U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Plenaire vergadering

woensdag 1 februari 2006, 14.46u

van Hilde Crevits aan minister Geert Bourgeois
133 (2005-2006)
De voorzitter

Mevrouw Crevits heeft het woord.

De voorzitter

Aangezien minister Bourgeois nog niet aanwezig is, schorsen wij even de vergadering.

De vergadering wordt geschorst om 14.46 uur.

De vergadering wordt hervat om 14.50 uur.
Hilde Crevits

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, mijnheer de minister, geachte collega's, vandaag wordt met wat geluk de pariteit van mannen en vrouwen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Dat is een goede gelegenheid om eens in eigen boezem te kijken en de toestand bij het Vlaamse overheidspersoneel na te gaan. Vandaag bestaat 51 percent van dat personeel uit vrouwen. Dat is een mooi cijfer. Als we echter de ladder opklimmen, dan stellen we vast dat het daar alsmaar minder positief wordt. Slechts 10 percent van de top van de Vlaamse administratie bestaat uit vrouwen. Het middenkader telt slechts 23 percent vrouwen. Hoog tijd voor positieve actie dus.

Ik heb met veel interesse het beleidsplan over emancipatie gelezen. Ik citeer daar graag het volgende uit: 'De opdrachthouder voor emancipatiezaken stelt dat bij gelijke kwalificatie bij aanwervingen aan de top tussen mannen en vrouwen de keuze moet gaan naar het ondervertegenwoordigde geslacht.' Vrouwen moeten dus minstens even goed zijn als mannen. Het gaat dus niet om positieve discriminatie. Maar als ze even goed zijn, dan moeten ze worden aangeworven. Verder staat er in het plan: 'Een streefcijfer van 33 precent moet gehaald worden in het midden- en topkader. De minister van Bestuurszaken zal dit streefcijfer van 33 percent vrouwen voorleggen aan de collega's van de Vlaamse Regering. Het sluit aan bij de bestaande decretale regel die maximaal tweederden van hetzelfde geslacht toestaat in de Vlaamse adviesraden.'

Op dit ogenblik is men bezig met de benoemingen of herbenoemingen van de leidinggevende ambtenaren. De eerste fase is al voorbij. Als ik goed ben ingelicht, zijn er zes vrouwen op een totaal van 51 benoemde ambtenaren. Wel moet gezegd dat niet iedereen kon kandideren voor die jobs. Straks gaan de tweede en derde fasen van start. Ik denk dat die een gelegenheid vormen om de acties aangekondigd in het beleidsplan ook effectief te voeren. Zal de minister overgaan tot positieve actie en bij gelijke bekwaamheid vrouwen benoemen tot het totaal van 33 percent in de ambtenarentop is bereikt?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer de voorzitter, geachte collega's, ik dank mevrouw Crevits voor het feit dat ze de aandacht vestigt op een belangrijk aspect van het beleid. Ze heeft de juiste cijfers gegeven. Amper 10 percent ven het topkader en 23 percent van het middenkader zijn vrouwen, hoewel 51 percent van alle ambtenaren vrouwen zijn. Er is dus een grote discrepantie tussen het aandeel van vrouwen in de ambtenarij en de bevolking enerzijds en hun vertegenwoordiging in het midden- en topkader van de ambtenarij anderzijds. Hoe komt dat? Die discrepantie is historisch gegroeid. Het gaat maar ook over een beperkt aantal functies. Verder speelt wellicht ook nog steeds de moeilijke relatie tussen arbeid en gezien mee. In sommige landen wordt dat allemaal veel gestuctureerder aangepakt - ook in de administratie.

Ik ben in Finland geweest. Ik stel vast dat daar een zeer correcte vertegenwoordiging geldt. De mensen beginnen er allemaal vroeg te werken en stoppen ook vroeg om 's avonds nog de gezinstaken te kunnen vervullen en bezig te zijn met de opvoeding van de kinderen. We moeten op dat vlak nog een en ander realiseren. We zijn op structureel niveau, ook met emancipatie, al aan het werk. Ik denk aan initiatieven als Vlechtwerk. Dat belet niet dat een positieve actie op zijn plaats is. Ik heb ook niet gewacht op de voorstellen van de emancipatieambtenaar. De maatregel staat al in de beleidsnota ingeschreven. Het hele voorstel dat nu door de emancipatieambtenaar naar voren werd gebracht, is ook verwerkt in het raamstatuut.

Het raamstatuut is definitief door de regering goedgekeurd en zal binnenkort in werking treden. De derde ronde is ook heel belangrijk. Er staat in dat de regering streefcijfers bepaalt voor de ondervertegenwoordigde groep. Zolang het streefcijfer niet is bereikt, wordt bij gelijke kwalificatie voorrang gegeven aan de ondervertegenwoordigde groep. Dat staat gebeiteld in het raamstatuut en moet ook worden nageleefd.

Het is de bedoeling om de suggestie van de emancipatieambtenaar integraal over te nemen en aan de collega's voor te stellen om het streefcijfer van 33 percent van het middenkader, over te nemen. Haar streefcijferjaar is 2015. Ik wil deze timing ook overnemen. Ik zal ook aan de regering voorstellen om dat nu al bij de derde ronde te doen. Bij de tweede ronde speelt dat immers niet want daar gaat het om een herplaatsing. Er komen 13 mensen voor in aanmerking. Ze worden ATL's genoemd. Er zijn slechts twee dames bij. Bij de derde ronde wordt de sollicitatie breder opengesteld. Ook eigen mensen uit de administratie die in aanmerking komen, mogen solliciteren. Daar gaan we voor het cijfer van eenderde vrouwen bij de nieuwe aanwervingen. Ik zal dit voorstel aan de regering overmaken. Ik heb een heel lijstje. Ik zal eerst en vooral een brief sturen naar alle dames binnen de Vlaamse administratie die in aanmerking komen voor de derde ronde om hen ertoe aan te sporen te solliciteren. Voorts zullen we een advertentiecampagne voeren die erop gericht zal zijn om aan de buitenwereld de functies en de kandidaturen kenbaar te maken en de dames te wijzen op de mogelijkheden die de job biedt om werk en gezin te combineren. Ik zal ook een sensibiliseringscampagne voeren.

We zullen er ook voor zorgen dat bij de beoordelingsinstanties een genderevenwicht in acht wordt genomen zodat bij de beoordeling zelf al meer aandacht wordt besteed aan deze problematiek. We zullen toekijken dat het streefcijfer dat nu al in het raamstatuur staat, bij de derde ronde wordt gehanteerd. Het geheel zal gepaard gaan met een reeks begeleidende, omkaderende en ondersteunende maatregelen.

Hilde Crevits

Ik dank u voor uw antwoord maar ik had nog graag toelichting bij twee kleinere punten. Bedoelt u met gelijke kwalificatie, de kwalificatie na de selectieprocedure door het selectiecomité? U hebt gezegd dat u 33 percent nu al in de derde fase wilt hanteren. Bedoelt u daarmee dat het uw streefcijfer is om bij de kandidaten van de laatste fase tot 33 percent te gaan? Of bedoelt u dat als de helft van de eindronde vrouwen zijn, u tot 50 percent wenst over te gaan om sneller het totaal van 33 percent te kunnen bereiken?

Minister Geert Bourgeois

Gelijke kwalificatie treedt pas op na de beoordelingsinstantie en niet op basis van een diploma. Er spelen natuurlijk allerlei selectiemechanismen. Het is duidelijk dat het criterium daarbij speelt. Bij uw tweede punt geldt het streefcijfer van eenderde, maar als na de selecties blijkt dat de mogelijkheid bestaat om een grotere inhaalbeweging te maken bij het opvullen van de topkaders, dan is dat des te beter. We zullen ons zeker niet laten tegenhouden want om aan het streefcijfer te komen van de emancipatieambtenaar, namelijk het jaar 2015, is er in ieder geval een inhaalbeweging nodig.

De bedoeling is om dat streefcijfer nu al in de derde ronde te bereiken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.