U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de federale wet van juni 2005 op de elektronische communicatie is van kracht geworden. Deze wet geeft het BIPT de mogelijkheid zelf op te treden tegen klachten. Die klachten gaan vooral over frequentiestoringen bij de lokale radio's en het zendbereik. Om dat uit te voeren en het BIPT zelfstandig op klachten te laten ingaan, is wel nog een koninklijk besluit nodig.

Op dit moment zijn er 81 klachten van Vlaamse lokale radio's die gestoord worden van Franstalige kant. Vanzelfsprekend zijn er van de andere kant ook klanten tegen Vlaamse storingen, namelijk 27. Dat is niet nieuw; het is al tientallen jaren zo. Dat kan pas opgelost raken als de gemeenschappen onderling overeenkomen over het frequentieplan.

Mijnheer de minister, uw besluit om de samenwerkingsovereenkomst nu niet te tekenen, verdient alle steun. De Franstaligen zijn immers nogal hardhorig als het gaat om bepaalde Vlaamse klachten. De vraag is wat het niet tekenen van de samenwerkingsovereenkomst inhoudt.

De samenwerkingsovereenkomst zelf heeft geleid tot een klacht bij het Arbitragehof. Volgens het Arbitragehof moeten we tegen het einde van het jaar tot een oplossing komen. De samenwerkingsovereenkomst moet het sluitstuk zijn dat ons moet toelaten opnieuw op een door de wet geregelde wijze te werken. Die overeenkomst is er nog altijd niet omdat de klachten nog altijd niet door het BIPT zijn afgehandeld.

Dat lijkt echter niet de schuld te zijn van het BIPT zelf, aangezien die instelling al jaren gekneld zit tussen de federale en de Vlaamse politiek. Om communautaire redenen wensen de Walen bovendien niet echt dat er wordt opgetreden. Het gevolg is echter dat er geen oplossing zal komen voor het einde van het jaar. Het BIPT heeft daar ook al op gewezen. Er zou nog een zevental probleemgevallen zijn, maar zolang die niet opgelost zijn, moet er voorlopig niet getekend worden.

Het niet tekenen betekent dat we in een juridisch vacuüm dreigen terecht te komen. Er is een juridisch probleem op het federale vlak. Enige tijd geleden hebben we per decreet een nieuwe Vlaamse regulator goedgekeurd, die binnenkort operationeel wordt. Daar zijn extra middelen voor gepland. Zonder samenwerkingsovereenkomst komen we in de problemen. Als we die tekenen, geven we toe aan de Franstaligen. Als we niet tekenen, hebben we een juridisch vacuüm. Maar die situatie kan geen maanden meer duren.

Mijnheer de minister, welke voorwaarden moeten worden vervuld om voor het einde van dit jaar, of in het begin van 2006, die samenwerkingsovereenkomsten te onderteken, zodat we met de Franstaligen opnieuw vreedzaam kunnen samenleven op het vlak van lokale radio's en frequenties?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Decaluwe, u kaart dit dossier met een zekere hardnekkigheid en volhardendheid aan en daar hebt u gelijk in. Ik ben verheugd dat de houding van de Vlaamse Regering wordt gedragen door het parlement. In uw vraag geeft u al een deel van het antwoord.

In het overlegcomité hebben we gezegd dat er een integraal antwoord moet zijn op de etherproblemen en op de vernietiging door het Arbitragehof van de federale communicatiewet. Ondertussen komt daar de gedeeltelijke vernietiging bij van het Vlaamse decreet over marktanalyse.

We hebben een goed akkoord gesloten. In een geest van federale loyauteit hebben we gezegd dat het BIPT maatregelen moet opleggen om een einde te maken aan schadelijke storingen in het etherlandschap. Zo staat het in artikel 15 van de telecommunicatiewet.

Federaal minister Verwilghen moest in juni 2005 een KB uitvaardigen ter uitvoering van de telecommunicatiewet om op te treden tegen de zenders die uitzenden ofwel zonder vergunning, ofwel in tegenstrijd met hun vergunning. We zullen ook werken aan een totale overeenkomst over de etherfrequenties.

In juni was dat KB niet klaar. Er was een voorstel van KB dat voor ons totaal onaanvaardbaar was, omdat het niet optrad tegen de Franstalige zenders, die het voorwerp uitmaken van een etherfrequentieplan dat is geschorst door de Raad van State. In een arrest zegt een Franstalig hof van beroep dat er in Franstalig België een chaos heerst die in strijd is met de openbare orde.

Vlaanderen ondervindt daar grote schade van. U zegt dat er 81 klachten zijn van lokale radio's. Dat is niet juist. Er zijn er een 40-tal van lokale radio's. De andere komen van de VRT en landelijke commerciële omroepen wiens frequenties worden gestoord. De VRT kan bijvoorbeeld in een groot deel van Brussel niet op FM worden ontvangen.

In het samenwerkingsakkoord heb ik bedongen dat het BIPT in zijn optreden niet langer afhankelijk is van het akkoord van de gemeenschapsregulatoren. Vroeger was dit een vorm van blokkering. Het BIPT moet eerst een onderzoek doen naar schadelijke storingen, zoals de wet voorschrijft.

Het BIPT heeft nog geen operationele maatregelen genomen, maar heeft wel al onderzoek gedaan.

Tegen de verwachtingen in zijn we over heel het land tot een akkoord gekomen over de etherfrequenties, op vier na. De voorwaarden om tot een decente regeling te komen, werden nog nooit zo goed vervuld. Wel moet er nog een KB komen en daarvoor sta ik in contact met de federale overheid. Ik heb de indruk dat er een goede kans bestaat dat we er binnenkort uit zijn, ook aan Franstalige kant. Ik krijg signalen dat de wil er is om een KB uit te vaardigen. Uiteraard impliceert dat een wederzijds akkoord met de vernietigde bepalingen of met ons hersteldecreet. Ik heb dus hoop. Misschien zijn we er tegen het jaareinde wel uit, maar ik durf niets met zekerheid te zeggen. De voorwaarden zijn in elk geval nog nooit zo goed geweest.

Het BIPT is begonnen met de controleopdracht, er is een akkoord over alle frequenties op vier na, en er moet een KB komen. Nu er een akkoord is, zullen de Franstaligen hun etherlandschap ordenen en via het KB kan er toezicht worden uitgeoefend.

Carl Decaluwe

Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. We staan op een tiental dagen van het einde van het jaar. De voorwaarden zijn inderdaad nog nooit zo gunstig geweest. In uw plaats zou ik de druk in geen geval lossen. Als er voor het einde van het jaar geen overeenkomst is, moet u het onderwerp opnieuw op de agenda van het eerste Overlegcomité van 2006 plaatsen. Als de kwestie in januari nog niet is opgelost, zullen we u vragen blijven stellen zodat we u verder ten gunste kunnen blijven ondersteunen in dit toch wel moeilijke dossier.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Decaluwe, als er geen akkoord komt, zal dat zeker niet aan ons liggen. U weet dat we het been stijf hebben gehouden toen dat nodig was. Bovendien hebben we heel goed meegewerkt aan het tot stand komen van het etherakkoord. Het resultaat mag gezien worden: op vier frequenties na, zijn we klaar. De voorwaarden voor een integrale en afdoende regeling zijn nog nooit zo goed geweest. We zullen er met volgehouden aandacht en zorg aan werken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.