U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mijnheer de voorzitter, ik wil graag een korte toelichting geven. We hebben het antwoord gehoord van minister Moerman gehoord op de interpellaties van de heer Glorieux en van mezelf over de rol van het Vlaamse Gewest bij de uitvoer van de isostatische pers naar Iran.

Uit haar antwoord is duidelijk geworden dat met de uitvoer van deze isostatische pers een en ander is misgelopen. Of de isostatische pers met een binnendiameter van minder dan 152 millimeter voor nucleaire doeleinden kan worden gebruikt, is volgens experts heel twijfelachtig, maar wordt door hen niet expliciet uitgesloten. In ieder geval kan de pers door Iran wel worden gebruikt - of misbruikt - voor militaire doeleinden.?

Bovendien heeft minister Moerman moeten toegeven dat haar eigen administratie, die wel degelijk aanwezig was op de bewuste vergaderingen van de Commissie van Advies voor de Niet-verspreiding van Kernwapens, afgekort Canvek, en die op de hoogte was van de problemen met de uitvoer van de pers, haar niet heeft ingelicht.

Dat zijn allemaal elementen die ons hebben doen besluiten dat het verstandig en nuttig zou kunnen zijn om daarover advies te vragen aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie. We vragen een advies over het probleem dat werd geschetst tijdens de interpellaties over de rol van het Vlaams Gewest bij de uitvoer van de isostatische pers naar Iran en een advies over de houding die de Vlaamse Regering zou moeten aannemen in het licht van de toekomstige regelgeving over wapenhandel.

De voorzitter

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mijnheer de voorzitter, wij hebben een met redenen omklede motie ingediend over hetzelfde onderwerp. Ze komt deze namiddag aan bod. Ik zal dan een korte toelichting geven.

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Wij zullen de motie van het Vlaams Belang niet goedkeuren. Deze namiddag komen nog met redenen omklede moties over de isostatische pers van de oppositie aan bod. Wij sluiten ons aan bij het antwoord van de minister op de interpellatie. Het lijkt ons niet nuttig om het VVI om adviezen te vragen over de communicatie tussen administratie, kabinet, douane enzovoort.

Het lijkt ons evenmin zinvol om advies te vragen over de toekomstige regelgeving als er nog geen teksten zijn. Laat ons die adviesvraag stellen als de teksten er zijn. Waarover wilt u advies vragen als er nog geen teksten zijn? Wij zullen deze motie dan ook niet goedkeuren.

De voorzitter

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Het antwoord van de heer Roegiers verwondert mij ten zeerste, zeker omdat hij als voorzitter niet eens aanwezig was op de hoorzitting.

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Mijnheer de voorzitter, ik was inderdaad niet aanwezig op die vergadering. Ik had daar zo mijn redenen voor. Ik was verontschuldigd. Ik heb het uitgebreide verslag tot drie keer toe gelezen.

Pieter Huybrechts

Hebt u dan niet voldoende informatie?

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.