U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 februari 2006, 14.46u

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mijnheer de voorzitter, heren ministers, mevrouw de minister, collega's, een paar dagen geleden werd mijn aandacht getrokken door een klein krantenartikel. Daarin stond dat Belgacom de ambitie heeft om televisiesignalen te distribueren langs de ether. Een en ander zou in een digitaal kleedje worden gestoken via de DVB-technologie. We zouden ons daarover vragen kunnen stellen omdat Belgacom de strijd heeft geopend via ADSL/VDSL. Het bedrijf investeert daar enorm in. We weten ook dat de cijfers over de penetratie niet zijn wat ze zouden moeten zijn. Daarnaast stellen we vast dat Belgacom een tweede platform wil openen om de tv-signalen op een moderne manier in de huiskamer te brengen.

Mijnheer de minister, het analoge zenderpark van de VRT is momenteel nog in gebruik. In een toekomstig digitaal landschap kan het worden opgewaardeerd. De vraag is wel op welke manier dat moet gebeuren en of men over de nodige middelen beschikt.

Ik trap een open deur in als ik zeg dat de VRT er, terecht, aan denkt om het zenderpark te valoriseren. Dat kan enkel gebeuren via een publiek-private samenwerking of een EVA-structuur. De regeringscommissaris noch de leden van bestuur zijn echter op de hoogte. Het gaat nochtans om een bijzonder belangrijke strategische beslissing.

Enerzijds is er de waarschijnlijk terechte ambitie van Belgacom en anderzijds wil de VRT het zenderpark valoriseren.

Dat doet me terugdenken aan het dossier van Belgacom, de VRT en het voetbalcontract. Ik heb u ook toen naar aanleiding van een klein krantenartikel gevraagd of het klopte dat er een exclusiviteitscontract in de maak was tussen beide partijen. U hebt die vraag toen gesteld aan de top van de VRT en de leden van de raad van bestuur en niemand wist ergens van. Ondertussen is duidelijk geworden dat ze wel op de hoogte waren. Ik wil geen tweede keer dezelfde weg opgaan omdat het een erg belangrijk strategisch element is in het toekomstige medialandschap. Het zou een goede zaak zijn dat de VRT het zenderpark op een goede, onafhankelijke manier valoriseert. Het moet op een transparante, marktconforme manier werken. Dat betekent dat exclusieve samenwerking met Belgacom uit den boze is. Iedereen moet op een open manier, eventueel via dat alternatief, digitaal de ether kunnen gebruiken voor het doorsturen van tv-signalen.

Bent u op de hoogte van die plannen? Bent u van mening dat de opening van dergelijk platform op een open manier moet gebeuren en dat er geen sprake kan zijn van exclusiviteit tussen de VRT en Belgacom?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Decaluwe, in mijn beleidsbrief staat dat ik het zenderpark van de VRT en ook de mogelijke verzelfstandiging laat onderzoeken. Ik heb daar in de commissie tekst en uitleg van gegeven. Voor mij staan alle opties open. De eerste mogelijkheid is dat het zenderpark bij de VRT blijft, wat theoretisch mogelijk is. De VRT beseft dat die optie geen haalbare kaart is in het digitale tijdperk en helpt dan ook actief mee aan het zoeken naar oplossingen. De tweede mogelijkheid is dat het een zelfstandige dochter wordt van de VRT. De derde mogelijkheid is een PPS-constructie en de vierde een volledige verzelfstandiging, dus een verkoop aan een privé-partner of consortium.

Ik heb aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) gevraagd om daarover een onderzoek te voeren. Het toeval wil dat ik vanmorgen een eerste nota van de PMV heb gekregen waarin een plan van aanpak wordt voorgesteld. Dat plan brengt de problematiek in beeld en zegt wat er nodig is aan mankracht. Uit het plan van aanpak volgt dat ik een echte studie met een dubbele inhoud moet laten uitvoeren door de PMV: enerzijds modellen van de beheersstructuur van het zenderpark en anderzijds modellen van ondernemingsplannen voor de diverse mogelijke structuren die ontstaan. Ik zal die opdracht ook geven. Het is de bedoeling dat de studie parallel loopt met de onderhandelingen over de beheersovereenkomst zodat we bij het afsluiten ervan een klare, duidelijke optie nemen omtrent het zenderpark.

Tegelijkertijd heeft mijn administratie de opdracht om een actieplan uit te werken omtrent DAB, DVBT en DVBH. Het actieplan bestaat uit de switch-off analoog switch-over digitaal en uit het geven van kansen aan privé-omroepen om digitaal via de ether zowel radio als televisie te brengen. Een derde aspect is het toewijzen van de vrijgekomen digitale multiplexen waarvoor we nog moeten wachten op de conferentie in Genève van mei. Op dat moment zullen we weten over welke multiplexen we beschikken en moet er een beslissing worden genomen over het vrijgeven ervan.

Dat staat los van het toekennen van mogelijkheden aan privé-omroepen. Het is niet noodzakelijk zo dat zij geïnteresseerd zijn in die multiplexen en dat we naar een scheiding tussen content en distributie gaan.

Tot slot moet de administratie een ontwerp van regelgeving uitwerken. We zullen de multiplexen alleen maar vrijgeven en de omroepen alleen maar kansen voor digitale radio en televisie geven op basis van een regelgeving die in het parlement wordt uitgewerkt.

Ik heb met veel belangstelling het bericht over de Belgacomvoorstellen op Belga gelezen. Dat Belgacom geïnteresseerd is in het digitale gebeuren via de ether, weet ik al langer. Ook Telenet en andere zijn dat. Het belang is duidelijk complementair aan de kabel en de telefoniekabel. Men wordt via de ether digitaal enorm mobiel. Er zijn enorme toepassingsmogelijkheden voor radio en televisie in de wagen op zaktelefoons en allerhande zaktoestellen. Dat uiterst kwalitatieve, grote bereik via mobiele technologie gaan we ook benutten. Ze zijn allemaal geïnteresseerd in samenwerking met de VRT. Er is geen sprake van samenwerking met slechts één partner. Er zijn immers diverse geïnteresseerden. Het is mijn bedoeling om alle geïnteresseerden op gelijke voet te behandelen en dit te doen na een open oproep en niet via een onderhandse overeenkomst met een van de partners.

De VRT werkt op dit ogenblik geheel volgens deze lijn, voert mee de besprekingen bij PMV en weet dat dit zenderpark in de nieuwe context niet langer de zaak kan zijn van de VRT. Alles valt hopelijk samen. Ik denk dan aan de studie van PMV, de toewijzing in Genève van de multiplexen en het actieplan van de administratie, zodat we bij het afsluiten van de beheersovereenkomsten klare lijnen kunnen trekken.

Carl Decaluwe

Ik dank de minister voor zijn omstandig antwoord. Ik onthoud dat er inderdaad geen sprake kan zijn van een exclusieve band tussen de VRT en Belgacom of een andere partner. Het is goed dat dit nogmaals vanuit uw functie aan de VRT duidelijk wordt gemaakt zodat er geen tweede verhaal als dat van het voetbalcontract komt. Het is ook een goede optie om de content en de distributie gescheiden te houden zodat we niet tot een verticale integratie komen maar op een horizontale manier blijven werken in het toekomstige Vlaamse medialandschap.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.