U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte leden, het probleem van de dioxinecrisis en de financieel-economische gevolgen ervan is genoegzaam bekend. Sinds enkele dagen weten we ook meer over de oorzaak van de dioxinebesmetting.

Die ligt namelijk in de bevuiling met dioxine van zoutzuur geleverd door een bepaalde firma. Andere firma's hebben op hun beurt dat zoutzuur gebruikt om vetresten van beenderen te scheiden bij de productie van gelatine en vetten, die dan weer werden geleverd aan producenten van veevoeders.

We moeten ons houden aan de regionale materie. Is in de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden of de sectorale voorwaarden van het Vlarem voorzien in verplichtingen om een scenario te vermijden zoals dat zich nu heeft afgespeeld? In dit geval zijn twee in serie gebouwde actieve koolfilters beide uitgevallen, zodat gedurende veertien dagen het dioxine niet uit het zoutzuur werd verwijderd. Als er geen verplichtingen zijn in dit verband, dan is er misschien wel een productnorm, een kwaliteitsvereiste voor het eindproduct, maar dat is een materie die onder de bevoegdheden van het federaal voedselagentschap valt.

Als het Vlarem daar niet in voorziet, staat het dan in de milieuvergunning van dit bedrijf? Wordt het gebruik van zulke filters daarin opgelegd ingeval het zoutzuur geleverd moet worden aan firma's die bezig zijn met de veevoederindustrie? Als dat niet het geval is, dan zouden we daar werk van moeten maken.

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Mijnheer Lachaert, ik kan niet ingaan op de inhoud van dit dossier. Ook het parket is daar nu mee bezig.

Op uw eerste vraag, of het Vlarem voorziet in bepalingen omtrent de filters in dit bedrijf, hoef ik eigenlijk niet te antwoorden, want u weet het zelf ook. Het Vlarem slaat alleen op de uitstoot van dioxines in de omgevingslucht en de verspreiding ervan in andere milieucompartimenten, zoals bodem en water.

Het Vlarem stelt geen eisen, en laat zelfs niet toe eisen te stellen aan de kwaliteit van de producten die door de bedrijven worden aangemaakt. Als het gaat om de producten, dan zijn we niet bevoegd. Productnormering is een bevoegdheid van de federale overheid. Het Vlarem regelt niets in dat verband.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.