U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mijnheer de voorzitter, ik wil graag een korte stemverklaring geven voor mijn onthouding. Het is deze ochtend al aan bod gekomen, mevrouw Dua heeft het al duidelijk gemaakt. Groen! is een koele minnaar van de huidige Europese Grondwet, daarom hebben wij de voorliggende tekst goedgekeurd.

Met onze onthouding willen we toch beklemtonen dat we het betreuren dat de meerderheid weigerde om het debat over Europa met de burger aan te gaan. Een volksraadpleging zoals die werd gevraagd in de resolutie van Groen! en het verzoekschrift van de heren Sleeckx, Debunne, Van Outryve en vele duizenden medeondertekenaars, was een uitgesproken kans voor de democratische partijen om naar aanleiding van een positief wervend project voor Europa de populistische boodschap van extreem rechts te counteren.

Door het brede maatschappelijke debat als angsthazen uit de weg te gaan, laten we het monopolie aan extreem rechts. We geven hen een open boulevard om de publieke opinie te manipuleren met populistische slogans die niets met de Europese Grondwet te maken hebben.

Een volksraadpleging was een unieke gelegenheid geweest om met het middenveld een confrontatie van ideeën aan te gaan, om de noodzaak aan een meer solidair Europa uit te dragen en om de bevolking warm te maken voor een Europees project. Daarom zal ik me onthouden.

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

Karim Van Overmeire

Alle fracties hebben deze voormiddag voldoende tijd gekregen om hun argumenten te berde te brengen en hun stemgedrag te onderbouwen. Ik zal dat hier niet herhalen. Net als de heer Glorieux betreur ik dat we de stap naar een volksraadpleging niet hebben gezet, hoewel onze achterliggende motieven enigszins verschillend zijn. Een volksraadpleging is niet nodig om wat dan ook te counteren: niet extreem rechts, niet extreem links, niet extreem centrum, niet extreem eurofiel, niet extreem eurosceptisch.

Een volksraadpleging is een terugkoppeling naar het soevereine volk om het te vragen of het de belangrijke stap naar een nieuwe rechtsorde, naar een quasi-federaal Europa wil zetten. Het zou een daad van bescheidenheid zijn om het soevereine volk die beslissing te laten nemen. Dat was onze drijfveer om voor een volksraadpleging te pleiten.

Een tijd geleden hebben we over het interparlementair samenwerkingsakkoord gestemd. Dat is een samenwerkingsakkoord tussen de 7 parlementen van dit land. Telkens als de grondwet over een nationaal parlement spreekt, slaat dat op het federale parlement, de gemeenschaps- en gewestelijke parlementen van België.

Daarmee zijn een paar dingen aan de hand. Dit akkoord is niet volledig. Een aantal situaties is niet geregeld. We hebben dit akkoord wel goedgekeurd in plenaire zitting, maar dat is nog niet in de Senaat gebeurd. Alleen de voorzitter van de Senaat heeft er haar handtekening onder gezet. Het bureau van de Senaat heeft daarvoor wel het advies van de Raad van State gevraagd.

Mijnheer de minister-president, misschien kunt u wel pronken met dit samenwerkingsakkoord, maar laten we toch even afwachten wat er in de Senaat gebeurt en wat de Raad van State daarover zegt. Als dat maar goed afloopt, want anders staat u in uw hemd.

We zien geen goede reden om de Europese Grondwet vandaag goed te keuren. Het samenwerkingsakkoord is onvolledig en wankel. Bovendien ligt in verschillende lidstaten de ratificatieprocedure stil. Waarom zouden we vandaag de beste leerling van de klas zijn en over een verdrag stemmen dat in zijn huidige vorm dood is. Mijnheer de voorzitter, als u toch aandringt, zal het Vlaams Belang tegenstemmen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

De Vlaamse Regering zal pas tot bekrachtiging van het voorliggende ontwerp van decreet overgaan na goedkeuring van het samenwerkingsakkoord over de toepassing en uitvoering van de geplande subsidiariteitstoets door alle parlementaire assemblees van dit land. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

81 leden hebben ja geantwoord;

27 leden hebben neen geantwoord.

1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

84 leden hebben ja geantwoord;

29 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.