U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 oktober 2005, 14.38u

Actuele vraag van de heer Kris Van Dijck tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het dreigende faillissement van de Federatie Open Scoutisme door een schadeclaim en de verzekeringsproblematiek van de jeugd- en vrijwilligerssector in het algemeen
De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de afloop van het dossier over het ongeval van 1994 waarbij twee scoutsleiders betrokken waren, leidt tot nogal wat beroering in de jeugdsector. Niet alleen voor jeugdverenigingen, maar in het algemeen kunnen vragen worden gesteld over de dekking van risico's bij manifestaties en organisaties. Ik las dat u naar aanleiding van dit voorval een aantal maatregelen denkt te nemen op korte en ook op lange termijn.

Uit dit geval kunnen we twee lessen trekken. De eerste betreft de problematiek die de Federatie Open Scoutisme momenteel treft. We moeten echter ook nadenken over een degelijke verzekering op lange termijn.

We hebben op vrij korte tijd een rondvraag georganiseerd onder de jeugdverenigingen over de hoogte van hun verzekeringsbedrag. De bedragen slaan op de dekkingsgraad op jaarbasis. Voor Chirojeugd Vlaanderen met bijna 95.000 leden, gaat het om 14,8 miljoen euro. Voor VVKSM met 71.000 leden, over 12,5 miljoen euro. Voor KSJ met 31.800 leden over bijna 15 miljoen euro. De KLJ met 21.000 leden springt een beetje in het oog, want de dekkingsgraad bedraagt slechts 1,2 miljoen euro. Voor de FOS met meer dan 6.000 leden, gaat het om meer dan 5 miljoen euro.

Het is zeker niet mijn bedoeling om een proces te maken. Ik wil niet oordelen noch veroordelen. Mijn vragen zijn heel concreet. Welke initiatieven denkt u, gelet op dit dossier en de lessen die we eruit moeten trekken, op korte termijn te kunnen nemen voor de FOS? Hoe staat het met het lopende onderzoek onder uw bevoegdheid en die van minister Vervotte, naar de welzijnsector en het vrijwilligerswerk in het algemeen?

Is het trouwens niet mogelijk dat verschillende jeugdverenigingen of andere vrijwilligersorganisaties gezamenlijk een verzekeringspolis afsluiten waarbij aan schaalvergroting wordt gedaan waardoor het verzekerde bedrag hoger wordt? Wilt u dit idee opnemen in het onderzoek?

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, naar aanleiding van dit pijnlijke dossier wil ik vooreerst opmerken dat ik me als minister van Jeugd, maar ook als persoon met een jarenlange ervaring in het jeugdwerk, dubbel betrokken voel. In het dossier worden we met twee pijnlijke aspecten geconfronteerd.

Er is enerzijds het ongeval waarbij twee jeugdwerkers jaren geleden voor de rest van hun leven bijna volledig verlamd raakten. Anderzijds komt de werking van de FOS, een jongerenorganisatie met ongeveer 7000 leden, in gevaar. We moeten oog hebben voor die twee aspecten.

Ik wil in de eerste plaats mijn deelneming betuigen aan de slachtoffers en hun familie en vrienden. Ik heb ook mijn volle sympathie en steun uitgesproken voor de FOS en het behoud van die jeugdwerking. Het komt er nu op aan om een goed evenwicht te vinden. Ik kan me niet uitspreken over de grootte van de bedragen. Ik vind uiteraard dat de slachtoffers hun rechten hebben en nood hebben aan een voldoende grote dekking waardoor hun verzorging in de komende jaren kan worden vergoed.

De FOS, de jeugdwerking voor 7000 kinderen en jongeren, mag echter niet op de helling worden gezet. Ik wil alle mogelijke oplossingen onderzoeken. We zijn daar volop mee bezig. We zijn reeds verschillende weken in samenspraak met de FOS aan het zoeken naar de meest ruime oplossingen die mij in staat stellen om de werking te blijven ondersteunen zonder dat de FOS de boeken moet sluiten en alle bezittingen moet verkopen, want dat is het gevaar.

Sta me toe om nog te wachten om een concrete maatregel te nemen tot er een uitspraak is in de rechtszaak. Alle juridisch correcte oplossingen zijn voor mij mogelijk. Zo nodig moeten we tijdelijke maatregelen nemen en voor een overbrugging zorgen tot er een nieuwe aanvraag kan gebeuren. Ik wil de werking blijvend waarborgen want anders kan er geen subsidiëring komen, zelfs al moet ik daarvoor een tijdelijke subsidiëring buiten het decreet zoeken. Dat wordt allemaal onderzocht.

Op langere termijn wil ik oplossingen aanreiken die dit pijnlijke schadedossier overstijgen. Minister Vervotte en ikzelf hebben opdracht gegeven aan Steunpunt om te onderzoeken op welke wijze we de beste verzekering kunnen aanbieden aan het vrijwilligerswerk, de verenigingen en de jeugdorganisaties. We maken daarvoor een vergelijkende studie van de polissen. We zullen tegen januari een pasklaar antwoord pogen te formuleren en een duidelijke brochure samenstellen met informatie voor het vrijwilligerswerk. Met de brochure kunnen zij de beste waarborg en dekking kiezen.

We onderzoeken ook of de Vlaamse Gemeenschap niet nog een stap verder kan gaan. Misschien kunnen we - zoals u hebt gesuggereerd - voor tijdelijke manifestaties van feitelijke organisaties een tijdelijke oplossing bieden door een gemeenschappelijke verzekering af te sluiten. Misschien kunnen we een collectieve supplementaire verzekering waarborgen boven op de individuele verzekering van elke organisatie. Die twee aspecten worden momenteel onderzocht. Ik wacht het resultaat af. Ik verwacht voor het zomerreces een duidelijk antwoord.

Ik wil vermijden dat in de toekomst nog dergelijke zaken gebeuren. We zullen natuurlijk nooit alle schadegevallen kunnen vermijden. We moeten zorgen dat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in onze samenleving niet onmogelijk worden gemaakt door juridisering en door te veel alles juridisch te bekijken. De druk op vrijwilligers, zowel bij jongeren- als bij volwassenenorganisaties, wordt schier onhoudbaar. Daar wil ik een oplossing voor vinden. Als we daar niets aan kunnen doen, dan gaan we naar een verschraling van onze samenleving waar we met zijn allen alleen maar heel veel spijt van kunnen hebben.

Ik wil het schadegeval van de FOS ook juridisch oplossen. Daarbij vraag ik de medewerking van heel het parlement. Desnoods moeten we spitstechnologie aanwenden om die werking te kunnen waarborgen, ook als er een vergoeding moet worden betaald. Daardoor moet de FOS misschien overgaan naar een andere juridische structuur, maar ik wil de werking waarborgen en die 7.000 kinderen niet op straat zetten. (Applaus bij de meerderheid)

Mijnheer de minister, ik deel uw mening volmondig. Dat zijn altijd pijnlijke dossiers. Er zitten menselijke drama's achter verborgen. De juridisering zal echter ook mensen ervan weerhouden om initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. We moeten daarmee opletten.

Uw antwoord wijst erop dat u die zaak op de voet volgt, maar ook dat er nog voldoende stof is om later in de commissie op terug te komen. Dit is te belangrijk om zomaar voorbij te laten gaan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer André Van Nieuwkerke tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over aandacht voor de strijd tegen armoede binnen de lerarenopleiding
Actuele vraag van de heer Carl Decaluwe tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het aanbieden van video op aanvraag door de VRT via Telenet Digital TV tegen betaling

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.