U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 oktober 2005, 14.43u

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Mijnheer de minister, mijnheer de minister-president, heren ministers, collega's, we staan aan de vooravond van een van de belangrijkste hervormingen in de personeelsadministratie van de Vlaamse Gemeenschap. Het Beter Bestuurlijk Beleid is van start gegaan in 2000 en was noodzakelijk om onze administratie te moderniseren. Het BBB had tot doel de structuren van de Vlaamse Gemeenschap transparanter te maken.

Sinds 2000 is er heel wat veranderd in die administratie en ook in de Vlaamse openbare instellingen. Nu bevinden we ons in een heel belangrijke en zelfs cruciale fase. Er is een wegingscomissie opgericht die een rangschikking opmaakt van de topambtenaren van de beleidsondersteunende departementen en de uitvoerende agentschappen. Momenteel bestaat er nog geen overeenstemming tussen de 68 topambtenaren. Ik hoop dat dit spoedig gebeurt.

De Vlaamse Regering heeft altijd gezegd dat die fase moest ingaan op 1 januari 2006. Mijnheer de minister, kunt u die timing aanhouden? Welke consequenties heeft die belangrijke hervorming, niet zozeer voor die topambtenaren, maar voor de duizenden uitvoerende ambtenaren? De voorbije jaren zijn die mensen niet gespaard gebleven van de vele veranderingen in hun ministerie of hun Vlaamse openbare instelling.

Mijnheer de minister, het uitgangspunt van die grote hervormingen was toch niet een carrièreplanning van topambtenaren. Welke gevolgen zullen die hervormingen hebben voor de Vlaamse burger inzake klantvriendelijkheid? De burger moet zo goed mogelijk worden gediend door de Vlaamse administraties en de uitvoerende agentschappen.

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer De Meulemeester, u vestigt met uw actuele vraag de aandacht op een belangrijk probleem. De duizenden Vlaamse ambtenaren zullen het als een blijk van belangstelling en waardering voor hun werk beschouwen. Dit is inderdaad de grootste operatie ooit in de geschiedenis van de Vlaamse ambtenarij. Die ambtenarij is indertijd gestart als 1 ministerie, maar telt ondertussen zo'n 40.000 mensen.

In de vorige regeerperiode werd gestart met het BBB. De uitgangspunten daarvan waren het installeren van eenvormigheid en eenvoudigheid. Een grotere verantwoordelijkheid van de ambtenaren was een ander uitgangspunt.

In de vorige regeerperiode is daarmee van start gegaan en werd de basis gelegd. Op 18 juli 2003 werden de zogenaamde 'moederdecreten' goedgekeurd, met name het kaderdecreet houdende beter bestuurlijk beleid en het decreet houdende de strategische adviesraden. Toen we begonnen, was het de uitdaging om die decreten te operationaliseren. Dat is een gigantisch werk. Het heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad.

De vereenvoudiging en de eenvormigheid zitten ingebakken in het kaderdecreet. Per beleidsdomein is er een drievoudige structuur: een ministerie, agentschappen die zorgen voor de uitvoering en strategische adviesraden. Van 2004 tot nu hebben we gezorgd voor de operationalisering in organisatorische, juridische en statutaire bepalingen. We hebben ook dertien beleidsdomeinen vastgelegd, gezorgd voor een raamstatuut, het migratiebesluit voor de ambtenaren goedgekeurd, het herplaatsingsbesluit voor de leidend ambtenaren aangenomen, enzovoort.

Er werden in totaal veertien besluiten genomen om de zaak te operationaliseren. We zijn nu klaar met die hervorming. Ze kan van start gaan begin januari. Er moeten nog een paar beslissingen worden genomen inzake de bestuurszaken. Er zijn nog niet overal adviesraden geïnstalleerd. Ook moeten nog een paar agentschappen worden opgericht. Bovendien moet een en ander worden geregeld voor wat de overgang van goederen en de apparaatskredieten betreft, voor zover dat niet decretaal geregeld is. Grosso modo is de hele regeling echter klaar, met inbegrip van de operatie van de herplaatsing van de leidinggevend ambtenaren. Er is voor 68 topambtenaren een weging gedaan. Voorlopig heeft ze geen implicaties omdat het geldelijk statuut van die ambtenaren in een latere fase aan bod zal komen.

Begin januari 2006 kunnen we met dit alles van start gaan. Pas dan begint de eigenlijke uitdaging. De bedoeling van de operatie is te komen tot een beter bestuurlijk beleid waar iedereen beter van wordt: de overheid moet zorgen voor meer kwaliteit, de ambtenaren krijgen meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid, zowel bij het beleid als bij het uitvoeren van het beleid, de klant moet een betere dienstverlening krijgen.

De structuur op zich zal daar niet voor zorgen. De grote uitdaging is te zorgen voor een betere kwaliteit bij overheid, ambtenaren en burgers. Dat zal heel veel werk vergen. Er moet worden gezorgd voor een verfijning van de beheersovereenkomst. Een aantal agentschappen zal immers op een afstand van het beleid staan. We zullen ook moeten zorgen voor een voldoende horizontale benadering. We mogen niet met eilandjes werken. De overheid moet zorgen voor de horizontale verbinding.

Ik heb er goede hoop op dat dit ons zal lukken. De overgang is aan de gang. Begin januari kunnen we van start gaan. Daarna zullen we samen met de ambtenaren, waarmee we voortdurend contact hebben, werken aan de culturele invulling van de ambtelijke hervorming.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik druk hierbij de hoop uit dat de hervorming in het kader van het beter bestuurlijk beleid kan worden gerealiseerd op 1 januari 2006.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.