U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 november 2005, 14.44u

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, heren ministers, collega's, ik geloof dat ik niemand nog moet overtuigen van het economische belang van de bouw van het Deurganckdok, niet alleen voor de Antwerpse maar voor heel de Vlaamse regio - ik hoop alleszins dat ik daar niemand nog van moet overtuigen.

Als het Deurganckdok optimaal zal worden gebruikt en volledig zal worden geëxploiteerd, zal het maar liefst 6 miljoen extra containereenheden per jaar kunnen verhandelen in de Antwerpse haven. De bijkomende tewerkstelling wordt geschat - uiteraard afhankelijk van de bron - op 5.000 extra jobs. Buiten het laden en lossen heeft het Deurganckdok nog een andere belangrijke functie, namelijk de doorgangsfunctie, de functie van maritieme toegangsweg naar het achterliggende hinterland, en daarmee bedoel ik dan de Waaslandhaven. Mijn collega's uit Oost-Vlaanderen zullen kunnen beamen dat dit heel belangrijk is.

Als ik kijk naar de gebeurtenissen van de voorbije dagen, zou ik daarbij wel willen verwijzen naar een ander dossier dat eigenlijk volledig gelijklopend is, meer bepaald het dossier van de luchthaven van Deurne. Toen ik vorig jaar de uitlatingen las van de heer Staes, die naar de Europese Commissie stapte om daar een vraag te stellen, dacht ik eerlijk gezegd dat het om een beetje onwetendheid ging of om een goedbedoelde vorm van informatievergaring. Nu blijkt echter dat niets minder waar is. We merken nu dat er een vast stramien duidelijk wordt, een vaste gang van zaken bij Groen!: die partij maakte deel uit van de vorige Vlaamse Regering en moest mee een beslissing nemen, al verzette ze zich ertegen. Achteraf kondigt ze dan uitvoerig aan in alle media dat ze die beslissing niet slikt en stapt ze dan naar Europa om te trachten die beslissing terug te draaien of tegen te houden. Dat was zo bij het dossier-Deurne, en we zien nu een gelijkaardig verhaal over de gang van zaken bij het Deurganckdok. (Opmerkingen van de heer Jos Stassen)

Op deze manier wordt getracht de klok nog terug te draaien. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om zo te werken, en het is natuurlijk ook een beetje populistisch. Ik ben het er volledig mee eens dat een parlementslid het recht en ook de taak heeft om bepaalde vragen te stellen, maar dan mogen we toch verwachten dat hij dat doet in het belang van die regio. Wat we hier zien, is echter het tegenovergestelde: hij haalt de regio onderuit. Ik vind het jammer dat mevrouw Vogels hier niet aanwezig is, maar toch zou ik haar heel nadrukkelijk willen vragen hoe ze dat rijmt met haar pogingen om het lijsttrekkerschap voor de groene partij in Antwerpen op te eisen. Als ze die verantwoordelijkheid wil opnemen, vind ik het wel logisch dat ze ook het belang van de regio, op Vlaams niveau maar ook daarboven, op Europees niveau, verdedigt. Dat gebeurt hier niet.

Mijnheer de minister, hoe gaat u om met dit debacle van de voorbije dagen? Wat is uw houding daarin? Hoe lang denkt u nog te moeten wachten op het formele antwoord van de Europese Commissie? Denkt u dat dit een dossier zonder inhoud wordt, doordat uiteindelijk in de nabije toekomst mag worden verwacht dat het Deurganckdok een maritieme toegangsweg mag worden naar de Waaslandhaven? Wat denkt u dat de gevolgen zullen zijn voor de havens van Oostende en Zeebrugge, die uiteraard ook betrokken zijn bij dit verhaal en die uiteindelijk ook in de problemen komen indien de steun voor baggerwerken wegvalt?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Ik wil in eerste instantie een aantal zaken op een rijtje zetten. In het regeerakkoord staat: 'Wij garanderen de verdere financiering van de onderhoudsbaggerwerken, ook in aan tij onderworpen dokken.' Op 25 februari 2005 heb ik aan de Vlaamse regering een besluit voorgelegd waarbij een wijziging wordt aangebracht aan de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur. De vraag is dus wie de baggerwerken in de getijdendokken zal uitvoeren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vaargeul en de commerciële kade. In dat besluit staat dat de Vlaamse Regering de vaargeul voor haar rekening neemt. De commerciële partners zullen de baggerwerken aan de commerciële kade op zich nemen. We hebben dat doorgeven aan de Europese Commissie om duidelijkheid te krijgen over de Europese visie daarop.

Op 28 november stond in de krant dat steun aan het Deurganckdok niet kan op basis van een brief van Europees Commissaris Barrot. Op 29 november zegt diezelfde commissaris dat dit allemaal voorbarig is en dat aan de Vlaamse Regering en aan de betrokken minister een formeel antwoord zal worden bezorgd. Ik wacht op dat antwoord en hoop dat er geen probleem is met de vaargeul van de getijdendokken. Voorlopig houd ik mijn antwoord dus in beraad. (Applaus)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.