U bent hier

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, voor de sfeer grijp ik terug naar het goedgekeurde VRT-decreet van 10 mei 2006. Mijnheer de minister, ik citeer u letterlijk: 'Ik zal van de gedelegeerd bestuurders garanties vragen voor de correcte en loyale naleving en uitvoering van het decreet. Indien Tony Mary de minste twijfel over de loyale en correcte naleving van de beslissing van het Vlaams Parlement laat bestaan, kan hij niet langer als gedelegeerd bestuurder blijven functioneren. Onhoudbaar.'

Vorige week, een maand en half later, staat in een bericht van uw kabinet aan Belga: 'Volgens Bourgeois heeft Mary zich bereid getoond om zich erbij neer te leggen.' Applaus op de banken. Minder dan 24 uur later komt het antwoord van Tony Mary: 'Tony Mary laat weten dat hij niet akkoord gaat met de uitspraken van de woordvoerder van minister Bourgeois zoals die in een Belgabericht werden weergegeven. De gedelegeerd bestuurder is niet van mening veranderd. Het gewijzigde decreet is onaanvaardbaar. De krijtlijnen die de regering heeft vastgelegd voor de komende beheersovereenkomst, zijn ook onaanvaardbaar.' Dat is een soort middelvingergebaar vanuit de Reyerslaan. Ik vind het onvoorstelbaar dat men zo de vloer mag aanvegen met het parlement, met de minister, met de regering en met de volledige Vlaamse Gemeenschap.

Ik citeer ook een tekst van iemand uit uw coalitie uit de krant van vandaag, namelijk van de immer en eeuwig sympathieke vinnige pen van de heer Van Rompuy: 'Twee keer heeft het parlement unaniem zijn vertrouwen in Tony Mary van de VRT opgezegd, en wat doet de regering? Hij zit daar nog altijd. Zo wordt het parlement een zandbak.' Ik heb mijn bermuda vandaag niet aangetrokken, ik heb alleen een aantal vragen. Ik had hier graag wat langer over willen discussiëren maar heb alles moeten samenvatten in een actuele vraag.

Ondertussen heb ik vernomen dat de raad van bestuur Tony Mary helemaal heeft laten vallen en heeft voorgesteld om een delegatie naar uw kabinet te sturen om eens met u te komen praten want de raad van bestuur ziet het echt niet meer zitten met Tony Mary. Is dat ondertussen gebeurd? Het lijkt me een acuut probleem.

Iedereen praat altijd over het succes van de VRT en de VRT krijgt applaus. Voor bepaalde programma's kan ik daar in volgen. Maar als je 30,7 miljoen euro in het jaarrapport van 2005 als resultaat neerzet en als vandaag op basis van de cijfers van 2005, waar wij geen zicht op hebben, de stemmen en de lippen loskomen, dan begin ik me nogmaals zorgen te maken.Ik wil niet wachten tot in 2007 om te discussiëren over een enorme financiële krater aan de Reyerslaan.

In het tijdschrift Knack van vorige week vond ik een mooie uitspraak: 'We hebben ook een anonieme minister. Wie is de mol?' Dat lijkt me een nieuw programma voor de VRT. Ik citeer: 'Tony Mary had geen netwerk toen hij baas werd van de VRT. Hij heeft blijkbaar de loyaliteit van zijn naaste medewerkers moeten kopen. Het aantal topfuncties is sterk toegenomen en ook bezoldigingen van de topkaderleden stegen. Je kan het hem niet kwalijk nemen dat hij de trucs van de privé heeft toegepast in het overheidsbedrijf van de VRT, namelijk consultancy fees, incentives, netwerken uitbouwen, maar met geld van de gemeenschap.' Ik weet niet of het de bedoeling is dat we zoveel geld pompen in de VRT en dat we nu zien dat de VRT financieel naar beneden duikelt, zoals we nu horen. Ik denk nog steeds dat we dan meteen moeten ingrijpen.

Bij 1 miljoen euro opzeg, volgens iemand anders van CD&V, moet je wel eens slikken. Voor 1 miljoen zal men wel eens zwijgen en nadenken vooraleer iemand het huis uit wordt gezet, in dit geval Tony Mary. Ik vrees dat die 1 miljoen euro maar een klein stukje is van de totale kostprijs voor de VRT als dit verhaal zo verder gaat.

Daarom wil ik u de volgende dringende vragen stellen. Hebt u zicht op de huidige financiële situatie van de openbare omroep? Dan heb ik het niet over de jaarrekening die we in het najaar bespreken: dat is te lang geleden. Welke contracten zijn er met de privé-sector en hoeveel kosten al die consulants? U weet dat die rekeningen gepeperd kunnen zijn.

Is de raad van bestuur van de VRT al bij u komen aankloppen om dit op te lossen? Hebt u er al contact mee gehad? Net voor het reces zou ik willen afronden met de volgende vraag: blijft de heer Mary, of niet? Dat zou ik nu toch eens graag willen weten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Verstrepen, in uw schriftelijke vraag vroeg u ook een stand van zaken met betrekking tot de beheersovereenkomst. U hebt dat niet meer expliciet herhaald, maar ik wil die stand van zaken toch geven, daar een en ander verband houdt met elkaar.

Momenteel verlopen de inhoudelijke besprekingen over de nieuwe beheersovereenkomst zeer goed. Ze zijn ook heel goed voorbereid door mijn kabinet en de VRT-directie. Dat is ook bevestigd, in het interview in De Morgen, door de voorzitter van de raad van bestuur. Dit laat ons toe vrij degelijk en heel snel te kunnen werken. Ik wil me niet vastpinnen op een datum, maar hoop voor het reces de inhoudelijke aspecten van de beheersovereenkomst rond te hebben. Dat zijn overigens de boeiendste aspecten van die overeenkomst.

Wat het management betreft, weet u dat de raad van bestuur na de regeringsbeslissing heeft beslist dat de onderhandelingen over de VRT-beheersovereenkomst moesten worden opgestart binnen de krijtlijnen getrokken door de regering. Het management heeft daar gevolg aan gegeven. Het heeft trouwens ook in een persmededeling meegedeeld dat die onderhandelingen zouden worden opgestart.

Het management heeft in de persmededeling waarnaar u verwijst niet gezegd dat die krijtlijnen onaanvaardbaar zijn. Het heeft alleen gezegd dat die krijtlijnen niet toelaten de toekomstvisie van de VRT, zoals u die kent en zoals ze was ontwikkeld, te realiseren. Dat is wat anders dan zeggen dat ze onaanvaardbaar zijn.

Zoals u weet, is het decreet in werking getreden. Ik heb nu wel geconstateerd dat in een persmededeling wordt gesteld dat het decreet afbreuk doet aan de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder, maar bij mijn weten heeft het management geen enkele daad gesteld die strijdig is met dit decreet.

Mee in het licht van die persmededeling van het management, heeft een delegatie van de raad van bestuur inderdaad een onderhoud met mij gevraagd. Dat onderhoud met mij en de minister-president zal eerstdaags plaatsvinden. Er is ter zake dus nog overleg nodig.

Dan is er nog de financiële situatie. U kent de begroting zoals die is ingediend in 2006. Die begroting vertoont een tekort van 12 miljoen euro in 2006. Dit wordt toegelaten door het raamwerk van de vorige beheersovereenkomst, hoewel dat niet met zo veel woorden op papier stond. Ik heb dat nu wel in het decreet opgenomen. Er werd toegelaten dat de VRT reserves op zou bouwen, en dat er het ene jaar minder uitgaven en het andere meer uitgaven zouden zijn. Het tekort van 2006 is dus gefinancierd met reserves van de vorige jaren.

Ik heb het hier al gezegd: mocht blijken dat er recurrente, structurele uitgaven werden gedaan die verder gaan dan wat is bepaald in het budgettaire kader voor 2007 en de jaren erop, is er een probleem. Dat is de verantwoordelijkheid van het management. De vorige beheersovereenkomst liet toe te werken met reserves, dus om bepaalde jaren minder en bepaalde jaren meer uit te geven, maar dat binnen de totaliteit van de middelen die vastgelegd is in de beheersovereenkomst. Als er dus een structureel probleem is ter zake, is dat de verantwoordelijkheid van het management. Het zal ook de taak en de verantwoordelijkheid van het management zijn om in 2007 een sluitende begroting in te dienen: laat dat heel duidelijk zijn.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. U speelt wat met het woordje 'management'. Mijn vraag betrof natuurlijk de heer Mary, die daar in mijn ogen toch deel van uitmaakt. Er is de beheersovereenkomst. Blijkbaar gaan de zaken wat die betreft wel snel.

Ik ben benieuwd naar de uitslag daarvan.

Anderzijds omschrijft uw coalitiepartner het heel mooi: 'Mary is teruggefloten door de raad van bestuur, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Hij heeft niet langer de democratische legitimiteit om de publieke omroep te besturen. Onderhandelingen over een beheersovereenkomst in afwezigheid van een gedelegeerd bestuurder die ze moet uitvoeren, is geen goed bestuur en een slechte zaak voor een publieke omroep.' Dat zijn niet mijn woorden, maar die van uw coalitiepartner. Ik wou dat opnieuw onder de aandacht brengen, want u zei dat we zullen zien waar het naartoe gaat in 2007. U beseft echter evengoed als ik dat er op zeer korte tijd wel wat lijken in een kast kunnen worden gecreëerd, vooral in een sector die zo snel evolueert.

De VRT betaalt nota bene voor bepaalde voetbalrechten in België voor Vlaanderen alleen 50 percent meer dan een commerciële omroep in Wallonië, die dezelfde rechten dus 50 percent goedkoper krijgt. Ik vraag me als buitenstaander maar ook als deel van de VRT af waarom zij 50 percent meer betalen voor dezelfde rechten in hetzelfde land, want het gaat niet eens om een internationale format.

Die rekeningen worden nu betaald. Als we dus moeten wachten tot 2007 om te beoordelen of het management, de heer Mary of wie dan ook de zaken wat te licht hebben opgevat - om het woord mismanagement nog niet te gebruiken - dan zullen we hier een financiële pil moeten doorslikken. Blijkens de begroting van de Vlaamse overheid is er immers niet veel speelruimte.

Mijn vraag blijft dus of u zult tolereren dat de heer Mary in functie blijft terwijl wij en u de risico's lopen. Hij kan heel vriendelijk glimlachen en hij kan u en de Vlaamse Regering nog tienduizend maal zeggen dat hij het niet aanvaardt, dat hij zijn zin zal doen en dat we het maar moeten overlaten aan zijn management. Dat management maakt trouwens eveneens deel uit van de consultancy fees en is schatplichtig aan diezelfde Tony Mary. Ik durf dan ook niet te becijferen hoeveel sabotage hij kan aanrichten. Blijft u dat echt zo lang tolereren?

Minister Geert Bourgeois

Ik heb geantwoord op alle vragen, maar ik wil nogmaals de nadruk leggen op het volgende. Het is zoals reeds gezegd heel normaal dat de gedelegeerd bestuurder niet elk van de onderdelen van de onderhandeling zelf voert. Dat doe ik ook niet. Het wordt goed voorbereid door het kabinet en het directieteam. Per onderdeel van de beheersovereenkomst wordt telkens met de bevoegde mensen onderhandeld. Dat is een logische en evidente gang van zaken. In de laatste fase worden de onderhandelingen wel gevoerd met de gedelegeerd bestuurder en mezelf. Ook dat is logisch.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.