U bent hier

De voorzitter

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte leden, het probleem van de dioxinecrisis en de financieel-economische gevolgen ervan is genoegzaam bekend. Sinds enkele dagen weten we ook meer over de oorzaak van de dioxinebesmetting.

Die ligt namelijk in de bevuiling met dioxine van zoutzuur geleverd door een bepaalde firma. Andere firma's hebben op hun beurt dat zoutzuur gebruikt om vetresten van beenderen te scheiden bij de productie van gelatine en vetten, die dan weer werden geleverd aan producenten van veevoeders.

We moeten ons houden aan de regionale materie. Is in de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden of de sectorale voorwaarden van het Vlarem voorzien in verplichtingen om een scenario te vermijden zoals dat zich nu heeft afgespeeld? In dit geval zijn twee in serie gebouwde actieve koolfilters beide uitgevallen, zodat gedurende veertien dagen het dioxine niet uit het zoutzuur werd verwijderd. Als er geen verplichtingen zijn in dit verband, dan is er misschien wel een productnorm, een kwaliteitsvereiste voor het eindproduct, maar dat is een materie die onder de bevoegdheden van het federaal voedselagentschap valt.

Als het Vlarem daar niet in voorziet, staat het dan in de milieuvergunning van dit bedrijf? Wordt het gebruik van zulke filters daarin opgelegd ingeval het zoutzuur geleverd moet worden aan firma's die bezig zijn met de veevoederindustrie? Als dat niet het geval is, dan zouden we daar werk van moeten maken.

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Mijnheer Lachaert, ik kan niet ingaan op de inhoud van dit dossier. Ook het parket is daar nu mee bezig.

Op uw eerste vraag, of het Vlarem voorziet in bepalingen omtrent de filters in dit bedrijf, hoef ik eigenlijk niet te antwoorden, want u weet het zelf ook. Het Vlarem slaat alleen op de uitstoot van dioxines in de omgevingslucht en de verspreiding ervan in andere milieucompartimenten, zoals bodem en water.

Het Vlarem stelt geen eisen, en laat zelfs niet toe eisen te stellen aan de kwaliteit van de producten die door de bedrijven worden aangemaakt. Als het gaat om de producten, dan zijn we niet bevoegd. Productnormering is een bevoegdheid van de federale overheid. Het Vlarem regelt niets in dat verband.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.