U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, dames en heren van de regering, collega's, deze week konden we kennis nemen van de plannen van minister Van Brempt aangaande de sector van de beschutte werkplaatsen, een sector die meer dan 17.000 mensen met een arbeidshandicap tewerkstelt in Vlaanderen en die vanaf april zal ressorteren onder de bevoegdheid van minister Van Brempt.

Mevrouw de minister, zeer terecht hebt u deze verhuis aangegrepen om meteen werk te maken van een nieuw eenheidsdecreet dat alle tussenschotten doet verdwijnen tussen de beschutte werkplaats en de sociale werkplaats, waar langdurig werklozen worden tewerkgesteld. Uw hoofddoelstelling is een veel grotere doorstroming vanuit de beschermde en beschutte werkomgeving naar een reguliere job. Ik benadruk heel expliciet dat die doorstroming uiteraard de doelstelling moet zijn van de beschutte werkplaatsen.

Ook in uw beleidsvisie stelt u heel duidelijk dat de verruiming van de doelgroep noodzakelijk zal zijn, om niet nog eens een apart, marginaal circuit te creëren. De kansen die u zult bieden, zullen zeker heel zinvol zijn voor de betere krachten uit de beschutte tewerkstelling. Zo kom ik bij mijn bekommernis terecht die al een paar keer aan bod kwam in de Commissie voor Welzijn: wat met de mensen in de beschutte werkplaats die de overstap naar een reguliere job nu niet en wellicht nooit zullen aankunnen?

Van de 17.000 personen bestaat 60 percent of meer uit mensen met een mentale handicap. Dat is een heel grote groep met een eveneens heel grote diversiteit aan capaciteiten, maar ook aan beperkingen. In hoeverre hebt u daarmee rekening gehouden bij de opmaak van uw plannen? In hoeverre hebt u een inschatting gemaakt van de groep die de overstap nooit zal aankunnen? In hoeverre kunt u garanderen dat niet de doorstroming het enige cruciale wordt, maar dat ook de zorg en de omkadering voor de mensen in een beschutte werkplaats cruciaal zullen zijn?

U stelt heel duidelijk dat mensen die wel een reguliere job aannemen en tewerkgesteld zullen worden binnen het normale economische circuit, te allen tijde zullen kunnen rekenen op een terugvalpositie naar de beschutte werkplaats. Wat houdt die terugvalpositie exact in? Kan de werknemer terugkeren als hij het werk als onaangenaam ervaart? Wordt in een vaste evaluatieperiode voorzien? Wiens oordeel zal overwegen: dat van de persoon die wordt tewerkgesteld of dat van het bedrijf dat die mensen veel kansen biedt - iets wat we natuurlijk toejuichen?

Dit beleidsdomein verhuist niet enkel van de bevoegdheden van minister Vervotte naar de uwe, maar gaat ook over van een gemeenschapsbevoegdheid naar een gewestbevoegdheid. Hoe zit het dan met mensen die in Brussel Hoofdstad wonen en ingeschreven zijn in het Vlaams Fonds? Op welke wijze krijgen ze een plek binnen het landschap waarvan u nu de lijnen uittekent?

Ik hoop dat u mijn bekommernis ter harte neemt en dat u begrijpt dat we de doorstroming natuurlijk ten volle ondersteunen en de dynamiek die in de sector zal ontstaan, toejuichen. Voorts hoop ik dat u mij kunt geruststellen met garanties voor de grote groep die de zwakste schakel vormt binnen de beschutte werkplaatsen.

De voorzitter

Minister Van Brempt heeft het woord.

Minister Kathleen Van Brempt

Mevrouw Jans, u zei het al, de sector van de beschutte werkplaatsen is sinds 1 januari overgeheveld naar het beleidsdomein Sociale Economie. Dat was het uitgelezen moment om een integrale visie te ontwikkelen op de sociale economie in het algemeen en op de sociale en beschutte werkplaatsen in het bijzonder. We krijgen al enige tijd het signaal dat de doelgroepen en de diensten elkaar overlappen. Voor we het weten leidt dat tot concurrentie.

We hebben algemene beleidslijnen uitgezet die we nog verder moeten ontwikkelen samen met de sector. Het wegnemen van de schotten tussen de sociale en de beschutte werkplaatsen is enorm belangrijk om tot een geïntegreerd beleid over te gaan. Minstens even belangrijk is het zuurstof te geven aan de sector. Nog niet zo lang geleden heeft de administrateur-generaal van de VDAB cijfers gelanceerd die toch wel doen nadenken, met name 20 percent van de langdurig werklozen hebben vandaag geen toekomst op de arbeidsmarkt. De sociale economie en de sociale en beschutte werkplaatsen moeten daarvoor een oplossing bieden. Ze moeten dat niet alleen doen, maar wel voor een aanzienlijk deel. Daarvoor heeft de sector zuurstof nodig.

Daartoe gaan we twee wegen bewandelen. De eerste is misschien de gemakkelijkste en heeft te maken met meer geld en meer jobs. Dat hebben we dit jaar al gedaan door in het meerbanenplan extra middelen in te schrijven om te komen tot 500 extra jobs in de sociale werkplaatsen. Ook in de komende jaren gaan we extra jobs creëren. Dat zal niet voldoende zijn. we moeten ook durven werken aan doorstroming. Ik zeg heel bewust 'durven'. De sector onderschrijft dat wel, maar heeft ook schrik. De sociale economie heeft schrik om de goede krachten die vandaag de steunpilaren zijn, te verliezen. Die schrik moeten we overwinnen. Het blijft moeilijk om in te schatten of de kansengroepen wel kunnen functioneren in het reguliere economische circuit. Ik vermoed dat we het er allemaal over eens zijn dat we deze doelstelling moeten nastreven. We moeten die zuurstof kunnen geven en bovendien is een normale economische omgeving voor velen een extra stimulans.

We gaan twee dingen doen. We gaan dit jaar pilootprojecten opstarten onder de noemer 'supported employment'. Ik kan dan ook op een heel deel van uw terechte vragen niet antwoorden, mevrouw Jans. Ik kan de terugvalpositie nog niet evalueren. Dat maakt nu net deel uit van het 'supported employment'. Het tweede spoor is appelleren aan de verantwoordelijkheid van de werkgevers, en dat in de brede betekenis: kansen geven aan diversiteit en aan kansengroepen.

We zijn volop het ontwerp van decreet aan het schrijven, in samenwerking met de sector. We bereiden de start van de pilootprojecten voor om de doorstroming effectief te realiseren. Hoeveel percent van de 20.000 werknemers in de sociale en beschutte werkplaatsen zal daaraan deelnemen? Ik kan dat niet becijferen. We moeten dat nog waarmaken. Ik kan daar geen criterium op vastpinnen. Misschien lukt dat in de toekomst wel.

Is dit een gemeenschaps- of een gewestbevoegdheid? Ik moet dringend gaan vergaderen met mijn collega's uit het Brusselse Gewest om dat uit te klaren. Niemand mag de dupe worden van die onduidelijkheid.

Ik dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister. Ik begrijp dat een aantal vragen te vroeg komen voor concrete antwoorden. Ik begrijp dat u de doorstroming en omkadering belangrijk vindt. Het is nooit te vroeg om aandacht te vragen voor de 'restgroep'.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Marleen Van den Eynde aan minister Kathleen Van Brempt en minister Kris Peeters, beantwoord door minister Kathleen Van Brempt en minister Kris Peeters
153 (2005-2006)
van Eloi Glorieux aan minister Kathleen Van Brempt, beantwoord door minister Kathleen Van Brempt en minister Kris Peeters
154 (2005-2006)
van Marc van den Abeelen aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Kris Peeters en minister Kathleen Van Brempt
155 (2005-2006)
van Flor Koninckx aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Kris Peeters en minister Kathleen Van Brempt
156 (2005-2006)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.