U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 juni 2006, 14.36u

van Stefaan Sintobin, Filip Dewinter, Herman De Reuse, Christian Verougstraete, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en An Michiels
833 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Sintobin bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Sintobin, Dewinter, De Reuse en Verougstraete en de dames Bruyninckx en Michiels betreffende de noodzakelijke investeringen voor het voortbestaan van de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

De heer Sintobin heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, beste collega's, om de spoedbehandeling van onze resolutie betreffende het voortbestaan van de internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem te motiveren, lijkt het me essentieel eerst een korte situatieschets van de luchthaven te brengen.

Het is algemeen aanvaard dat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem kan bogen op een sterke reputatie van snelle, soepele en uiterst vlot bereikbare zakenluchthaven. Tussen haakjes, ook de minister-president en minister Peeters hebben dit erkend bij hun recente bezoek aan de luchthaven van Oostende. De kleinschaligheid van de luchthaven maakt het mogelijk om buitengewoon flexibel en efficiënt in te spelen op de behoeften van de klant. De centrale ligging in Europa ondersteunt en versterkt de internationale uitstraling van de regio. De aanwezigheid van de regionale luchthaven draagt duidelijk bij tot de bedrijfsvriendelijkheid en het imago van de regio. Bovendien lokt de aanwezigheid van de luchthaven buitenlandse investeerders.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, kan de luchthaven de laatste tijd wel degelijk goede groeicijfers voorleggen. Volgens de cijfers voor 2004-2005 vonden er een goede 25 percent meer zakenvluchten plaats en waren er 20 percent meer internationale passagiers.

Naast deze groeicijfers zijn er nog heel wat andere overwegingen waarom de luchthaven een kans verdient. De luchthaven wordt momenteel beheerd door de WIV, een gemengde intercommunale met als belangrijkste partner de provincie West-Vlaanderen, die 44 percent van de aandelen bezit, en gemeenten van het gebied Leiedal. Als gevolg van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, moet de bijdrage van de provincie uiterlijk tegen december 2006 worden beperkt tot 20 percent van het maatschappelijk kapitaal. De voorbije maanden escaleerde de discussie over het nut van de kostprijs voor de gemeenten in de intercommunale. Op de laatste vergadering van de intercommunale stemden enkele gemeenten, waaronder jammer genoeg mijn eigen gemeente, tegen het voorstel om de provincie nog tot 2012 44 percent van de aandelen te laten behouden. Hierdoor moet de intercommunale de provincie meteen haar geld teruggeven. Dat geld heeft de intercommunale niet.

Daarmee komt uiteraard het voortbestaan van de luchthaven duidelijk op de helling te staan. Nochtans zijn er enkele belangrijke, zelfs levensnoodzakelijke investeringen nodig om voort te worden erkend als internationale luchthaven. Het provinciebestuur is heel duidelijk in zijn visie op de toekomst van de luchthaven. Het streeft naar een verdere ontplooiing ervan en wil het bedrijfsleven en de privé-sector blijven betrekken bij de organisatie en de werking van de luchthaven. Daarom wordt er momenteel, in opdracht van de provincie, een businessplan voor de luchthaven opgemaakt. Dat businessplan moet een onderhandelingsinstrument zijn om de Vlaamse overheid ervan te overtuigen de noodzakelijke infrastructurele en strategische investeringen te doen.

Onze fractie begrijpt dan ook niet goed wat het nut is van het businessplan dat minister Peeters vorige week heeft aangekondigd. Bovendien verklaarde ook de minister-president een tijdje geleden dat de Vlaamse Regering bij het Vlaams Instituut voor de Logistiek een studie over de diverse regionale luchthavens, waaronder Wevelgem, had besteld. Van de resultaten van die studie zou de Vlaamse Regering haar verdere financiële steun aan Kortrijk-Wevelgem laten afhangen. De directeur van het instituut beweert echter geen opdracht te hebben gekregen om wat dan ook te onderzoeken met betrekking tot de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De voorzitter van de intercommunale treedt de directeur van het instituut bij wat dat betreft.

Vorige week vrijdag keurde de Vlaamse Regering een visienota over de drie regionale luchthavens goed. Daarmee, mijnheer de voorzitter, kom ik tot de kern van mijn betoog. De problematiek van Oostende en Deurne is ongetwijfeld stof voor een ander debat. Inzake de luchthaven Kortrijk-Wevelgem kan onze fractie zich echter niet vinden in de visienota, die enkel wat vage intentieverklaringen bevat. Naast het reeds vermelde businessplan gaat de Vlaamse Regering een lijst maken van mogelijke publieke of privé-investeerders voor de regionale luchthaven. Verder voorziet de visienota in een herziening van de beheersvorm van de luchthaven, waarbij het beheer wordt overgelaten aan lokale en/of privé-partners.

In de visienota vinden we echter geen enkel concreet engagement, noch voor de financiering, noch voor de mogelijke participatie van de Vlaamse overheid in de luchthaven. Zelfs over de noodzakelijke en dringende investeringen in de brandweerpermanentie en de veiligheidsvoorzieningen spreekt de Vlaamse Regering zich nog niet uit. Collega's, onze fractie is dan ook van oordeel dat de Vlaamse Regering in deze haar verantwoordelijkheid ontloopt.

Het is voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem nu echt wel vijf voor twaalf. De Vlaamse Regering moet nu de financiële middelen uittrekken om de toekomst van de luchthaven te verzekeren. Langer talmen, brengt het voortbestaan van de luchthaven in gevaar, wat nefast is voor de sociaal-economische ontwikkeling van West-Vlaanderen in het algemeen en de regio Zuid-West-Vlaanderen in het bijzonder.

Beslissingen kunnen niet langer uitblijven. Daarom vraagt onze fractie de spoedbehandeling van deze resolutie. Als ik lees en hoor wat sommige West-Vlaamse collega's hierover vertellen en verteld hebben in het verleden, ben ik ervan overtuigd dat ook zij onze vraag om spoedbehandeling zullen steunen.

De voorzitter

De heer De Clerck heeft het woord.

Stefaan De Clerck

Mijnheer de voorzitter, de problematiek is vorige week behandeld door de ministerraad op een positieve manier. Ik begrijp dan ook het betoog van de heer Sintobin niet. Met alle democratische dynamische krachten in de hele regio is een strategie ontwikkeld om te doen wat er moet worden gedaan, in overleg met de Vlaamse Regering. Er is dus geen spoedbehandeling nodig om het dossier verder goed te behandelen.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mijnheer de voorzitter, ik sta verbaasd over de vraag van de heer Sintobin. Hij vraagt een spoedbehandeling op het moment dat het voorstel van resolutie wordt behandeld door de commissie. Hoeveel sneller kan het nog? Bovendien heeft de heer Sintobin met zijn fractie een hoorzitting gevraagd. Dat was dan waarschijnlijk om het sneller te doen gaan. Ik begrijp de vraag dus niet. Let wel, het gaat over de internationale, zo niet intercontinentale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, maar supersonisch kan de behandeling echt niet. (Applaus)

Vorige week in de commissie heb ik gemerkt dat er veel commissieleden aanwezig waren, maar behalve een ingeweken West-Vlaming, de heer Tavernier, waren er geen West-Vlamingen aanwezig. (Rumoer)

Toen al werd denigrerend gedaan over dit voorstel. De heer De Clerck zal me echter gelijk geven dat het voorbestaan van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem in West-Vlaanderen en in de regio wel degelijk heel hoog op de politieke agenda staat.

Mijnheer Tavernier, u zegt dat we een spoedbehandeling vragen terwijl het voorstel van resolutie behandeld wordt door de commissie. U weet echter dat die bespreking vorige week dinsdag plaatsvond en dat we pas vrijdag de visienota van de Vlaamse Regering hebben gekregen. Daarin wordt geen enkel engagement genomen, noch op het vlak van de financiering, nog op het vlak van de noodzakelijke investeringen, en zeker niet voor een eventuele participatie van de Vlaamse overheid in de luchthaven.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mijnheer de voorzitter, ik betreur de bewering van de heer Sintobin dat er denigrerend is gedaan. Er is vorige week aan de fracties gevraagd suggesties te doen voor de invulling van de hoorzitting. Toen is gevraagd het breder te maken dan alleen dat - met alle respect - kleine vliegveldje, dat plots zo heel erg belangrijk is. We hebben het dan gekoppeld aan een discussie over de toekomst van Oostende en Antwerpen. Dat is wat er gezegd is. Ik sluit me aan bij de heer Tavernier. Dat het nu plots bij hoogdringendheid moet worden behandeld, getuigt van misprijzen voor wat er in de commissie is afgesproken.

Mijnheer Peumans, zelf was ik wel aanwezig in de commissie. Er werd beslist in de commissievergadering van gisteren bij de regeling van de werkzaamheden de verdere bespreking van dit voorstel van resolutie ter sprake te brengen. Toch stond het niet op de agenda van de commissie voor Openbare Werken. Dat is tegen alle afspraken in.

De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mijnheer de voorzitter, ik heb een technische vraag. Als we dit vandaag wegstemmen, kan er dan nog een hoorzitting over worden gehouden?

De voorzitter

We moeten stemmen over de spoedbehandeling. Als het 'neen' wordt, worden de werkzaamheden voortgezet. Als het 'ja' wordt, dan wordt de tekst hier in plenaire zitting inhoudelijk behandeld, gaat de hoorzitting niet door en stemmen we voor of tegen het voorstel van resolutie.

Mijnheer Sintobin, u blijft bij uw voorstel tot spoedbehandeling?

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mijnheer de voorzitter, we moeten inderdaad eens nadenken over wat we zullen doen met de vliegvelden, ook met dat van Kortrijk-Wevelgem. Er is een vliegveld in Oostende en er is er een in de buurt van Rijsel. De burgemeester van Kortrijk zegt altijd dat Kortrijk heel dicht bij Rijsel ligt, en tussen die twee steden bevindt zich een vliegveld. In het kader van de spreiding van vliegvelden is er geen nood aan een vliegveld om de 20 kilometer: niet in Vlaanderen, niet in West-Vlaanderen, en niet in Noord-Frankrijk of Frans-Vlaanderen. Het is bijgevolg niet verantwoord om dit vliegveld verder uit te baten. Het is immers economisch absoluut niet rendabel.

Mijnheer de voorzitter, ik stel vast dat ook de meerderheid het eens is met de spoedbehandeling van een voorstel van resolutie waarvan ze het stuk nog niet bezit. Veel collega's zullen dus stemmen over een stuk waarvan ze de inhoud nog niet gelezen hebben.

De voorzitter

Mijnheer Sintobin, stuk 833 werd al eerder rondgedeeld, namelijk op 12 mei. Indien nodig kan ik dit zo belangrijke stuk nog eens laten ronddelen ten behoeve van degenen die het niet hebben bekeken.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen onmiddellijk de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

28 leden hebben ja geantwoord;

81 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.