U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 oktober 2005, 14.43u

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Mijnheer de voorzitter, leden van de regering, mijnheer de minister, in uw - overigens gewaardeerde - internetdagboek, uw weblog, las ik dit weekend een verslag van uw drukke activiteiten en over uw bezoek aan de wedstrijd Germinal Beerschot-Brussels. U bent met de supportersbus van Machelen naar Antwerpen meegereden. U eindigde uw weblogbijdrage met de woorden 'goe spul'.

Het voetbal en het samenbrengen van supporters versterkt inderdaad de sociale cohesie. Dat is precies wat staatssecretaris Van Weert wil doen met haar Openstadionmodel. Zoals u weet, heeft zij dat Openstadionmodel ontwikkeld met de bedoeling de stadions vaker te gebruiken, in de wetenschap dat stadions maar eens om de veertien dagen worden gebruikt. Staatssecretaris Van Weert gaat daarvoor op werkbezoek naar Groot-Brittannië om het 'Community Model' te bezoeken dat daar al bij heel wat clubs ingang heeft gevonden.

In het Openstadionmodel worden de gebouwen en het sociale netwerk van de club gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. In het buitenland bestaat bijvoorbeeld een project waarin leerlingen uit het deeltijds onderwijs, die nog moeilijk te motiveren zijn om naar school te gaan, les volgen in het spelershome in aanwezigheid van de voetballers zelf. Dit oefent een grote aantrekkingskracht uit op de jongeren en motiveert hen sterk om terug naar school te gaan. Er zijn projecten van sociale economie die zorgen voor het onderhoud van het stadion en de terreinen. Er zijn modellen waar in het stadion repetitie- en fuiflokalen gehuisvest zijn ten behoeve van jongeren en jeugdwerk. Deze zaken maken het stadion tot een open stadion.

Het model van staatssecretaris Van Weert is zeer ambitieus en kan mijns inziens maar worden gerealiseerd als de gewesten en gemeenschappen daaraan meewerken, ook al omdat sport een geregionaliseerde materie is.

Mijnheer de minister, hebt u al een gesprek gehad met staatssecretaris Van Weert over dit Openstadionmodel, of plant u zo'n gesprek? Wat zou de inbreng kunnen zijn van de Vlaamse Gemeenschap in dat openstadionmodel? Welke expertise kunnen wij ter beschikking stellen? Hebt u in uw begroting rekening gehouden met de realisatie van dit Openstadionmodel?

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Uiteraard heb ik daarover reeds een gesprek gevoerd met staatssecretaris Van Weert. Ik geloof heel sterk in dit initiatief. Sport kan een hefboom zijn om jongeren te bereiken voor alle mogelijke concepten inzake tewerkstelling, wijkontwikkeling, enzovoort.

We willen nu met de sportfederaties een aantal afspraken maken over ethische codes en er ook een sociaal-maatschappelijk luik aan toevoegen. Het is de bedoeling om tijdens deze legislatuur een decreet op het lokaal sportbeleid op te maken. Daarbij moeten heel wat extra middelen naar de clubs gaan. Daarin kan de filosofie die ook vervat zit in het Openstadionmodel, worden uitgebouwd. Zowel de federaties als de clubs kunnen daar een rol in spelen. Ook scholen, buurten en gemeenten kunnen daarbij worden betrokken.

Het zou nuttig zijn een aantal pilootprojecten op te zetten. Ik zal ter zake overleg plegen met een aantal collega's zoals de minister van Stedenbeleid. We kunnen nagaan of daar een aantal integratieprojecten aan kunnen worden gekoppeld. Ook vanuit Brussel is het de bedoeling om via het sportbeleid meer jongeren te bereiken die vaak les volgen in het Nederlandstalig onderwijs of via de clubs lessen Nederlands kunnen volgen.

Ik geloof heel sterk in dat model. Naast sport kunnen we daar ook vanuit de andere bevoegdheden op inspelen. Uiteraard moet sport leuk zijn op zich. Sport moet niet altijd worden volgeladen met allerlei bijkomende zaken, maar het kan een middel zijn om meer kansen te creëren.

Jan Roegiers

Mijnheer de minister, ik ben verheugd over uw antwoord. Op dit ogenblik wordt in een aantal steden en gemeenten zoals Gent, Brugge, Beveren en Anderlecht gedacht aan een nieuw stadion. Het lijkt me dan ook belangrijk dat de pilootprojecten die sport vooral als een middel en een hefboom beschouwen en waarbij de andere beleidsdomeinen worden betrokken, worden opgestart.

Ik kijk reikhalzend uit naar een aantal van die projecten die in samenspraak met uw collega's kunnen worden gerealiseerd in de diverse voetbalstadions in Vlaanderen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.