U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik heb een vraag over het stadsvernieuwingsfonds. Ik draag dat fonds trouwens een warm hart toe, want het is lovenswaardig dat de Vlaamse Regering in onze steden en aantal projecten ondersteunt die de leefbaarheid van de binnensteden ten goede komen. Ik heb niets dan lof voor het initiatief.

Het huidige stadsvernieuwingsfonds moet voor het einde van de maand zijn finaal beslag krijgen. Het werd opgestart in het begin van 2004, want toen werd de laatste subsidieronde voor de grote stadsvernieuwingsprojecten in het leven geroepen. Er kwam een oproep voor kandidaturen, met een selectie in twee fasen. In een eerste fase moest een antwoord worden gegeven door kandidaat-steden voor 2 april 2004. De vorige Vlaamse Regering heeft op 28 mei 2004 alvast tien projecten in een ruwe versie geselecteerd. Het waren tien concepten van projecten in Vlaamse centrumsteden. De volgende jaren dienden de dossiers te worden uitgewerkt.

Als mijn informatie klopt, dienden de uitgebreide dossiers binnen te zijn op 30 april 2005: voor elk van de tien concepten waren een meer geprofileerd concept en garanties van privé-investeerders voor een participatie van minimum 30 percent nodig. Op basis van de tweede motivatie of beoordeling door de jury werd een rangorde opgesteld. Binnen de rangorde van tien, hebben alvast vijf projecten een principiële goedkeuring gekregen. Vijf andere projecten van zeer diverse omvang in de steden Mechelen, Antwerpen, Tienen, Halle en Ronse kregen de kwalificatie 'nog niet helemaal in orde' of 'voorlopig niet in orde' mee.

Als het dossier verder wordt uitgewerkt tegen het einde van dit jaar en als er aan de voorwaarden voldaan is, zou er een principieel akkoord en een principiële subsidiëring worden toegekend.

Het project Euroshopping in Mechelen staat laatste gerangschikt op de shortlist. Dat is jammer, want het kan een waardevol project zijn. Wie ooit al op de Botermarkt in Mechelen is geweest, kan dat zeker getuigen. Het project zou in aanmerking komen voor een subsidie van 1,3 miljoen euro. Wij maken ons zorgen over de manier waarop het dossier bij de Vlaamse Regering zou worden afgeleverd. Het stadsbestuur van Mechelen heeft een jury aangesteld om de dossiers te evalueren die in aanmerking komen voor renovatie van die site.

Die jury heeft zijn werk gedaan zoals voorgeschreven in de aanbesteding en kiest project x als eerstgekwalificeerde project. Het stadsbestuur daarentegen besluit zonder goede motivatie om aan de Vlaamse Regering subsidies te vragen voor het tweede geklasseerde project. Is dat niet een beetje vreemd? Ik heb de indruk dat de motivatie niet voldragen is. Zou het u als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering niet betamen de gemeenten de kans te geven om hun dossiers wat beter in orde te brengen? Er mogen geen overhaaste beslissingen worden genomen in de gemeenten.

Aangezien er in de loop van deze legislatuur en de meerjarenbegroting toch geen nieuwe subsidies ingeschreven zijn voor stadsvernieuwingsprojecten, kan het misschien geen kwaad om een aantal van die vijf projecten met het etiket 'nog niet orde', wat meer tijd te geven. Ik zou natuurlijk niet graag willen dat de belastingbetaler in elk van die gemeenten de dupe zou worden van de tijdsdruk. Ik zou niet willen dat omwille van slordige lokale procedures schadeclaims volgen van niet geselecteerde, maar wel goed gerangschikte kandidaten. Ik zou niet willen dat de Vlaamse Regering subsidies verleent aan projecten die al een principiële goedkeuring gekregen hebben, maar die op het terrein geen uitvoering krijgen, of die heel snel worden stilgelegd. Mijnheer de minister, bent u of is de regering bereid om de definitieve toekenning van die subsidies eventueel uit te stellen? Bent u bereid om de steden de kans te geven om hun dossiers correcter en zorgvuldiger voor te bereiden?

Is de toekenning van de Vlaamse subsidie afhankelijk van eventuele claims bij de Raad van State? Die kunnen lokale schadevergoedingsclaims genereren zodat de uitvoerbaarheid op de helling komt. Is de Vlaamse Regering bereid om een negatief beoordeeld project of een project met 'nog niet in orde' nog uitstel te verlenen? Kunnen die steden hun dossier in een tweede fase indienen? Kunnen zij dan nog subsidies krijgen?

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

Collega's, mijnheer de voorzitter, mevrouw Gennez, ik wil eerst toch even de historiek van dit dossier naar voren brengen. Mevrouw Gennez, op 21 oktober van dit jaar speelde de Vlaamse Regering op verplaatsing, namelijk in Antwerpen. We hebben toen tien stadsvernieuwingsprojecten goedgekeurd. Ondertussen blijkt er voor vijf ervan geen enkel probleem te zijn. Ze hebben dan ook al de eerste schijf van subsidies gekregen. Ik zal ze even opsommen, want uw vermelding klopte niet. De projecten Antwerpen Falconplein en Zeemanshuis, Oostende, Aarschot, Halle en Tienen hebben al een subsidie gekregen. Voor vijf andere dossiers was er wel een probleem. Het gaat om Antwerpen Museumplein, Aalst, Tongeren, Ronse en Mechelen. Voor die dossiers moest er nog het een en het ander gebeuren.

Het is toch wel belangrijk om, voor wat de vijf laatste projecten betreft, even te citeren uit het pv van de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 oktober. In punt 3 staat woordelijk dat wordt beslist 'voor de vijf andere projecten de subsidie toe te zeggen op voorwaarde dat de nieuwe beoordeling van de afdwingbaarheid van de engagementen door de jury in de maand december 2005 een positief advies oplevert.' Er is dus heel duidelijk een datum vooropgesteld, namelijk overmorgen, vrijdag 23 december. Dat is de einddatum. Daarnaast moet er ook een positief advies zijn van de onafhankelijke jury.

Als er geen positief advies is, dan hebben die steden pech. Dan vissen ze achter het net en krijgen ze geen Vlaamse subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds. De steden weten ondertussen al 2 jaar hoe alles in elkaar zit en hoe de procedure werkt. Ze kennen ondertussen ook al lang het pv waaruit ik daarnet heb geciteerd en de afsluitdatum. We hebben het nu nog gerekt tot het einde van de maand. Vrijdag 23 december is de ultieme vervaldatum. Ik ben niet van plan nog uitstel toe te staan.

Vragen over eventuele claims zijn altijd de moeilijkste. Het zijn hypothetische vragen. Bij mijn weten is er tot op heden geen enkele claim ingediend en geen enkele procedure opgestart. Ik ben daar heel duidelijk over. De beslissing van de Vlaamse Regering is genomen en wel op 21 oktober. Ik heb dat in mijn inleiding ook vermeld. Wat de mogelijke procedures ook zijn, op die beslissing wordt niet teruggekomen. We leven nu eenmaal in een rechtsstaat. Iedere burger kan een procedure instellen bij rechtbanken of bij de Raad van State tegen beslissingen van de overheden. Dat staat los van de beslissing die op 21 oktober 2005 werd genomen.

Steden zouden achter het net kunnen vissen. Twaalf deskundigen inzake stadsvernieuwing geven een advies. In de jury zitten architecten, specialisten inzake de PPS-samenwerking, urbanisten, filosofen, experts inzake het cultureel beleid. Zij maken samen dat de jury deskundig is.

Als er volgende vrijdag geen positief advies volgt, dan zullen de steden moeten wachten tot het nieuwe stadsvernieuwingsfonds. Dat wordt dan opnieuw gevuld. In de meerjarenbegroting hebben we 30 miljoen euro ingeschreven voor een nieuw stadsvernieuwingsfonds. We starten daarmee in 2007. Mevrouw Gennez, een eerste schijf van 7.042.000 euro wordt vrijgemaakt. De steden zouden de projecten dan moeten realiseren zonder de Vlaamse subsidies. Maar ik denk dat ze die absoluut nodig hebben.

U verwijst zelf naar een project van de stad die u zelf heel goed kent, waar u ook politiek actief bent, namelijk Mechelen Euroshopping. We zijn nu een beetje bezig met ons op te warmen voor de gemeenteraad, die morgenavond plaatsheeft. Dat punt staat ook geagendeerd. (Rumoer)

Het is uitermate belangrijk dat ook de gemeenteraad van de stad Mechelen groen licht geeft voor dit dossier. In de mate dat dit gebeurt, maakt dat de procedure bij de jury tot een formaliteit. Als dat groen licht niet wordt gegeven, dan is het een ander paar mouwen. Dan wordt het een heel stuk moeilijker. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid die eenieder draagt die in Mechelen actief is in de gemeenteraad.

Mijnheer de voorzitter, tot zover mijn antwoorden op de vragen van mevrouw Gennez. (Rumoer en applaus)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.