U bent hier

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mijnheer de voorzitter, de saga over de luchthaven van Deurne heeft er weer een hoofdstuk bij gekregen. De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard. De burgemeester blijft zich tot nader order tegen het kappen van het bos boven op Fort 3 verzetten. Vorige week is minister Peeters naar Borsbeek getrokken om de betrokken partijen een ontwerp van overeenkomst voor te leggen. Ik zou dit ontwerp van overeenkomst veeleer een dictaat noemen.

Ik zal het ontwerp van overeenkomst even in mijn eigen woorden samenvatten. Indien de betrokken partijen het ontwerp van overeenkomst ondertekenen, zal de minister de bomen op zijn kosten laten kappen en zullen de betrokken partijen nog een bonus ontvangen. Indien ze het ontwerp van overeenkomst niet ondertekenen, zal de minister het bos onteigenen.

We hebben in de bevoegde commissie al vaak over de luchthaven van Deurne gedebatteerd. We hebben het al vaak gehad over de zin en onzin van het kappen van het bos en over de mogelijkheden om bepaalde obstakels van bakens te voorzien.

Ook over de toekomst van de luchthaven van Deurne, waarover de meningen sterk uiteenlopen, werd gedebatteerd.

Mijnheer de minister, we kennen ondertussen ook het standpunt van minister Peeters, maar het standpunt van de volledige meerderheid is iets minder duidelijk. Het antwoord op de vraag wat de toekomstige rol van de luchthaven van Deurne is, hangt af van de persoon aan wie de vraag wordt gesteld.

Mijnheer de minister, ik wil specifiek een vraag stellen over de inhoud van de overeenkomst. U bent bevoegd voor gemeenten en provincies, dus de vraag wordt vanuit die invalshoek gesteld. Volgens mij wordt met deze overeenkomst een precedent gecreëerd inzake de relatie tussen een hogere overheid en de gemeenten.

In het laatste artikel van het ontwerp van overeenkomst staat dat, samengevat, wordt overgegaan tot aankoop dan wel onteigening van het bos - dat eigendom is van de gemeente Borsbeek en is ingekleurd als recreatiegebied - als de gemeente zich niet neerlegt bij het kappen van het bos, met andere woorden als de gemeente de overeenkomst niet ondertekent.

Volgens mij moet de gemeente hiermee een blanco cheque tekenen over de toekomstige ontwikkeling. In meerdere artikels van de overeenkomst staat dat de gemeente zich sowieso neerlegt bij de toekomstige reglementering van de luchthaven op haar eigendom, ongeacht de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven.

Mijnheer de minister, ik denk dat de gemeente Borsbeek met de rug tegen de muur staat. We zijn gelukkig nog niet zo ver als in Nederland, waar een wet bestaat die zegt dat, indien de gemeente weigert zich neer te leggen bij een voorstel van de hogere overheid, de hogere overheid in de plaats kan treden van een gemeente en de beslissing eigenhandig kan nemen. Voor mij is dat geen voorbeeld van subsidiariteit of een goede samenwerking met gemeentebesturen. U moet zich eens voorstellen dat ook hier de Vlaamse of een andere overheid verplichtingen kan opleggen aan gemeenten over de opstijg- of landingsroutes van de luchthaven van Zaventem, of tegen de wil van een gemeentebestuur in zegt waar een industriegebied moet komen.

Mijnheer de minister, is het wenselijk dat een minister op een dergelijke manier een gemeente benadert? Is dat een vorm van goede samenwerking? Is het geen gevaarlijk precedent voor de toekomst? Ik neem aan dat deze overeenkomst ook door de Vlaamse Regering goedgekeurd moet worden. Zult u de voorliggende overeenkomst ondersteunen?

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil eerst een opmerking in de rand maken. Ik vind het vreemd dat deze vraag hier wordt gesteld, want bij uitbreiding kan worden gesteld dat over elk dossier de mening van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden kan worden gevraagd. Elk dossier doet zich ergens in een gemeente voor, dus er is steeds een lokaal bestuur betrokken partij. Ik denk dat dat een heel gevaarlijke evolutie is.

Minister Peeters doet een aantal voorstellen aan de gemeente Borsbeek. De oorsprong van het dossier is het feit dat we moeten voldoen aan een aantal internationale voorwaarden inzake de veiligheid van de exploitatie van de luchthaven. Ik meen dat het te maken heeft met het Verdrag van Chicago.

Mijnheer Daems, de gemeente Borsbeek moet oordelen of ze al dan niet ingaat op het aanbod, dat zich situeert binnen de bevoegdheden van minister Peeters. De gemeente Borsbeek heeft daar de volledige autonomie voor. Uit artikels in de media heb ik begrepen dat de gemeenteraad van Borsbeek vrijdagavond samenkomt. De raadsleden kunnen dan soeverein beslissen of ze al dan niet ingaan op het aanbod van minister Peeters. De autonomie is dus volledig gevrijwaard en komt niet in het gedrang.

Rudi Daems

Mijnheer de minister, het is niet mijn bedoeling elke voorliggende overeenkomst tussen een gemeente en een hogere overheid ter sprake te brengen. Het gaat hier over de teneur en de inhoud van de overeenkomst.

Ik blijf erbij dat het een gevaarlijk precedent is. Hier wordt geen overeenkomst voorgelegd maar een dictaat, dat een gemeentebestuur niet kan nemen of laten. De minister moet kijken naar de samenwerking tussen lokale besturen en de hogere overheid.

Mijnheer de voorzitter, we moeten altijd oppassen wanneer we een bepaalde visie verwoorden. We mogen dat niet doen onder de vorm van een wetmatigheid, want dat is het volgens de mening van de heer Daems, en dat is zijn goed recht. Daarom is dat nog niet zo in de feiten.

Opnieuw: minister Peeters doet een aantal voorstellen vanuit zijn portefeuille en het is aan de gemeenteraad om akkoord te gaan of niet. De gemeenteraad heeft daar de volledige vrijheid in. Vanuit mijn verantwoordelijkheid van toezicht op de gemeentebesturen en bewaken van de autonomie van de gemeenten, is er tot op vandaag geen probleem.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.