U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 november 2006, 14.04u

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, op 13 oktober keurde de Vlaamse Regering principieel de ontwerpbesluiten goed in verband met het in werking treden van het Gemeentedecreet. Het betreft hier onder andere bepalingen in verband met de werking van de politieke organen, maar ook in verband met de interne controle, het managementteam enzovoort.

Mijnheer de minister, u weet dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort VVSG, bij monde van haar voorzitter hierop heeft gereageerd en van mening is dat 1 januari 2007 als ingangsdatum voor heel wat bepalingen bijzonder grote moeilijkheden zal veroorzaken in onze gemeenten. Een beetje scherp geformuleerd, kan ik zeggen dat u ofwel kiest voor rechtszekerheid voor onze 308 gemeenten, ofwel voor chaos.

De VVSG is tegelijkertijd bijzonder constructief. Zij doet de suggestie om een aantal bepalingen in werking te laten treden op 1 januari 2007, onder andere de bepalingen in verband met de werking van de politieke organen en de relatie tot de burger, maar zij vraagt ook om een aantal bepalingen maximaal een jaar uit te stellen, onder andere de bepalingen in verband met de audit, het managementteam, betalingsprocedures en dergelijke.

Mijnheer de minister, u hebt al aangegeven dat u eraan twijfelt of er effectief voldoende voorbereidingstijd was. U hebt gezegd dat u de gouverneurs zou vragen om mild te zijn. Collega's, wat betekent het om aan gouverneurs te vragen om mild te zijn? Als we hun karakter kennen en weten wie de vijf gouverneurs zijn, zouden er wel eens heel tegenstrijdige interpretaties kunnen zijn, afhankelijk van de oppositiepartij die een klacht neerlegt.

Mijnheer de minister, ik denk dat het van een grote politieke wijsheid zou getuigen om in te gaan op de constructieve voorstellen van de VVSG, om sommige bepalingen niet onmiddellijk in te voeren zodat er nog tijd is voor een betere en meer efficiënte voorbereiding van het Gemeentedecreet. Graag uw mening hierover.

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik heb goed nieuws. We gaan voor twee punten extra tijd geven tot 1 oktober om de vernieuwingen door te voeren. Het gaat om het interne controlesysteem en het managementteam. Maandag heb ik de top van de VVSG ontvangen. Deze mensen waren heel tevreden over het uitstel. De andere vernieuwingen zien zij wel zitten.

Met de gouverneurs en de provinciale afdelingen van het agentschap voor Binnenlands Bestuur werd de afspraak gemaakt dat we gaan begeleiden en mild zijn, om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven garanderen dat onze lokale besturen blijven wat ze vandaag zijn, onze beste besturen.

Ten slotte wordt in de loop van december voor alle leidinggevenden in de gemeentehuizen een opleiding gepland, om de vernieuwingen te verduidelijken. Ik zeg dit met volledige goedkeuring van de VVSG.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Mijnheer de minister, ik dank u voor het goede nieuws van de negen maanden uitstel. Ik doe de suggestie om de verdere implementatie van het decreet te doen in overleg met de VVSG omdat dat de meeste waarborgen biedt tot rechtszekerheid.

Het hele decreet is tot stand gekomen in samenspraak met de VVSG, die altijd mee aan de tafel heeft gezeten. Ook wat de besluiten betreft, koppelen we altijd terug naar de VVSG. In dezen zitten we helemaal op dezelfde lijn. 2007 is een overgangsjaar. Men krijgt uitstel tot 1 oktober, maar de gemeenten die vroeger klaar zijn, moeten de kans krijgen om van wal te steken.

We hebben het meegemaakt met de nieuwe gemeenteboekhouding. U verwijst naar de chaos in de gemeenten. Ik ben zelf 20 jaar politiek actief in de gemeente. De nieuwe gemeenteboekhouding was aangekondigd in 1990 en moest er zijn in 1994, maar toen was ze er op de meeste plaatsen nog niet omdat men met andere dingen bezig was precies omdat men te veel tijd had gegeven. Iedereen staat achter deze aanpak: maak van 2007 een overgangsjaar, zorg dat de vernieuwingen een kans krijgen en zorg ervoor dat de mensen worden begeleid.

Op een aantal plaatsen bestaan overigens al een aantal dingen. Het budgethouderschap staat nu in het decreet, maar dat is al langer in voege bij het OCMW. Het managementteam geeft nu extra respijt maar de facto bestaat het al bij vele gemeentebesturen. Welke secretaris zit vandaag niet wekelijks met zijn diensthoofden rond de tafel? Welke secretaris zou anders nog van alles op de hoogte zijn als het gaan over vergunningen, milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting, bevolkingsregister, vreemdelingenregister, de decreten van de vrije tijd, financiën, begroting? Men doet dat in de praktijk al heel vaak, maar men krijgt nu nog wat extra tijd. Het is niet ofwel de orde ofwel de chaos. Alleen krijgen de gemeenten nu wat meer tijd om het helemaal goed te doen.

Jos De Meyer

Mijnheer de minister, ik onthoud dat u negen maanden de kans geeft om verder te werken aan de voorbereiding van de implementatie.

De gemeenten die vroeger klaar zijn, mogen beginnen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.