U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 juni 2006, 14.32u

van André Van Nieuwkerke aan minister Yves Leterme
313 (2005-2006)
De voorzitter

We zullen daarover omstreeks 16 uur beslissen.

De voorzitter

De heer Van Nieuwkerke heeft het woord.

André Van Nieuwkerke

Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer de minister-president, sinds begin 2006 hebben aan de kust een dertigtal bruinvissen de dood gevonden in warrelnetten. Warrelnetten worden gebruikt in de recreatieve strandvisserij en in de beroepsvisserij.

Mijnheer de minister-president, in de tweede helft van april heb ik hierover al een vraag om uitleg gesteld. U hebt toen op een kordate manier een ambtelijke werkgroep samengesteld om het probleem te bekijken.

Collega's, bruinvissen zijn een internationaal beschermde diersoort. Eind 2005 werd het Vlaams Gewest al op de vingers getikt omdat we onvoldoende maatregelen treffen om deze zeezoogdieren op een kordate manier te beschermen. De bruinvissen kan men hier vooral in het voorjaar aantreffen. Een van de redenen is dat het ecosysteem in de noordelijke Noordzee minder kwaliteitsvol is. Ze komen dan vooral in het voorjaar naar Frankrijk, de Vlaamse kust en Nederland.

De Belgische wetgeving voor het zeegebied verbiedt het gebruik van warrelnetten. Voor de strandvisserij zijn we vooral afhankelijk van de gemeentelijke reglementering. Dankzij de ambtelijke werkgroep, die onder leiding staat van minister-president Leterme, weten we ondertussen ook dat niet alle kustgemeenten een verbod instellen. Slechts vijf ervan hebben een reglement opgesteld. Het is echter onduidelijk wat er allemaal instaat. Op dat vlak moeten er dus zeker maatregelen worden getroffen. Er moet minstens een verbod worden ingesteld in het hele kustgebied tijdens de voorjaarsperiode.

Mijnheer de minister-president, heel wat strandvissers onderkennen het probleem. Ik denk ook dat er alternatieven moeten worden gevonden voor die netten, zodat de bruinvissen er niet in verzeild raken. Onlangs is er trouwens ook een jonge zeehond in verstrikt geraakt. Hij kon gelukkig worden gered.

Op het Europees vlak moet er een aantal maatregelen worden getroffen, zodat alle landen langs de Noordzee de zaak op een gelijke manier behandelen. We moeten duidelijke en harde maatregelen treffen. Maar een klein aantal warrelnetten uitzetten brengt natuurlijk geen zoden aan de dijk. Het is het een of het ander. De strandvisserij moet dat onderkennen.

Deze voormiddag heeft een ambtelijke werkgroep zich over het probleem gebogen. Ik zou graag weten wat de conclusie is van deze werkgroep. Mijn fractie is alleszins voorstander van een verbod op het gebruik van warrelnetten tijdens een bepaalde periode of van een totaal verbod. Er moet een alternatief worden gevonden voor het gebruik van deze dodende netten.

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Mijnheer Van Nieuwkerke, ter inleiding wil ik eerst het probleem dat zich voordoet cijfermatig situeren. Het is effectief zo dat er zich de laatste maanden op ruimere schaal dan voordien dergelijke zaken voordoen. Volgens wetenschappelijke ramingen leven er in de Noordzee tussen de 250.000 en 400.000 bruinvissen, waarvan er naar schatting jaarlijks ongeveer 7000 'verongelukken'. De eerste helft van dit jaar zijn door het BMM zestig strandingen geregistreerd aan onze Belgische kust, waarvan er zestien oorzakelijk verband houden met bijvangst, waaronder dus uiteraard de recreatieve warrelvisserij. Dat leidt men onder andere af uit de verse snijwonden van de gestrande dieren.

Mijnheer Van Nieuwkerke, onder meer naar aanleiding van uw vraag van enkele maanden geleden heb ik het initiatief genomen tot het opstarten van een soort interbestuurlijke ambtelijke stuurgroep om na te gaan welke oplossing er zou kunnen worden geboden. Vanmorgen nog heeft die stuurgroep vergaderd, wat echter niet tot een consensus heeft geleid. Wel heb ik met mijn goede raadgever, de heer Coussement, afgesproken dat ikzelf tegen het weekend een aantal initiatieven zal nemen om tot een oplossing te komen.

Dat initiatief zal gaan in de richting van het uitwerken van een reglement dat in alle kustgemeenten kan worden toegepast. Ik zal daarover ook nog contact hebben met de kustburgemeesters. Op dit moment zijn er gemeenten waar er wel een reglement bestaat en gemeenten waar er geen reglement bestaat. Indien er een reglement bestaat, zijn er echter dikwijls problemen met de handhaving. Ik denk dus dat we daar tot een bepaalde lijn moeten komen.

De doelstelling van de reglementering die ik zal voorleggen, zal bestaan uit het beperken van het aantal strandingen door bijvangst. Ik ga evenwel geen volledig verbod op de warrelvisserij voorstellen. Ik denk dat we met een goede bestuurlijke aanpak, in samenspraak met de lokale besturen en met een realistisch reglement dat ook te handhaven valt, wat nu voorvalt echt tot een minimum kunnen beperken. Ik ga voor een aanpak die een evenwicht brengt tussen enerzijds de terechte bekommernissen voor het dierenwelzijn en de natuur, bekommernissen die ook de mijne zijn, en anderzijds de bekommernissen en aspiraties van een deel van de visserijsector aan de kust. De Vlaamse visserijsector mag dan misschien niet groot zijn, hij heeft wel zijn belang en ik wil daar voluit voor gaan.

Ik geef mezelf ongeveer een week om tot een bepaald voorstel, tot een bepaald resultaat te komen. Ik hoop dus dat ik daar tegen het weekend de nodige tijd en ruimte voor kan vrijmaken. U zult dus nog wel horen wat ik de komende dagen zal doen. Ik hoop dat dit tot resultaat kan leiden.

Wat uw verwijzing naar het Europese niveau betreft, kan ik zeggen dat er contact is geweest met mijn collega Veerman, die niet alleen een kust heeft die heel wat uitgebreider is dan de onze maar die ook het probleem gesignaleerd heeft gekregen via organisaties voor dierenbescherming in Nederland. De eerste stap, voorlopig ook de enige aangekondigde stap van collega Veerman, bestaat uit het onderzoeken van wat er precies aan de hand is. Op het eerste gezicht lijken de problemen heel beperkt in aantal te zijn.

Ik wil ook nog meegeven dat ik straks nog een afspraak heb met de Europese Commissaris voor Milieu, de heer Dimas, voor een paar andere dossiers. Ik neem me voor om straks ook rechtstreeks aan de adviseurs van de heer Dimas, rechtstreeks aan de diensten van de Europese Commissie te vragen wat hun inzichten ter zake zijn. Zoals u zelf zegt, zou het namelijk goed zijn indien we kunnen komen tot een globale aanpak die overal gelijk is en die vooral ook op het terrein kan worden gehandhaafd, in samenspraak met de lokale autoriteiten, een aanpak die de komende maanden en jaren door die lokale autoriteiten doelmatig wordt toegepast. Ik denk trouwens dat, wanneer ik tegen het einde van de week of in de eerste helft van volgende week met een bepaald voorstel voor de dag kom, in dat voorstel ook voorzien zal zijn in een soort evaluatiemoment van de opgemaakte reglementering na een jaar.

André Van Nieuwkerke

Ik dank de minister-president voor zijn antwoord en de inspanningen die hij nog zal leveren. Ik pleit niet voor een totaalverbod. Toch denk ik dat in perioden dat bruinvissen het moeilijk hebben en zich aan onze kust bevinden, het reglement moet worden toegepast. Verder moeten we onderzoeken of men niet diervriendelijke netten kan gebruiken die ervoor zorgen dat beschermde zeezoogdieren niet verstikken of levensgevaarlijk worden verwond. Ik ben in elk geval benieuwd wat de inspanningen van de minister-president de komende dagen zullen opleveren.

Minister-president Yves Leterme

Ik zal vragen dat men u voortdurend op de hoogte houdt van de stappen die we zetten, zodat u ook een inbreng kunt doen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Motie van orde
van Luc Van den Brande aan minister Yves Leterme, beantwoord door minister Geert Bourgeois
314 (2005-2006)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.