U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, gelukkig geven we af en toe een feestje. De samenleving vaart er wel bij als verenigingen dingen organiseren of als mensen samenkomen om het een beetje plezant te maken. Het verenigingsleven bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. En ook hier zeg ik: gelukkig maar, want ook dat zorgt voor de nodige verzoeting, zoals elk onderzoek uitwijst. Het kan dan ook niet dat eender welke overheid door allerlei administratieve rompslomp het verenigingsleven aan banden zou leggen.

Ik ben heel blij dat de Vlaamse overheid absoluut die bedoeling niet heeft.

Meer nog, in ons Vlaams regeerakkoord staan een aantal oplossingen om de administratieve rompslomp voor onze verenigingen terug te dringen.

Wie een feestje of een activiteit organiseert, moet in de eerste plaats Sabam betalen. Dat is maar goed ook, want de betaling betreft de auteursrechten voor de scheppende kunstenaars. Het is niet meer dan normaal dat scheppende kunstenaars de return krijgen van hun creatie. Iedereen moet daaraan bijdragen. Sinds 1999 bestaat er ook een billijke vergoeding. Die vergoeding is niet verschuldigd aan de scheppende kunstenaars, maar aan de producenten of aan de uitvoerende artiesten.

Ik wil de producenten en uitvoerende artiesten de voor hen noodzakelijke inkomsten zeker niet ontzeggen, maar ik wil een lans breken voor ons rijke sociaal-culturele leven, voor de sociaal-culturele sector en in het bijzonder voor onze jeugdsector. Die laatste is bij uitstek de sector die - gelukkig maar - feestjes van diverse aard organiseert.

Mijnheer de minister, in het regeerakkoord staat dat de Vlaamse overheid zich zal engageren om de federaal geregelde billijke vergoeding financieel en administratief ten laste te nemen. We weten dat dat niet zo evident is en dat u daartoe met de beheersvennootschappen moet onderhandelen: Simim voor de producenten en Uradex voor de uitvoerende artiesten. We zijn ervan op de hoogte dat de onderhandelingen niet altijd even gemakkelijk verlopen, maar we gaan er toch van uit dat verdere stappen worden gezet inzake het engagement uit het regeerakkoord waar de jeugdsector echt vragende partij voor is.

Het is heel belangrijk een signaal te kunnen geven aan de jeugdverenigingen en aan alle andere verenigingen. Het is immers van belang dat naast andere overheden die al werken met een systeem van derde betaler en die de billijke vergoeding al ten laste nemen, ook de Vlaamse overheid een duit in het zakje doet.

Ik reken op uw inspanningen, want u bent minister van Jeugd en van Cultuur. U draagt in deze zaak twee petjes. U staat zowel in voor de auteursrechten en de billijke vergoeding, als voor de hulp aan de jeugdsector om de financiële en administratieve rompslomp tot een minimum te beperken. Mijnheer de minister, hoe zit het met de uitvoering van het engagement uit ons regeerakkoord, een punt dat we met veel enthousiasme hebben goedgekeurd? (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het is inderdaad zo dat ik in deze kwestie twee petjes draag. Ik moet enerzijds een grote zorg aan de dag leggen voor de kunstenaar die zowel via Sabam als via de billijke vergoeding wordt vergoed voor zijn werk, en anderzijds moet ik zorgen dat het verenigingsleven kan blijven functioneren. Ik wil mijn verantwoordelijkheid ten volle opnemen.

We hebben reeds een overeenkomst gesloten met de beheervennootschappen om de leesvergoeding over te nemen zodat de gebruiker van de bibliotheek niet moet betalen.

Sabam vormt een geheel andere zaak waarover niets in het regeerakkoord staat. Ik probeer met Sabam een overeenkomst te sluiten waardoor ook middelen van Sabam worden geïnvesteerd in het cultuurbeleid.

Over de billijke vergoeding wil ik heel duidelijk zijn: ik wil de bepaling uit het regeerakkoord liever vandaag dan morgen hard maken. We hebben al heel veel gesprekken gevoerd. De twee beheermaatschappijen hebben een stuk van de achterstand ingelopen, de chaos is al gedeeltelijk verdwenen, de websites zijn duidelijk en er werden engagementen aangegaan om de vergoedingen snel door te betalen. In het verleden gebeurde niets van dit alles.

De steden en gemeenten hebben reeds een belangrijke verantwoordelijkheid opgenomen. De meeste steden en gemeenten hebben een bulkovereenkomst of een totaalovereenkomst gesloten met de twee beheervennootschappen. De overeenkomst betreft de eigen gemeentelijke of stedelijke infrastructuur, die het grootste deel van het pakket vormt.

Die vormt veruit het grootste gedeelte van het pakket fuif- en feestinfrastructuur. De steden en gemeenten hebben verantwoordelijkheid genomen voor hun infrastructuur. Van de totale opbrengst aan billijke vergoeding van 1,5 miljoen euro raamt men het aandeel van de stedelijke en gemeentelijke infrastructuur op twee derde. Dan rest er nog een bedrag van ongeveer 500.000 euro.

De sociaal-culturele sector, jeugd- en sportorganisaties, milieuorganisaties, Noord-Zuidorganisaties, oudercomités, parochiecentra, alle mogelijke verenigingen, feitelijke of juridische vzw's organiseren occasionele feesten. Ik heb het niet over de grote jaarlijks terugkerende feesten die zeer commercieel opgevat zijn. Die mogen er ook zijn, zelfs als ze georganiseerd worden door een vzw. Maar voor al die occasionele feesten - ook buurt- en wijkfeesten - wil ik verantwoordelijk tekenen.

Ik wil aan de twee beheersvennootschappen een aanbod doen van 500.000 euro per jaar. De hele Vlaamse Gemeenschap tekent verantwoordelijk voor dit aanbod, maar het grootste deel valt onder mijn bevoegdheden. We doen een aanbod dat het totale bedrag dekt dat indertijd werd berekend. Dat biedt een groot voordeel voor de twee beheersvennootschappen. De opbrengst was tot nog toe nooit netto voor hen. Voor elke euro die ze innen, hebben zij een halve euro innings- en administratiekosten. Die vallen weg. Het wordt een netto-operatie voor de beheersmaatschappijen. Dit lijkt me een mooi aanbod.

Het lokt in elk geval de twee partners uit hun tent omdat ze nu met cijfers over de brug moeten komen die ik tot op heden niet voldoende kreeg. Ik doe een concreet aanbod, een 'offer you can't refuse'. Dat zullen we moeten afwachten. Ik ben ervan overtuigd dat ik hiermee duidelijk maak dat ik zo snel mogelijk die verantwoordelijkheid wil overnemen van het verenigingsleven en specifiek van de jeugdorganisaties, maar evenzeer van sport-, cultuur-, Noord-Zuid- en milieuverenigingen, van oudercomités, van ouderenverenigingen die onder Welzijn vallen, enzovoort. Die vallen allemaal onder de verplichting van de billijke vergoeding, ook al weten ze dat niet.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Ik dank u voor uw zeer concrete antwoord op mijn actuele vraag, mijnheer de minister. Zaterdag houdt de Jeugdraad zijn congres, collega's van het Vlaams Belang, maar daar gaat uw interesse waarschijnlijk niet naar uit. (Opmerkingen van het Vlaams Belang)

Ik ben tevreden, mijnheer de minister, met uw 'offer you can't refuse'. Ik hoop dat u zowel Uradex als Simim over de streep kunt trekken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.