U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 februari 2006, 14.38u

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, we lezen in de krant dat het niet meer de vraag is of de vogelgriep zal toeslaan in ons land, maar wanneer dat zal gebeuren. Andere berichten zeggen dat de vogelgriep harde realiteit is geworden voor de Belgen: 300 oproepen per dag in een callcenter, 6.000 bezoekers op de website, en de kippenvleesconsumptie is met een derde gedaald. Er zijn voldoende berichten die erop wijzen dat de burgers bezorgd zijn om het vogelgriepvirus dat ons boven het hoofd hangt, en over de vraag wanneer het zal toeslaan.

Elke dode vogel doet iedereen in Europa opschrikken. Meer dan ooit discussieert Europa over de vogelgriep en de gevolgen ervan. Er bestaat nog discussie over al of niet vaccineren, maar ondertussen heeft Europa te kennen gegeven dat eventuele financiële tegemoetkomingen voor economische compensaties mogelijk moeten zijn. Europa overweegt ook om een financiële inbreng te doen in informatiecampagnes. Dat bewijst dat Europa wakker ligt van de vogelgriep, en niet alleen Europa, iedereen ligt daar wakker van.

Ook de federale regering wordt opgeschrikt door de vogelgriep en de daaruit volgende sanitaire maatregelen. Op 1 maart wordt een federale ophokplicht uitgevaardigd. Daarnaast is er een informatiecampagne via websites, callcenters, kranten en informatiebrochures.

Ook de Vlaamse burgers liggen wakker van de vogelgriep. Zowel de liefhebbers, de consumenten als de kwekers vragen zich af of alle middelen maximaal worden benut om de vogelgriep tegen te houden.

Mijnheer de minister-president, wat zal Vlaanderen doen met betrekking tot de vogelgriep? Vindt u het opportuun om extra informatieve of preventieve maatregelen te nemen voor de verschillende doelgroepen? Op het federale niveau is een noodscenario voorbereid, dat kan starten op het moment van een uitbraak. Is Vlaanderen daarbij betrokken? Moet Vlaanderen daarbij extra maatregelen voorbereiden of nemen? (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Rombouts, ik ben verheugd over de geboden kans om een stand van zaken te geven in het dossier van de vogelgriep vanuit de Vlaamse bevoegdheden. Ik houd me aan een voorbereide tekst hierover. Gelet op de ernst van de situatie en de belangen die in het geding zijn, is het noodzakelijk dat de betrokkenen correct worden ingelicht.

Mevrouw Rombouts, op dit ogenblik is er geen sprake van vogelgriep in België. Het is belangrijk dat hier te benadrukken. De gevallen die in Europa werden vastgesteld, hadden telkens betrekking op wilde vogels en dus niet op pluimvee dat wordt gehouden voor menselijke consumptie. Concreet betekent dit dat er geen besmette pluimveeproducten in de rekken liggen en dat het voor 100 percent veilig is gevogelte of eieren te consumeren.

In recente gegevens van Fedis, de Federatie van Distributeurs, wordt gewag gemaakt van een terugvallende consumptie van gevogelte en/of afgeleide producten met ongeveer 15 percent. Die terugval is te verklaren door emotioneel koopgedrag, veeleer dan door een rationele inschatting van de huidige situatie. Dat is ook de reden waarom het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, vandaag opnieuw een mailing voorbereidt. De mail zal massaal worden verspreid naar de verkooppunten, zelfstandige slagers, slachthuizen, de hele sector. Het doel is nogmaals de hele keten bewust te maken van het feit dat de vogelgriep in onze buurlanden geen enkel voedselrisico inhoudt voor onze bevolking. We hopen op die manier de verkooppunten de nodige instrumenten aan te reiken om, daar waar nodig, het consumentenvertrouwen te herstellen.

In geval van een eventuele uitbraak van de vogelgriep in Vlaanderen kan ik u meedelen dat sinds oktober 2005, bij de aanstelling van de heer Vanthemsche als interministerieel commissaris voor de preventie en bestrijding van de vogelgriep, de zogenaamde stuurgroep aanvankelijk maandelijks en nu wekelijks en na oproep samenkomt. Vlaanderen wordt daarin vertegenwoordigd door een afgevaardigde van minister Vervotte en een afgevaardigde van mezelf.

Binnen deze stuurgroep, die naar mijn oordeel goed functioneert, wordt een volledige afstemming bekomen van de verschillende initiatieven van interministerieel commissaris Vanthemsche. De algemene informatiecampagnes waar u naar verwijst, zowel degene die bestemd zijn voor het brede publiek als die voor de verschillende doelgroepen, gebeuren in nauw overleg en in wisselwerking met de bevoegde instanties, en niet het minst de regionale bevoegde overheden. Het gaat daarbij om informatiebrochures, flyers, informatie via het internet enzovoort.

We hebben duidelijk geopteerd voor één groen nummer, één centrale internetwebsite, om de boodschap zo duidelijk en eenduidig mogelijk aan de bevolking over te maken. Wanneer andere diensten bevoegd zijn om te antwoorden op vragen die langs die kanalen binnenkomen, dan wordt doorverwezen naar de betrokken overheidsdienst.

Wat de eventuele preventieve maatregelen betreft, kan ik u melden dat ik gisteren een brief heb gericht aan minister van Volksgezondheid, de heer Demotte. Daarin heb ik hem gevraagd me ten spoedigste een stand van zaken te bezorgen van de gesprekken die met de farmaceutische sector worden gevoerd, meer bepaald over de eventuele levering van vaccins voor pluimvee, de hoeveelheid, de kostprijs en de timing van die levering.

Vorige maandag hebben we op de Europese Landbouwraad opnieuw gedebatteerd over de nood aan een eventuele preventieve vaccinatie in de pluimveesector. België dringt er sterk op aan om vanuit het wetenschappelijk veterinair comité te zorgen voor een uniforme Europese aanpak betreffende het al dan niet vaccineren van het pluimvee. Indien zou blijken dat een vaccinatie op Europees vlak te verkiezen is, lijkt het me evident dat we op dat moment ook goed moeten voorbereid zijn om hieraan tegemoet te komen. Dat is ook de reden waarom ik minister Demotte heb geschreven..

Om 4 uur deze namiddag heb ik een bijeenkomst belegd met alle vertegenwoordigers van de pluimveesector. Het doel is om samen met hen de voor- en nadelen en de mogelijkheid van een dergelijke preventieve vaccinatie van de pluimveestapel in ons land te bespreken en overleg te plegen over eventuele verdere acties.

We moeten ons goed voorbereiden. Het lijkt me niet uit te sluiten dat we de komende dagen, weken en maanden zullen worden geconfronteerd met gevallen van aanwezigheid van vogelgriep in België. Het komt erop aan om continu duidelijke en correcte informatie door te spelen aan de sector en de bevolking. Op het juiste moment moeten de juiste beslissingen worden genomen. We moeten ook in staat zijn om die beslissingen op het terrein te laten uitvoeren. Ik ben van mening dat we conform de afspraken van oktober en in samenwerking met de heer Vanthemsche, interministerieel commissaris voor de aviaire influenza, de nodige stappen aan het zetten zijn. (Applaus bij CD&V)

Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat de Vlaamse Regering op alle mogelijke manieren wil meewerken aan correcte communicatie opdat de situatie juist wordt ingeschat. Het is erg belangrijk om nog eens te benadrukken dat er momenteel niet dadelijk gevaar is voor de voedselveiligheid. Het is echter moeilijk om deze boodschap over te brengen aan de bevolking. Er moet alles aan worden gedaan om dit op een correcte manier te doen en het verheugt me dat het VLAM daarbij wordt betrokken.

Wat betreft de preventieve vaccinatie, wil ik nogmaals benadrukken dat de uniforme aanpak erg belangrijk is, zowel vanwege de duidelijkheid als om economische redenen. We mogen dat niet loslaten.

Ik vind het tot slot erg positief dat u met alle doelgroepen rond de tafel zit om het plan verder uit te werken en de aanpak van nabij op te volgen.

Minister-president Yves Leterme

Mijnheer de voorzitter, ik wil nog één element toevoegen. Een preventieve vaccinatie is risicobeperkend, maar nooit risico-uitsluitend.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Berichten van verhindering
van Ludwig Caluwé aan minister Fientje Moerman
164 (2005-2006)
van Marc van den Abeelen aan minister Fientje Moerman
165 (2005-2006)
van Dany Vandenbossche aan minister Fientje Moerman
166 (2005-2006)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.