U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juli 2006, 14.52u

van Norbert De Batselier
medeondertekenaars: Sven Gatz, Kris Van Dijck en Herman Lauwers
787 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Brouns, verslaggever, heeft het woord.

Hubert Brouns

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden heeft zich over dit voorstel beraden op 20 juni 2006. Het is een voorstel van de heer De Batselier, de voorzitter van dit parlement, en betreft het feit dat bij de vierde staatshervorming aan de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest constructieve autonomie werd toegekend in uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet. De federale wetgever heeft zich van deze taken gekweten bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur waarbij een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen werden gewijzigd en de daarin geregelde aangelegenheden min of meer aan de Vlaamse constructieve autonomie werden toevertrouwd.

Ik lees niet al deze artikelen voor. De indiener wees erop dat de constructieve autonomie langs Vlaamse kant al aanleiding gaf tot verschillende bijzondere decreten. Met het oog op een betere leesbaarheid en om een beter inzicht te krijgen op de werkelijke draagwijdte van deze autonomie, is het aangewezen om alle organieke bepalingen die daartoe behoren in één bijzonder decreet te coördineren. Dit is uiteraard het voorwerp van dit voorstel.

De indiener verwees in het bijzonder naar artikel 9 waarin nog sprake is van intussen gewijzigde kiesomschrijvingen, want er wordt in het artikel nog verwezen naar binnenprovinciale kieskringen. Door de invoering van de provinciale kieskringen zijn die bepalingen zonder voorwerp, tenzij in de toekomst zou worden beslist om het vroegere systeem opnieuw in te voeren.

Tijdens de algemene bespreking vroeg alleen de heer Caluwé het woord. Hij merkte op dat de oplijsting en coördinatie van de bepalingen die betrekking hebben op de bepalingen van de Vlaamse constructieve autonomie erg nuttig zijn, maar dat hij van oordeel is dat het voorstel van bijzonder decreet geen aanleiding zal geven tot discussie omdat het enkel een stand van zaken geeft. Hij merkte wel op dat de laatste wijziging die bij bijzonder decreet werd doorgevoerd, met name de invoering van de provinciale kieskringen, enige discussie heeft opgewekt. Om duidelijk te maken dat zijn fractie het daar inhoudelijk nog steeds niet mee eens is, vroeg hij dat er afzonderlijk kon worden gestemd over de bijlage bij dit voorstel van bijzonder decreet.

Bij de artikelsgewijze bespreking werden de artikelen 1 tot en met 28 zonder opmerkingen aangenomen met 12 stemmen. De bijlage bij het voorstel van bijzonder decreet met de provinciale kieskringen, werd aangenomen met 9 stemmen bij 3 onthoudingen. Het voorstel in zijn geheel werd uiteindelijk goedgekeurd met 12 stemmen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzonder decreet.

(Zie Parl. St. Vl. Parl. 2005-2006, nr. 787/1).

De artikelen 1 tot en met 28 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van bijzonder decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.