U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op het opschrift en op de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 en over de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van het ontwerp van decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van de heren Strackx en Verougstraete en de dames Dillen en De Lobel op het opschrift.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

26 leden hebben ja geantwoord;

77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van de heren Strackx en Verougstraete en de dames Dillen en De Lobel op de artikelen 2, 3, 4 en 5.

Zelfde stemming? (Instemming)

Aan de orde is de stemming over amendement 6 van de heren Strackx en Verougstraete en de dames Dillen en De Lobel op artikel 3.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mijnheer de voorzitter, ik vraag de bijzondere aandacht van de vergadering voor de twee volgende amendementen. Er is immers een onvolkomenheid geslopen in dit ontwerp van decreet. De regering is namelijk een categorie van mensen erin vergeten op te nemen. Er zijn mensen die in de geest wel onder dit ontwerp van decreet vallen, maar in de letter van de tekst zijn ze geheel over het hoofd gezien.

Het gaat om de mensen die bezig zijn met het bouwen of verbouwen van een huis, maar daar nog niet helemaal mee klaar te zijn. Ze zijn dus wel eigenaar van het gebouw, maar ze kunnen er zich nog niet domiciliëren. Als dan een van de partners iets overkomt, dan betaalt de langstlevende echtgenoot de volledige successierechten. Dat kan niet de bedoeling van de decreetgever zijn. Soms hebben eigenaars met dit doel zelfs hun gezinswoning reeds verkocht en vallen ze in die korte overgangsperiode ook naast de bepalingen van dit decreet.

We hebben deze twee amendementen ingediend om dit nu reeds te herstellen. We kunnen het beter nu repareren dan achteraf het decreet nogmaals te moeten aanpassen. De goedkeuring van de twee volgende amendementen betekent dat we meteen komaf maken met deze vergetelheid.

De voorzitter

Zelfde stemming? (Instemming)

Aan de orde is de stemming over amendement 7 van de heren Strackx en Verougstraete en de dames Dillen en De Lobel op artikel 3.

Zelfde stemming? (Instemming)

Aan de orde is de stemming over amendement 8 van de heren Strackx en Verougstraete en de dames Dillen en De Lobel op artikel 6.

Zelfde stemming? (Instemming)

De artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

103 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.