U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2007.

Minister-president Yves Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Mevrouw de voorzitter, de Vlaamse Regering bereikt tijdens deze zittingsperiode de helft van haar mandaat. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt en het regeerakkoord is volop in uitvoering. We komen één na één de engagementen na die we hier in juli 2004 zijn aangegaan.

Ons regeerprogramma heeft niets aan actualiteit ingeboet en biedt ook vandaag de juiste antwoorden op de vragen die ons gesteld worden. De regering is dan ook vastbesloten om de komende maanden op haar elan door te gaan, om dag na dag verder te werken en om goed te besturen.

Collega's, het is belangrijk om gedurende de hele legislatuur de koers consequent aan te houden. In het komende jaar richten wij daarom vooral bijkomende inspanningen en maatregelen op drie cruciale doelstellingen: ten eerste op de versterking van de economie en de invulling op het terrein van onze rol als investeringsregering, ten tweede willen we nog meer investeren in mensen en in de samenlevingsopbouw en ten derde willen we ook investeren in meer verduurzaming. Daarnaast zal het komende politieke werkjaar uiteraard ook in het teken staan van het partnerschap met de nieuw verkozen lokale en provinciale besturen en van de institutionele agenda die zich onafwendbaar aandient.

Dames en heren, wij hebben voor de zomervakantie de krachtlijnen van het sociaaleconomisch project 'Vlaanderen in actie' uitgetekend. De Vlaamse economie doet het vandaag goed, maar wij mogen niet blind zijn voor de problemen, de risico's en de moeilijkheden. Daarom starten wij in het licht van deze actie met meer dan 30 actieprojecten die zich moeten richten op de kritische succesfactoren van onze sociaaleconomische toekomst. De beschikbaarheid van risicokapitaal wordt nu op het terrein voluit waargemaakt. Bij de ontwikkeling van onze financieringsinstrumenten wordt gebruik gemaakt van de fiscale autonomie waarover Vlaanderen nu reeds beschikt. Wij verhogen het budget voor wetenschap en innovatie het volgende begrotingsjaar met nog eens 60 miljoen euro. Met een kmo-innovatieplan versterken we de vernieuwing van ons kmo-weefsel.

Ons project 'Vlaanderen in actie' is geen eenzijdig overheidsinitiatief, maar het berust integendeel op een nauwe samenwerking met brede sociaaleconomische middens. Ik verheug me erover dat door verschillende sociaaleconomische actoren momenteel hard wordt gewerkt om in te kunnen spelen op de oproep van de Vlaamse Regering van kort voor de zomervakantie. Ook hier in het Vlaams Parlement verwachten wij verder debat over de verschillende maatregelen en projecten die kaderen in deze actie.

Ik kan u aankondigen dat begin december een sociaaleconomisch forum belegd zal worden waarop in samenspraak met alle betrokken actoren, de projecten van 'Vlaanderen in actie' definitief zullen worden vastgelegd met concrete mijlpalen, met monitoringinstrumenten voor inhoudelijke en budgettaire opvolging en met internationale benchmarking.

De bevolking en de bedrijven verdienen zekerheid over wat zij van ons, de overheid, mogen verwachten: snellere beslissingen, meer rechtszekerheid en meer voorspelbaarheid van het overheidsoptreden. Door het nieuwe accountmanagement moet de Vlaamse administratie transparanter worden voor de ondernemers en investeerders. Het Vlaams Agentschap Ondernemen, VLAO, wordt daarom uitgebouwd in samenspraak met en met de hulp van private actoren. Inzake subsidies, tot nog toe ons voornaamste instrument, zal de uitbreiding van het callsysteem zorgen voor kortere procedures en voor een snellere uitbetaling van de steun. Met de sectorale rondetafels hanteren we sinds kort een vernieuwende visie op het noodzakelijke industriebeleid. In elk van die sectorale rondetafels wordt door de diverse partners in dat beleid een strategisch actieplan opgesteld dat leidt tot betere randvoorwaarden voor verdere groei en ontwikkeling van de betrokken sector. Naast de industrie zullen we ook voor de dienstensector in het algemeen en voor de vrije beroepen in het bijzonder, initiatieven nemen om de kwaliteit en de innovatie, in overleg met de sector, te bevorderen.

Onze Vlaamse bedrijven hebben per definitie een kleine thuismarkt. Internationaal ondernemen is dan ook cruciaal. Om bedrijven toe te laten om moeilijke afzetmarkten te bewerken, werd het subsidie-instrumentarium opengetrokken en zullen onze bedrijven weldra toegang krijgen tot bedrijvencentra die op ons initiatief werden ingericht in het buitenland.

Het aandeel van hoogtechnologische producten in ons exportpakket moet dringend omhoog. Vlaanderen is een open economie en dus bijzonder afhankelijk van de instroom van nieuwe buitenlandse investeringen. Naast de eerder gedane investeringen in Europese distributiecentra en in de traditionele nijverheden, is het nodig om ons specifieker te richten op het aantrekken van nieuwe investeerders in kennisintensieve domeinen.

Collega's, onze economie moet werk verschaffen aan meer mensen dan vandaag het geval is. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen stijgt en bedraagt nu bijna 65 percent voor de 15- tot 64-jarigen. Dit is echter nog onvoldoende.

We willen mensen met een uitkering stap voor stap weer perspectief geven door hen met goede begeleiding weer aan een baan te helpen en hen vooral weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt. De sluitende aanpak van de werkloosheid werpt de eerste vruchten af. We gaan dit jaar resoluut verder op deze weg. We helpen met opleiding en ondersteuning en verwachten van de werkzoekende voldoende inspanningen. Met de sociale partners zal de regering werk maken van de competentieagenda. Er komen ook bijkomende maatregelen gericht op knelpuntberoepen, zodat een betere aansluiting ontstaat tussen de werkzoekenden en de onbeantwoorde vraag van de arbeidsmarkt. Door het vernieuwde herstructureringsbeleid zullen we de hertewerkstellingskansen maximaliseren door een goede opvang en begeleiding in de tewerkstellingscellen.

Het Meerbanenplan dat we hebben afgesloten met de sociale partners, wordt uitgevoerd met nieuwe maatregelen voor kansengroepen: laaggeschoolde jongeren, ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap. Denken we hierbij aan de tewerkstellingspremie voor oudere werkzoekenden of het belangrijke jobkanaalproject. In 13 steden wordt in samenwerking met alle betrokken instanties een traject uitgestippeld dat laaggeschoolde jongeren begeleidt naar werk en hen daardoor noodzakelijke ontplooiingskansen biedt. We voorzien daarnaast in de begroting in meer dan 8 miljoen euro voor bijkomende inspanningen in de sociale economie. Na een spontane, informele ontwikkeling van de sector is het nu tijd voor meer structuur en continuïteit en maximale doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. In 2007 zal voor de sector van de sociale en beschutte werkplaatsen een ontwerp van eenheidsdecreet maatwerkbedrijven aan het parlement ter bespreking en goedkeuring worden voorgelegd.

De Vlaamse overheid zal middels de uitvoering van het actieplan Gelijke Kansen als werkgever het goede voorbeeld geven inzake diversiteitsbeleid. We moeten meer dan ooit elk talent benutten en kansen geven. Dat is een ethisch standpunt en een economische noodzaak.

Blijven investeren is een basisvoorwaarde voor het behoud van welvaart. Ons ambitieus investeringsprogramma, ten dele via alternatieve financiering, betekent een nooit eerder geziene inspanning. Tegen het einde van deze legislatuur zullen we zowat een vijfde van onze begrotingsmiddelen besteden aan investeringen. Er komt in 2007 bijna 250 miljoen euro bij voor investeringen in infrastructuur en havens: in het Sigmaplan, in het wegwerken van missing links en gevaarlijke punten, baggerwerken, onderhoud van wegen, maar ook prefinanciering van spoorwerken of investeringen in bodemsanering en natuurgebieden. We investeren ook in onze regionale luchthavens. Daarnaast wordt 50 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd in mobiliteit: via het pendelfonds, netmanagement maar uiteraard ook via de uitvoering binnen de timing van het Start-project voor Zaventem. We doen opnieuw een injectie in de basisuitrusting van nijverheidsscholen en de ICT-uitrusting van alle scholen.

Daarbovenop beantwoorden we via alternatieve financiering aan de dringende noden in onderwijs, zorg, openbare werken, mobiliteit, wonen, monumentenzorg, toerisme, sport en cultuur. We hebben op die manier de mogelijkheid gecreëerd om voor ruim 2,75 miljard euro te investeren: voor ongeveer één miljard in scholenbouw en nog eens één miljard in de bouw van 65 rusthuizen, 45 ziekenhuizen en 11 voorzieningen voor personen met een handicap.

Op het vlak van culturele infrastructuur is er een meerjarenplan dat belangrijke realisaties toelaat. Het tekort aan sportinfrastructuur in Vlaanderen zal de volgende vier jaar met 225 miljoen euro in aanzienlijke mate worden weggewerkt.

Investeren in economie en infrastructuur is belangrijk, maar de opdracht van de Vlaamse Regering heeft betrekking op het gehele samenleven. Het bieden van gelijke ontplooiingskansen, het verzekeren van kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en het werken aan een meer betrokken samenleving zijn daarbij essentiële opdrachten.

Wat het onderwijs betreft, blijven we resoluut kiezen voor de ontwikkeling van alle talenten, voor kwaliteit en voor gelijke kansen. We versterken de kansen op schoolsucces door de participatie van kleuters te bevorderen en hun aanwezigheid te verzekeren. Extra werkingsmiddelen voor scholen moeten het onderwijs in de basisscholen overal kosteloos maken. We willen immers geen onderscheid meer tussen dure en goedkope scholen. De schoolkeuze mag niet daardoor worden bepaald.

De schooltoelagen voor mensen met een bescheiden inkomen worden verhoogd in het secundair onderwijs. Ook in het basisonderwijs worden ze ingevoerd. We realiseren een omvattend actieplan tegen spijbelen, met een brede waaier aan erg concrete maatregelen. Inzake het deeltijds onderwijs komt er een actieplan gericht op een voltijds engagement, met werk of een arbeidsvoorbereidende activiteit voor iedere jongen of meisje die alleen maar deeltijds schoolloopt. Zo willen wij ook hen een volwaardige kwalificatie laten behalen, via een geëigend individueel traject.

We geven ook een nieuwe injectie voor de basisuitrusting van nijverheidsscholen. Voor alle scholen komt er een ambitieuze operatie voor de vernieuwing van de ICT-uitrusting. Alle kinderen hebben immers recht op een krachtige leeromgeving waar ze competenties kunnen verwerven die vandaag door de arbeidsmarkt worden gevraagd.

In het hoger onderwijs voeren we een financieringssysteem in dat instellingen resoluut zal belonen voor de resultaten die ze boeken inzake participatie, doorstroming, gelijke kansen en kwaliteit. Het is een model dat qua resultaatsgedrevenheid in de wereld zijn gelijke niet zal kennen. Samen met een zeer belangrijke budgettaire inspanning voor de hogescholen en universiteiten, halen we geleidelijk aan ook de achterstand op het vlak van sociale toelagen in van hogeschoolstudenten op universiteitsstudenten.

Om de gelijke kansen en de kwaliteit in het hoger onderwijs duurzaam te verzekeren, beginnen we met een proces van rationalisering van het opleidingenaanbod. Een nutteloze proliferatie van het aanbod, die alleen maar leidt tot een ondoelmatige inzet van mensen en middelen en een gebrek aan transparantie voor studenten en werkgevers, moeten we te allen prijze bestrijden. Samenwerking en concentratie in de onderzoekszwaartepunten zullen daarbij worden versterkt.

Voorwaarden scheppen voor kansen en talenten is echter niet voldoende. Het gaat vooral om kwaliteit. Kansen op middelmatigheid zijn immers geen gelijke kansen. Beleidskrachtige scholen hebben dus vooral gemotiveerde schoolleiders en leraren nodig. Net daarom staat in de ontwerpen van CAO voor het hoger onderwijs de loopbaanontwikkeling centraal, met een betere verloning van directies, een brede professionaliteit van leraren, correcte evaluatiemethodes enzovoort, en dat niet alleen tijdens de loopbaan, maar ook bij de voorbereiding tot en aan het begin van de loopbaan. De kwaliteit van de lerarenopleiding wordt versterkt. We voeren voor beginnende leraren een begeleiding door een zogenaamde mentor in.

De ontwerp-CAO voor het leerplichtonderwijs illustreert dat scholen vandaag daadwerkelijk een zeer zware maatschappelijke opdracht krijgen. Het is een opdracht die alsmaar verder gaat dan het klassieke lesgeven. Dezelfde ontwerp-CAO illustreert echter meteen ook de uitdrukkelijke bereidheid van het hele onderwijsveld om die zware opdracht ter harte te nemen en binnen de scholen hanteerbaar en draagbaar te maken.

Voor sport en cultuur worden in 2007 opnieuw belangrijke stappen gezet. De inhaaloperatie op het vlak van de kunsten is grotendeels voltooid. Met de operationalisering van het beleid inzake de cultuurindustrie, wordt in Vlaanderen voor het eerst echt werk gemaakt van een ondersteuning voor meer marktgerichte spelers binnen de culturele sector. We investeren ook in meer zichtbaarheid van en steun voor de amateurkunsten, meteen een blijk van waardering voor de initiatieven van honderdduizenden vrijwilligers. Binnenkort zullen we een charter afsluiten met de Verenigde Verenigingen, met afspraken over de samenwerking met het middenveld.

Wat het jeugdbeleid betreft, gaat eind 2006 het Vlaams Informatiepunt Jeugd, de nieuwe draaischijf voor een sterk jeugdinformatiebeleid, van start.

Ook in de sport willen we de participatiegedachte optimaal invullen. Het nieuwe decreet met betrekking tot het lokale en regionale sportbeleid zoomt heel sterk in op sport voor allen. Bovendien nemen de middelen voor sport en cultuur in 2007 met 27 miljoen euro toe.

Wij zetten volgend jaar meer dan 130 miljoen euro extra in voor zorg en welzijn. Die middelen gaan naar de dienstverlening, de uitvoering van het sociaal akkoord en de infrastructuur. De Vlaamse Regering gaat door met het afbouwen van de wachtlijsten voor zorgvragen van personen met een handicap. Met een bijkomend bedrag van 22,5 miljoen euro op jaarbasis worden 900 extra plaatsen in de ambulante en residentiële voorzieningen gerealiseerd en is er ruimte voor 200 bijkomende persoonlijke-assistentiebudgetten.

Daarnaast gaat 20 miljoen euro extra naar de reguliere en naar de flexibele en occasionele kinderopvang. Binnen deze vormen van kinderopvang kunnen wij 3.000 extra plaatsen creëren.

Er wordt ook 30 miljoen euro extra uitgetrokken voor een eenmalige inhaaloperatie in de betaalachterstand bij de voorzieningen. Het Zorgfonds zal ook bijkomend kunnen worden gespijsd met ongeveer 15 miljoen euro. We versterken bovendien de hulpverlening op het vlak van de geestelijke gezondheid en gaan door met de uitbouw van de centra voor kindermishandeling en voor gezinsondersteuning. Het globaal plan inzake bijzondere jeugdzorg is in volle uitvoering. Met het federale niveau wordt verdere invulling gegeven aan een doeltreffend jeugdsanctierecht.

Er zullen ten slotte bijkomende middelen gaan naar de centra voor algemeen welzijnswerk die een belangrijke rol spelen bij de aanpak van het zogenaamd intrafamiliaal geweld.

Om meer mensen toegang te geven tot een betaalbare en behoorlijke woning, voorzien wij vanaf volgend jaar in belangrijke bijkomende inspanningen. Er komt 20 miljoen extra aan huursubsidies en installatiepremies en 50 miljoen euro voor een nieuw stelsel van renovatiepremies. Daarnaast blijven we meer investeren in de bouw van nieuwe sociale woningen. Er komt ook 18 miljoen euro extra voor de achterstand inzake omgevingswerken bij sociale woonprojecten.

Dames en heren, diversiteit is geen keuze, maar een feit. De enige keuze die we hebben, ligt in het antwoord op de vraag of we deze diversiteit aangaan in dialoog of in confrontatie. De Vlaamse Regering kiest voluit voor de dialoog. Daarbij onderkennen we de vele mogelijkheden en kansen maar ook de uitdagingen die de interculturaliteit voor alle betrokkenen biedt.

Voor de nieuwkomers in onze samenleving is het nieuwe inburgeringsdecreet inmiddels een feit. Het wordt nu ten volle uitgerold op het terrein, vandaar dat in de meerjarenbegroting de kredieten voor inburgering groeien van 32,8 miljoen in 2005 naar 70,3 miljoen in 2009.

Het recht om zichzelf te zijn en kansen te krijgen op ontplooiing, gaat voor iedere burger in Vlaanderen samen met de plicht om de dragende waarden en de spelregels van deze samenleving te aanvaarden. Wederzijds respect tussen oude en nieuwe Vlamingen en de bereidheid tot integratie van nieuwkomers, vormen de grondvoorwaarden voor goed samenleven in diversiteit. De huidskleur, het geloof of de afkomst van mensen kunnen daaraan geen afbreuk doen.

Onze samenleving beleeft moeilijke momenten. Geweld en wantrouwen hebben in de voorbije maanden schokgolven door onze maatschappij gejaagd. Zowel de overheid als de individuele burger heeft een verantwoordelijkheid. Samenleven is een werkwoord. Wij hebben bakens uitgezet om de samenlevingsproblemen op een realistische wijze aan te pakken en wij zullen dit beleid het komende jaar versterken. Wat gebeurd is in het voorbije jaar bevestigt de noodzaak om nog meer in openbare veiligheid te investeren. De veiligheid op openbare plaatsen en in het openbaar vervoer krijgt verder vorm door het Veiligheidsplan van De Lijn en door een nauwere samenwerking met de betrokken steden.

De Vlaamse Regering heeft dus antwoorden geformuleerd op die samenlevingsproblemen via het inburgeringsdecreet, het inwerkdecreet, de wooncode, de opvoedingsondersteuning, de steun aan het verenigingsleven, de specifieke programma's voor de grote en centrumsteden, het doelgroepenbeleid in werk en onderwijs, onze actie voor gelijke kansen, de grote inspanningen voor mensen met een handicap, de uitbreiding van het aanbod in welzijn en gezondheid, de inspanningen voor sport, en de inhaaloperatie voor de zorg- en onderwijsinfrastructuur.

Investeren in de economie en inzetten op mensen zijn slechts twee elementen van een drieluik. Een verantwoordelijke samenleving zet ook in op duurzaamheid. Onze initiatieven om de Vlaamse economie competitiever te maken moeten gepaard gaan met bijkomende inspanningen voor een duurzamere omgang met natuur en milieu en een zuiniger gebruik van grondstoffen. De grote uitdaging voor de komende jaren bestaat erin om in Vlaanderen een ontkoppeling te bereiken tussen economische groei enerzijds en energieverbruik en milieu-impact op bodem, water, lucht, natuur en open ruimte anderzijds.

De Vlaamse Regering kiest voluit voor een efficiënt, coherent en overlegd milieubeleid waarbij het scheppen van een breed maatschappelijk draagvlak centraal staat. Via ruim voorafgaand overleg, al dan niet met rondetafels, werden ter zake al belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld inzake bodemsanering, integrale milieuvoorwaarden en milieuhandhaving.

We willen dezelfde benadering doorvoeren voor de mestoverschotten en de milieuschade. Leidraad is het streven naar meer rechtszekerheid en een eenvoudigere en meer doorzichtige regelgeving met respect voor de vooropgestelde milieudoelstellingen.

Dit jaar heeft de Vlaamse overheid opnieuw de controle verworven in de NV Aquafin. De beheersovereenkomst is intussen bijgesteld zodat de onderneming ook financieel zal worden beoordeeld op het bereikte ecologische resultaat. De investeringen in waterzuivering draaien op volle toeren en beogen nu de optimalisatie van het stelsel. De bouw van de laatste grote zuiveringsstations in Vlaanderen gaat dit jaar van start zodat Vlaanderen op korte termijn eindelijk zal kunnen voldoen aan zijn Europese verplichtingen inzake waterzuivering in de agglomeraties. Daartoe investeren we nu jaarlijks meer dan 150 miljoen euro. Daarnaast bieden we de gemeenten via concrete zoneringsplannen een duidelijk kader met ieders verplichtingen: van het gewest, van de gemeente en van de individuele burger. We voorzien in bijkomende stimulansen voor gemeenten om hun rioleringswerken uit te voeren.

Wij trekken 10 miljoen euro extra uit voor investeringen in baggerwerken die nodig zijn voor de waterbeheersing. Wij zullen de achterstand in het ruimen van onze waterlopen, waardoor de risico's op overstromingen zijn toegenomen, wegwerken.

Wij verbonden ons in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 om de Kyotodoelstelling prioritair te realiseren via interne maatregelen, namelijk deze die de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen verminderen. Deze maatregelen zorgen voor extra tewerkstelling en, voor zover zij kostenefficiënt zijn, ook voor een structurele vermindering van de energiefactuur. Aanvullend zullen jaarlijks de nodige hoeveelheden ontbrekende emissierechten verworven worden om tijdig de Kyotodoelstelling te halen, met het oog op een effectieve emissiereductie. Alle Vlaamse ministers engageren zich om de maatregelen uit het klimaatbeleidsplan tijdig en maximaal uit te voeren. De technische en juridische belemmeringen die de realisatie van duurzame energieprojecten voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in de weg staan, zullen versneld weggewerkt worden. We waken er wel over dat deze maatregelen geen prijsverhoging voor de energieverbruiker met zich brengen.

De Vlaamse Regering zal integendeel verder maatregelen nemen inzake de betaalbaarheid van energie. Het is enerzijds een basisvoorziening waarop iedereen recht heeft en anderzijds is het een cruciaal element van het concurrentievermogen van onze economie. Het afsluiten van energievoorziening bij betalingsmoeilijkheden kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Daarom zullen wij de bestaande procedure inzake elektriciteits- en aardgasafsluiting verbeteren zodat geen gezinnen meer worden afgesloten alleen om redenen van armoede en zij steeds een aanvaardbaar niveau van minimale levering kunnen krijgen. Daarnaast komen er maatregelen om de marktwerking en de onafhankelijkheid van de netbeheerders in de energiesector te bevorderen. Zo komt er een constante neerwaartse druk op de energieprijzen, wat de concurrentiekracht van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen ten goede moet komen.

Dames en heren, u weet wellicht beter dan ikzelf dat over minder dan twee weken de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaatsvinden. Het zijn de eerste gemeente- en provincieraadsverkiezingen die Vlaanderen zelf organiseert. De opmaak van het nieuwe OCMW-decreet wordt het sluitstuk van de fundamentele vernieuwing van de decreetgeving die met het provincie-, gemeente- en kiesdecreet werd ingezet.

Het komende jaar wordt ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor lokaal milieubeleid uitgewerkt om in samenwerking met de gemeenten werk te maken van een gezondere leefomgeving en meer natuur en bos.

Dit jaar nog zullen wij aan het parlement een ontwerp van kaderdecreet voorleggen waarin de diverse inefficiënte planlasten structureel worden afgebouwd. Daarnaast krijgt het stedenbeleid verder vorm. Daartoe zullen in 2007 strategische contracten worden afgesloten met de 13 centrumsteden. Deze contracten zullen niet uniform zijn maar integendeel rekening houden met de diversiteit aan projecten en maatwerk mogelijk maken. Daarnaast investeren we volgend jaar opnieuw 7 miljoen euro voor de cofinanciering van stadsvernieuwingsprojecten, we trekken de beloofde verhoging van de middelen van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds onverkort door en starten de onderhandelingen over het afsluiten met de gemeenten van een fiscaal pact met het oog op een bedrijfsvriendelijke lokale fiscaliteit, de mogelijkheid voor de lokale besturen om de fiscaliteit te differentiëren ter versterking van de dorps- en stadskernen en de afschaffing van een aantal kleinere belastingen.

Vlaanderen kijkt ook over zijn grenzen en isoleert zich niet. Integendeel, we zetten Vlaanderen stap na stap steeds nadrukkelijker op de kaart als een moderne natie, open op de wereld. Daarom versterken we de Vlaamse aanwezigheid in Europa en elders. Maar we tonen ons evenzeer een solidair volk, wat zich vertaalt in een toename van het budget voor buitenlands beleid en internationale samenwerking met meer dan 4 miljoen euro.

Er is deze morgen uitdrukkelijk op gewezen dat er in de loop van dit politieke jaar ook verkiezingen voor het federale parlement zijn. We verwachten dat het nieuwe federale parlement over grondwetgevende bevoegdheid zal beschikken. Dit is nodig, want de overheid kan de problemen pas echt aanpakken wanneer ze op het juiste niveau gerichte maatregelen kan nemen. Vlaanderen en Wallonië hebben heel veel sterke troeven, maar ze missen vandaag essentiële hefbomen om die kordaat en goed uit te spelen. Met meer financiële en fiscale autonomie en met bijkomende homogene bevoegdheden kan Vlaanderen zijn economie versterken en kan ook Wallonië zijn ambities ten volle waarmaken.

We hebben ons onderwijs en ons zorgbeleid, waarvoor we zelf bevoegd zijn geworden, aan de wereldtop gebracht. We kunnen dit, als we over de hefbomen beschikken, even goed op sociaaleconomisch vlak. Ons standpunt over de noodzaak van een volgende staatshervorming leeft niet enkel binnen de politiek, maar wordt in Vlaanderen vandaag breed gedragen. Het is geen academische discussie, maar een debat over de leefbaarheid en over de sociaaleconomische toekomst van Vlaanderen en Wallonië, een debat over het respect voor elkaars taal en elkaars grondgebied.

We moeten hervormen om beter te besturen. Het oproepen van een zogenaamde tegenstelling tussen institutionele hervormingen en het oplossen van de echte problemen van de mensen is volledig misplaatst. Integendeel, we moeten net hervormen om de problemen goed te kunnen aanpakken. Daarom moeten belangrijke sociaaleconomische hefbomen naar de deelstaten komen, zowel voor het economische als voor het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. Ook voor het gezins- en gezondheidsbeleid en voor de mobiliteit zijn meer bevoegdheden voor de deelstaten nodig. Een aanpak op maat, met eigen financieringsmogelijkheden en een geobjectiveerde solidariteit, zal uiteindelijk tot een winwinsituatie voor iedereen leiden. Niet 'meer voor elk' maar 'beter voor beiden' moet hierbij het motto zijn. Daarom willen we de krachtlijnen van het Vlaamse regeerakkoord in het kader van de noodzakelijke communautaire onderhandelingen volgend jaar maximaal invullen.

De Vlaamse Gemeenschap engageert zich ook ten volle voor haar hoofdstad en neemt vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden een duidelijke verantwoordelijkheid voor de Brusselse bevolking. Hierbij zijn de 300.000 Brusselaars, een derde van de bevolking, de doelgroep. Het gaat hier effectief niet enkel om de traditionele Brusselse Vlamingen, maar ook om, bijvoorbeeld, deze met allochtone achtergronden en om anderstalige Brusselaars die zich bij de Vlaamse netwerken voor cultuur, onderwijs of welzijn aansluiten. De positie van het Nederlands in Brussel moet en zal een blijvend aandachtspunt zijn. Naast het versterken van de werking van het Huis van het Nederlands, wordt daartoe ook de taalwetwijzer opnieuw onder de publieke aandacht gebracht.

Het gevoerde beleid past binnen een gezond financieel en budgettair kader. De Vlaamse begroting, die binnenkort zal worden voorgelegd, realiseert in 2007 een overschot van 163 miljoen euro en haalt dus ruimschoots de door de Hoge Raad voor Financiën opgelegde begrotingsdoelstelling van 159,4 miljoen euro. Dankzij onze begrotingsoverschotten, onze versnelde schuldaflossing en onze sterke kaspositie wordt het zelfs mogelijk om reeds eind 2008 een bijna-nulschuld te benaderen. Een overschot op het eigen jaar en een nulschuld wijzen op gezonde Vlaamse overheidsfinanciën.

Tegelijkertijd omvat dit beleid ook verstandige en doelgerichte belastingverlagingen. Vanaf 1 januari 2007 voorzien we in een substantiële vermindering van de personenbelasting voor 1 miljoen werkende Vlamingen. In 2007 komt deze lastenverlaging in totaal neer op 125 miljoen euro. In de loop van de volgende jaren stijgt dit bedrag: in 2008 tot 150 miljoen euro en in 2009, wanneer de maatregel wordt veralgemeend, tot 480 miljoen euro. Aldus zal een gezin in 2009 400 euro terugkrijgen. Op die manier stimuleren we niet enkel de economie, maar werken we tevens de fiscale benadeling van een inkomen uit werken tegenover een inkomen uit niet-werken weg. Daarnaast zal de langstlevende partner vanaf 1 januari 2007 geen successierechten op de gezinswoning meer moeten betalen en zal de vrijstelling van registratierechten voor de zogenaamde 'onroerende starters' van 12.500 euro tot 15.000 euro worden verhoogd.

Met deze twee maatregelen geven wij op kruissnelheid respectievelijk 45 en 7,5 miljoen euro terug aan de belastingbetaler.

Dames en heren, vorig jaar werd hier van op deze tribune naar aanleiding van het debat over de Septemberverklaring van 2005 door sommigen getwijfeld aan de haalbaarheid van onze beleidvoornemens. Er werd toen gezegd: 'Mijnheer Leterme, u bent goed bezig, maar dat zal niet blijven duren, maar goed, wij geven u nog één jaar het voordeel van de twijfel, maar dan moet u wel met resultaten komen'.

Wel collega's, maakt u vandaag de inventaris op en vergelijkt u onze ambities van toen met de realisatie van ons programma. Kijkt u naar onze inzet voor de vernieuwing van de economie, met onder meer een stijging met 250 miljoen van de innovatiekredieten tegen 2009. Kijkt u naar onze financieringsinstrumenten voor bedrijven, naar onze inspanningen voor werk, de sluitende aanpak, het meerbanenplan en de gestage daling van de werkloosheidsgraad tot 8,6 percent in Vlaanderen. Kijkt u ook naar de doorgevoerde lastenverlagingen in personenbelasting, successierechten en registratierechten.

Of kijkt u naar onze toenmalige ambitie om een echte investeringsregering te zijn en kijkt u naar de massieve investeringsinspanning waarin wordt voorzien in de begroting voor 2007 en in de meerjarenbegroting. Wij zullen in deze legislatuur, met reguliere kredieten enerzijds en via alternatieve financiering anderzijds meer dan 6 miljard euro investeren in de toekomst van Vlaanderen! Dit is werkelijk zonder voorgaande. Kijkt u naar de aankoop, de bouw of de renovatie van bijna 11.000 sociale woningen vorig jaar - een inspanning die in de begroting 2007 aangehouden en versterkt wordt. Kijkt u naar de alternatieve financiering van het onderwijs, de zorg, openbare werken, mobiliteit en zo meer. Onze ambities zijn geen holle slogans of lege beloften, maar vormen de realiteit op het terrein. In de zorgsector zijn we klaar voor de grote sprong: er kan zelfs dit jaar nog gebouwd worden! Voor scholen, toerisme en openbare werken komen volgend jaar de eerste aanbestedingen.

Onder impuls van de goede bevoegde collega's en door goed gevoerde onderhandelingen bereikten we sociale akkoorden die voor het eerst in de geschiedenis van Vlaanderen vier jaar sociale vrede waarborgen in essentiële domeinen zoals onderwijs, zorg en de sociaal-culturele sector. Ze laten ons toe om in de beste omstandigheden het noodzakelijke hervormingswerk in de diepte, in alle rust door te voeren.

Na twee jaar zit de Vlaamse Regering perfect op schema in de uitvoering van het regeerakkoord en dit binnen een gezond financieel en budgettair kader. Dag na dag vervult deze regering haar engagement van 2004. Dag na dag neemt deze regeringsploeg beslissingen, worden er knopen doorgehakt en problemen opgelost. We kiezen daarbij effectief voor een realistische aanpak van wat de mensen echt bezighoudt. We gaan voor de versterking van de economie, voor meer verduurzaming, voor een betrokken samenleving waartoe iedereen behoort, en vooral voor een betrouwbare overheid die, zonder toe te geven aan onverdraagzaamheid of te vervallen in holle slogans, kiest voor het scheppen van mogelijkheden en kansen en tegelijkertijd voor het daadwerkelijk aanpakken van de problemen, zonder franje, maar op een degelijke en volgehouden manier.

Dames en heren, mijn collega-ministers en ikzelf staan samen klaar om het komende politieke werkjaar opnieuw voluit te gaan voor een sterk beleid in dialoog met dit parlement en gesteund door de meerderheid die achter ons beleid staat. Ik vraag u dan ook om de Septemberverklaring van mijn regering goed te keuren. (Applaus bij de meerderheid)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.