan de VITO.

Ik vind het heel belangrijk dat de sector wordt geresponsabiliseerd, dat er minder lasten worden opgelegd aan de initiatiefnemers en dat er minder energie en water worden verspild.

Er is ook een aanpassing in verband met het toezicht. Vroeger viel het toezicht onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Wij hebben geoordeeld dat het beter is om dat toezicht onder de afdeling Volksgezondheid te brengen. In bepaalde gevallen met een hoog risico is er een meldingsplicht.

Samengevat kan ik stellen dat als we deze timing kunnen aanhouden, normaal gezien het nieuwe besluit en de voorstellen die ik vrijdag aan de regering zal voorleggen vanaf januari in voege zullen treden. De bedoeling is een antwoord te bieden aan de verschillende realiteiten in de praktijk en de mogelijkheid om daar op in te spelen, met als doel de risico's te beheersen. We zullen afstappen van de blinde infrastructurele verplichtingen die in het vorige besluit waren opgelegd. Op die manier kan er veel doelmatiger worden opgetreden en kunnen we op een veel gerichtere manier de verschillende risico's aanpakken.

Vera Van der Borght

Mevrouw de minister, ik dank u voor uw toelichting. Ik kijk met spanning uit naar het volledig uitgeschreven besluit. Ik verwijs nog even naar de krant. Volgens het krantenartikel zouden rusthuizen alleen nog een beheersplan moeten opstellen. Mocht uit dat plan blijken dat het toch noodzakelijk zou zijn dat er iets wordt ondernomen, wordt daar dan op ingegaan? In de krant wordt gesproken over het opmaken van een beheersplan, maar niet meer over spoelen. Ook het aanpassen van de sanitaire installatie is niet langer nodig.

Mevrouw de minister, daarnet hebt u gezegd dat dit wordt bekeken in functie van de risico's. Wie zal dan al die individuele dossiers bekijken en bepalen dat er iets al dan niet moet gebeuren?

Minister Inge Vervotte

Dat is net de omslag die we maken. In plaats van te zeggen dat er die bepaalde maatregel nodig is voor een rusthuis, een zwembad of een sportinfrastructuur, wordt nu een ingeschatting gemaakt op basis van de mensen die mogelijk kunnen worden blootgesteld aan een risico. Ik denk bijvoorbeeld aan de functionele eisen die worden gesteld. In het complex zelf zal er een risicometing gebeuren. De best beschikbare technologieën worden dan door de studie aanbevolen. Het is dan de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer zelf om, natuurlijk onder het toezicht van de inspectie, maatregelen te nemen in functie van de aanbevelingen om de risico's aan te pakken.

Ik waag me er vandaag niet aan om te antwoorden op concrete vragen. Alles hangt immers af van de inschatting van het risico door de voorziening zelf. Ik veronderstel niet dat er vrijdag problemen zullen zijn bij de regering. Als alle parameters en dergelijke bekend zijn, dan zult u ook al de technische aangelegenheden kunnen bekijken en nagaan wat de praktische implicatie zal zijn voor iedere initiatiefnemer.

We stappen af van de rigide opstelling waarbij we vasthouden aan een rusthuis, een zwembad enzovoort. Er wordt gekeken naar de beheersing van de risico's. Daarom kan ik niet antwoorden onder welke toepassing een bepaald rusthuis valt. Alles hangt af van de inschatting van het risico.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.