U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 maart 2006, 14.30u

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 3 maart 2006 heeft de heer Van Hauthem verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 69, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

De heer Brouns, verslaggever, heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Hubert Brouns

Mijnheer de voorzitter, op 14 februari hebben we deze resolutie in de commissie besproken. De heer Van Hauthem heeft zijn voorstel toen ingeleid door te zeggen dat hij al een aantal interpellatieverzoeken had ingediend. Die werden echter niet ontvankelijk verklaard. Daarom heeft hij een voorstel van resolutie ingediend.

Het voorstel gaat over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij vroeg wat er zou moeten gebeuren bij de federale verkiezingen van 2007. Het zou op zijn minst de bedoeling moeten zijn om die verkiezingen te laten plaatsvinden met een gesplitst kiesarrondissement. Uiteraard is dat de kern van de zaak.

Tijdens de bespreking heeft zowel de heer Caluwé als de heer Vermeiren het woord genomen. Hun reactie was min of meer gelijklopend. Ze vonden het voorstel om het dossier ter sprake te brengen op het Overlegcomité niet de juiste manier van werken.

Uiteindelijk werd het voorstel in de commissie verworpen met 9 stemmen tegen 5.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de voorzitter, de verslaggever heeft in feite al aangegeven wat de hamvraag is. Na het stranden van de discussie over het splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in mei 2005 was de vraag wat er nu moet gebeuren. Ik verwijs ook naar de stemmingen in het Vlaams Parlement, naar het regeerakkoord en naar het feit dat de federale premier al herhaaldelijk heeft gezegd dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde er niet zal komen voor de federale verkiezing van 2007. Hij heeft daaraan toegevoegd dat er daarna wel een grote communautaire ronde zou worden gehouden, waarin ook dat probleem zou worden behandeld.

We hebben dat tot twee keer toe gehoord. Dat gaat in tegen de logica van het Vlaams regeerakkoord, en dit op twee vlakken. In het regeerakkoord staan de woorden 'onverwijld' en 'onmiddellijk', en de kwestie moest worden beslecht los van andere communautaire discussies en los van het forum dat door de federale regering in het vooruitzicht werd gesteld.

In ons voorstel van resolutie wordt de vraag gesteld of het voor het Vlaams Parlement politiek aanvaardbaar is dat we naar federale parlementsverkiezingen gaan in 2007 zonder dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst. Het antwoord staat in het voorstel van resolutie. Op die stellingname van de federale premier zou het Vlaams Parlement, gelet op wat het allemaal al heeft gezegd, neen moeten antwoorden. Dit zou voor ons politiek onaanvaardbaar moeten zijn. Ik begrijp niet dat ons voorstel in de commissie is weggestemd. Ik kan dat partijpolitiek begrijpen, maar ik begrijp niet waarom dit voorstel niet zou kunnen worden besproken tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

Waarom vragen we opnieuw de agendering? Ten eerste zijn niet alle fracties uit het Vlaams Parlement stemgerechtigd in de commissie. We vragen dan ook dat ten minste alle fracties zich zouden uitspreken over de vraag of het politiek aanvaardbaar is dat we in 2007 naar federale parlementsverkiezingen gaan zonder gesplitste kieskring. Ten tweede hangt het niet alleen van een commissie af om een politiek antwoord te geven op een stellingname over een cruciale zaak die de hele precampagne in 2004 heeft beheerst en die een prominente plaats inneemt in het Vlaams regeerakkoord. Ten derde gaat vanavond de staten-generaal van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde door in Mertem. Ze zullen zich beraden over de situatie en nagaan hoe ver het nu staat met de splitsing van de kieskring. Als de plenaire vergadering beslist om zelfs niet te debatteren, dan stel ik u de vraag welk signaal we aan die burgemeesters geven. Het zou van een enorme hypocrisie getuigen om aan de vooravond van die staten-generaal te zwijgen. Het Vlaams Parlement zou dan in feite zeggen: 'Neen, er zal geen splitsing komen voor 2007. Verhofstadt heeft dat gezegd en we gaan daarmee akkoord'. Dat zou het signaal zijn indien u deze zaak zelfs niet wenst te bespreken.

In het Vlaams regeerakkoord van juli 1999 stond gestipuleerd dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst moest zijn voor de eerste helft van de legislatuur, dit wel zeggen voor einde 2001.

Wij hebben op 10 december 2003 vrijwel unaniem een resolutie goedgekeurd waarin staat dat de kieskring voor de Europese verkiezingen van juni 2004 moest zijn gesplitst. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de splitsing onmiddellijk of onverwijld moet worden doorgevoerd. Nu geeft de federale regering, bij monde van de premier zelf, een niet onbelangrijk signaal. Hij zegt tot de dames en heren volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement dat het niet voor 2007 zal gebeuren, maar in 2011. Als men vandaag daarover zelfs geen politiek standpunt wil innemen, dan komt dat neer op het aanvaarden van de oekazes van premier Verhofstadt en de Franstalige partijen.

Ik kan me niet voorstellen dat CD&V hier zal zeggen dat de fractie daarover in de plenaire vergadering niet meer wil spreken. Het is duidelijk: wie vandaag zwijgt, stemt toe en aanvaardt dat het iets voor 2011 is. Gelet op alle resoluties die we over dit onderwerp hier vrijwel unaniem hebben goedgekeurd, is hierover in dit halfrond zwijgen maar vanavond naar de staten-generaal van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde gaan een verantwoordelijkheid die wij niet nemen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, worden verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt bij zitten en opstaan niet aangevat.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.