U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 maart 2006, 14.33u

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Mijnheer de minister, deze ochtend stonden de kranten vol met foto's van een stralende, glunderende Bert Anciaux, die de mooie Kate Ryan mocht zoenen. U kondigde daarbij ook aan dat u een subsidie zou geven van 60.000 euro voor de promotie van het songfestivalliedje tijdens een tournee. Het is de bedoeling om daarmee de slaagkansen van onze Vlaamse kandidaat te verhogen.

Voor alle duidelijkheid, met mijn vraag lever ik uiteraard geen kritiek op de keuze van de Vlaamse kandidate, wel integendeel. Ik vind het ook een heel leuk liedje. Kate Ryan is een hele leuke, mooie, vrolijke jongedame. Ik wens haar bijzonder veel succes.

Mijnheer de minister, mijn vraag gaat over de subsidiëring. Het is voor het eerst dat er een grote promotietour wordt opgezet. Er worden veel financiële middelen vrijgemaakt om reeds vooraf ons Vlaams liedje te promoten in het buitenland. Ik heb begrepen dat de VRT zijn pijlen zal richten op een twaalftal landen. Tv-baas Van Hecke zei dat vooral de radio, de televisie en de geschreven pers daarbij betrokken zullen worden.

Dat die tour mee gefinancierd wordt door EMI, de platenfirma van Kate Ryan, dat is nogal vanzelfsprekend. Dat daar ook andere privé-partners bij worden betrokken, is ook logisch. Het gaat immers om een commerciële activiteit. Dat die tournee gedeeltelijk mee wordt gefinancierd door de VRT, daar heb ik al meer bedenkingen bij.

Ik kan erin komen omwille van het feit dat de VRT het gebeuren mee organiseert, maar het staat haaks op de continue jammerklachten van de VRT over de financiën. Misschien kan het de moeite waard zijn gezien het grote commerciële succes van het plaatje. Ik heb begrepen dat er al 25.000 exemplaren van zijn verkocht en dat u gisteren de gouden plaat hebt mogen overhandigen.

Mijnheer de minister, de promotietour voor het commerciële liedje wordt bijna volledig gefinancierd met Vlaamse middelen en dat zit ons dwars. De helft komt rechtstreeks van u via een subsidie van 60.000 euro. Het grootste deel van de andere helft wordt onrechtstreeks door de Vlaamse overheid gefinancierd, namelijk via de VRT-middelen. Behoort het investeren in een commercieel lied tot de kerntaken van de Vlaamse overheid en van u als minister van Cultuur?

Ik las vanmorgen in de krant dat u weleens het klassieke cultuurdenken op zijn kop durft te zeggen, waar misschien wel nood aan is. Als u graag de Vlaamse populaire muziek ondersteunt, kan u dat beter op een andere manier doen, bijvoorbeeld door jonge Vlaamse groepen de kans te geven om een nummer op te nemen, een repetitieruimte ter beschikking te stellen enzovoort. Die hebben dat geld veel meer nodig. Dat zou zowel artistiek als sociaal misschien interessantere resultaten hebben opgeleverd.

Mijnheer de minister, ik ben ervan overtuigd dat het subsidiëren van promotietours van Belgische inzendingen voor het Eurovisiesongfestival niet tot de kerntaken van de Vlaamse overheid behoort. Er zijn veel belangrijkere noden waarvoor vandaag geen middelen worden gevonden. Die moeten prioriteit krijgen. Ik heb ook de indruk dat dit meer een promotiestunt is voor uzelf, en ik moet zeggen dat u daar heel goed in geslaagd bent want alle kranten staan er vol van.

Mijnheer de minister, bent u ervan overtuigd dat dit een kerntaak is van de Vlaamse Regering? Gaan al uw collega's daarmee akkoord? Er zijn toch meer belangrijke noden, bijvoorbeeld het wegwerken van de enorme wachtlijsten in de welzijnssector, openbare werken, onderwijs en dergelijke. Wat zal er in de toekomst gebeuren? Zult u elke keer als Vlaanderen een kandidaat naar het songfestival stuurt, deze promotietour herhalen? Zult u dat ook doen bij andere grote evenementen? Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, 'Je t'adore' is een lied dat de preselecties voor het Eurovisiesongfestival gewonnen heeft. Deze wedstrijdreeks was erg succesvol voor de VRT. De omroep is zeker geslaagd in zijn taak als promotor van het populaire lied dat gemaakt is in Vlaanderen. De uitzendingen haalden een kijkdichtheid die waarschijnlijk niet meer zal worden geëvenaard in 2006. Men is er zeker in geslaagd om de bevolking te betrekken. Naar de finale hebben 1,8 miljoen mensen gekeken.

Ten tweede: is het de taak van de Vlaamse minister van Cultuur om promotie voor culturele manifestaties te voeren? Dat is zonder twijfel het geval. Het totaalbudget voor het internationale cultuurbeleid bedraagt 3,5 miljoen euro. Ik besteed om de twee jaar 60.000 euro aan steun ten behoeve van onze deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Er zijn vergelijkbare initiatieven. Zo is er de Biënnale in Venetië. We stellen veel geld ter beschikking voor de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap op die manifestatie. De ene keer gaat het over beeldende kunsten, de andere keer over architectuur. Enkele jaren geleden was Luc Tuymans uitverkoren om er tentoon te stellen. Tuymans is wereldklasse. Hij verkoopt natuurlijk zijn werk, en dat levert wat op. Mede dankzij onze steun is hij internationaal doorgebroken en dat levert hem veel geld op. Is dat verboden? Ik denk het niet.

Een steun van 60.000 euro voor onze uitstraling op het vlak van populaire muziek is bitter weinig. Is het Eurovisie Songfestival een commerciële aangelegenheid? Er is veel commercie mee gemoeid. Het is evenwel een festival van populaire muziek waar het meeste volk naar kijkt: 100 miljoen mensen. Ik denk echt dat die steun iets kan betekenen voor de muzieksector in Vlaanderen. Ik wil me natuurlijk niet daartoe beperken. De commentaarschrijver waarnaar u verwijst, is een uitstekend journalist, maar hij heeft niet veel zicht op wat er in de culturele sector gebeurt. (Opmerkingen van de heer Van Rompuy)

Het is juist dat we daarvoor de VRT hebben. Ik noteer verder dat de heer Van Rompuy een tegenstander is van het feit dat de VRT Eurosong en dergelijke organiseert. (Rumoer op de CD&V- en Vlaams Belang-banken)

De heer Van Rompuy heeft dat gezegd. Blijkbaar weet het VB beter dan ik wat de heer Van Rompuy echt bedoelt.

Nogmaals: deze steun kadert in een brede aanpak. Men heeft het over steun aan beginnend jong talent. We trekken daarvoor honderdduizenden euro uit. We hebben de organisatie Poppunt uitgebouwd. Het is een goed draaiende organisatie die zich bekommert over het lot van beginnende muziekgroepen. De AB en het Muziekcentrum hebben ook een rol in de ondersteuning van semi-professionele en professionele popmusici.

In de toekomst zullen we nog andere artiesten promoten die het internationaal kunnen waarmaken. Dat is geen probleem noch een schande. In het kader van festivalondersteuning past de steun voor promotie op het Eurovisie Songfestival. We gaan daarmee door. Dit is al eerder besproken, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Hermans over eventuele steun voor onze kandidaat die naar het Eurovisie Songfestival zou gaan. We wisten toen nog niet wie het zou zijn. Toen was er een consensus over dat we het moesten doen. Er was eensgezindheid daarover.

Opeens gaat het over een heel concreet dossier. Nu vindt men zich plots te goed om te worden vereenzelvigd met populaire muziek. Ik voel mij er niet te goed voor, alleen moet het tot de juiste proporties worden teruggebracht. Het betekent een kleine ondersteuning in vergelijking met de middelen die wij internationaal inzetten. Ik blijf erbij dat dit een goede ondersteuning is. Als we hiermee kunnen bijdragen tot het internationaal doorstromen van het lied van Kate Ryan, dan ben ik ervan overtuigd dat dit ook zal afstralen op andere muziekgroepen in Vlaanderen. Dat is al bewezen door IJsland, een klein land dat er met een aantal groepen in geslaagd is om internationaal in eerste klasse te spelen en te winnen. Dat is ook zo voor Vlaanderen. Ik ga me trouwens niet beperken tot Kate Ryan, wees gerust.

Ik noteer dat het Vlaams Belang zich distantieert van populaire muziek. (Opmerkingen)

Miljoenen mensen vereenzelvigen zich er nochtans mee. Ik wil graag degene zijn die de populaire muziek verdedigt in het kader van een totaal cultuurbeleid dat zeer divers moet zijn en niet te goed voor sommige populaire richtingen.

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Mijnheer de minister, ik ben bijzonder ontgoocheld door uw antwoord. U promoot vandaag populaire muziek en wenst ze een internationale uitstraling te bezorgen. Kate Ryan heeft al een internationale uitstraling. Ik wens haar trouwens proficiat. Zij heeft deze promotie niet nodig. Voorts gaat het hier om een ondersteuning van commerciële activiteiten met belastinggeld. Ik blijf stellen, en veel collega's hier samen met mij, dat er in Vlaanderen hogere noden zijn, die eerst om financiering vragen. Als er dan nog geld zou overblijven, kan voor mijn part de internationale carrière van iedere popartiest worden ondersteund.

Ik verwijs bijvoorbeeld naar domeinen als onderwijs, welzijn of openbare werken. Ik kan nog lange tijd doorgaan. Vandaag gaat u met onze karige financiële middelen 12.000 euro besteden aan een promotiereis.

Margriet Hermans

Als men zich engageert, moet men er ook volledig voor gaan, mevrouw Dillen, anders moet men niet meedoen. Zo eenvoudig liggen de kaarten.

Marijke Dillen

Mijn tweede bedenking is de volgende. U hebt gesteld dat u het Vlaamse lied in het kader van het internationale gebeuren promoot. Het gaat om een heel leuk liedje, maar we kunnen het zeker geen Vlaams lied noemen. U moet dus consequent zijn.

Het derde punt nu. Minister Bourgeois is hier ook aanwezig. Ik vraag hem naar zijn standpunt want dat staat toch wel haaks op de standpunten die hij vroeger heeft ingenomen. Ik verwijs onder meer naar zijn verklaringen die hij, op een schitterende wijze trouwens, als gastpresentator in het programma Wilde Geruchten van radio 1 heeft afgelegd. Hij heeft toen een duidelijke politieke boodschap meegegeven. De openbare omroep moest meer aandacht besteden aan het Vlaamse levenslied. Hij noemde toen Laura Lynn.

Ik blijf bij mijn standpunt. Ik heb de indruk dat u vooral zichzelf wilt promoten. Het is een publicitaire stunt waarvoor het geld door de belastingbetaler moet worden opgehoest.

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Ik geef nog een aanvulling die u tevreden zal stellen. Het is de bedoeling om de promotie te continueren en niet te beperken tot een eenmalige gelegenheid. Op het moment dat de cultuurindustrie actief is, zal deze rol worden overgenomen zodat een deel van de winsten die daaruit kunnen voortvloeien misschien zullen terugvloeien. Dat is slechts een kleine aanvulling.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.