U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, de Vlaamse Regering trekt dit jaar 1,8 miljoen uit voor het Agentschap voor de Buitenlandse Handel met 44 personeelsleden, een overblijfsel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. Er zijn 44 personeelsleden voor de organisatie van ocharme twee of drie economische zendingen per jaar onder het voorzitterschap van de prins. Daar zouden drie tot vijf personeelsleden voor volstaan. Die kunnen bovendien evengoed door de gewestelijke diensten worden verstrekt.

De andere activiteiten zijn bovendien zo beperkt dat ze noch het personeelsbestand, noch de dotatie ook maar bij benadering kunnen verantwoorden.

Volgens het samenwerkingsakkoord kan het Agentschap landendossiers opstellen. De voorbije twee jaren is dat welgeteld vijf keer gebeurd. Volgens het samenwerkingsakkoord kan het Agentschap als loket fungeren voor buitenlandse VIP-zendingen die dit land bezoeken. Vorig jaar werd het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of FIT welgeteld één keer geïnformeerd over de komst van buitenlandse bezoekers. Minister Moerman heeft vorige week nog bevestigd dat het Agentschap geen rol meer speelt in de toekenning van subsidies aan gemengde kamers van koophandel.

Nog volgens het samenwerkingsakkoord kan het Vlaams Agentschap vragen doorspelen naar het prinselijk Agentschap. Het afgelopen jaar is dat niet één keer gebeurd. De logische stap kan dus alleen maar zijn om het samenwerkingsakkoord minstens te herzien of zelfs op te heffen. Dat is wat wij in onze motie voorstellen.

De motie van mevrouw Smet is erg onduidelijk. Zij vraagt dat de regering erop zou toezien dat het Agentschap 'de bevoegdheden die het meekreeg in het samenwerkingsakkoord van 2002 zou uitoefenen in de geest van het Vlaamse Regeerakkoord.' Ik zou toch eens willen weten wat dat betekent. Betekent dit dat het Agentschap meer moet doen dan wat vandaag gebeurt, of betekent dat het nog minder moet zijn?

Als mevrouw Smet meer bedoelt, dan moet ze weten dat dit impliceert dat het Agentschap zich meer op ons bevoegdheidsdomein moet begeven. Als ze minder bedoelt, dan zie ik niet in waarom het samenwerkingsakkoord niet op zijn minst moet worden herzien, in de eerste plaats de dotatie en het personeelskader. Als de motie betekent dat alles moet blijven zoals het vandaag is, dan moet u me maar eens uitleggen wat de meerwaarde daarvan is voor de internationale activiteiten van de Vlaamse ondernemingen.

Wat ons betreft, kan het Agentschap worden afgeschaft: niemand zal het merken en op een aantal enkelingen na zal niemand er om treuren! Maar iedereen weet natuurlijk dat het hier niet om efficiëntie en meerwaarde gaat. Het gaat om een instelling die tot doel heeft een Belgische voet tussen de deur te houden van een Vlaams beleidsdomein. En het gaat natuurlijk en vooral ook over een instelling die met 44 personeelsleden de onbenulligheid van een koninklijke telg moet trachten te camoufleren. Alleen durft blijkbaar niemand dat hardop te zeggen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Loones heeft het woord.

Jan Loones

Ik zal niet ontkennen dat in de woorden van de heer Van Nieuwenhuysen enige waarheid schuilt. Wij hebben echter een andere weg gekozen. In het Vlaamse Regeerakkoord staat uitdrukkelijk de intentie verwoord om inzake buitenlandse handel de volledige bevoegdheid te verwerven. We rekenen op de minister en de regering om via de weg van onderhandelingen resultaten te boeken.

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Stemming

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

27 leden hebben ja geantwoord;

86 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.