U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juli 2006, 14.52u

van Marijke Dillen, An Michiels, Marie-Rose Morel, Linda Vissers, Werner Marginet en Joris Van Hauthem
913 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft mevrouw Marijke Dillen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, An Michiels en Marie-Rose Morel, de heer Joris Van Hauthem, mevrouw Linda Vissers en de heer Werner Marginet betreffende tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar.

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mijnheer de voorzitter, we hebben zonet een staaltje meegemaakt van wat er kan gebeuren indien decreten niet tijdig voorgelegd worden in de commissie. Vorige legislatuur is een identiek voorstel van resolutie voorgelegd en in de plenaire zitting eenparig goedgekeurd op 28 mei 2003. Het voorstel van resolutie vraagt om de decreten tijdig in te dienen, om geen rondzendbrieven naar scholen te zenden zonder voorafgaande decretale bekrachtiging en om die rondzendbrieven ten laatste op 25 juni mee te delen aan de scholen.

Elke fractie verwijst regelmatig naar dit voorstel van resolutie van vorige legislatuur. Het tijdig indienen van decreten blijft echter problematisch. Dat hebben we vanmorgen reeds mogen meemaken bij de behandeling van het onderwijsdecreet XVI en dat hebben we nu net weer kunnen meemaken. We stellen vast dat door het niet-tijdig indienen van decreten, de werking van het parlement wordt belemmerd. Indien we bijvoorbeeld hoorzittingen of reflectienota's aankondigen, wordt dit beschouwd als een vertragingsmanoeuvre. Deze hele polemiek kan volgens ons vermeden worden als de decreten tijdig ingediend worden en niet de week voor het parlement in reces gaat.

De Vlaams Belangfractie vindt het uitermate belangrijk dat de scholen op een ordentelijke manier het schooljaar kunnen starten en vindt dat scholen recht hebben op rechtszekerheid. Het kan niet dat tijdens de vakantie dingen nog beslist en meegedeeld worden. Dat zijn allemaal zaken waarover men het in 2003 unaniem eens was. Omwille van die redenen, de inhoud van het voorstel van resolutie en de actuele situatie die we vandaag hebben meegemaakt, wil ik vragen dat het parlement een krachtig signaal zou geven aan de Vlaamse Regering. Ik wil niet alleen vragen om dit voorstel vandaag bij hoogdringendheid te behandelen, maar ook om het goed te keuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Ludo Sannen

Mijnheer de voorzitter, collega's, mevrouw Michiels heeft daarnet de reden gegeven waarom we dit voorstel van resolutie niet eens moeten behandelen. Ze heeft verwezen naar een bestaande resolutie waar de indiener van de resolutie, de heer De Meyer, geregeld naar verwijst. De resolutie is hier goedgekeurd en wordt door de commissie voortdurend aangehaald om de regering soms terecht te wijzen. Ik zie geen enkele reden waarom we identiek hetzelfde nog eens zouden moeten behandelen.

Jos De Meyer

Mijnheer de voorzitter, ik sluit me aan bij de heer Sannen en wil erop wijzen dat dit voorstel van resolutie zonder voorwerp is.

Bij mijn weten is de resolutie van 28 mei 2003 nooit ingetrokken. Ze geldt nog steeds. Bovendien wil ik aan onze collega van het Vlaams Belang zeggen dat plagiaat strafbaar is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het Parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling?

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

73 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve wordt het voorstel van resolutie naar de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie verwezen.

Redenen voor onthouding?

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mijnheer de voorzitter, ik wil onze onthouding toelichten. Het is inderdaad zo dat dit voorstel van resolutie wat overbodig is, omdat het min of meer analoog is aan het voorstel van resolutie dat tijdens de vorige zittingsperiode werd goedgekeurd. Dat neemt echter niet weg dat de resolutie moet worden toegepast. Daar knelt het schoentje. Wij roepen de minister en de regering op om ze ook daadwerkelijk toe te passen. Het is niet met een mooie resolutie dat men de zaken opgelost.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.