U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn het voorstel van bijzonder decreet van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers, Stassen en Van Dijck houdende wijziging van het bijzonder decreet van 6 juli 2001 houdende regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen en het voorstel van decreet van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers, Stassen en Van Dijck houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen.

De algemene bespreking is geopend.

(verslaggever)

Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

Trees Merckx-Van Goey

Vorig jaar woonde ik als voorzitter de studiedag bij over institutionele bemiddeling en de relatie tussen politieke verantwoordelijken en de ombudsman. Er was heel wat belangstelling voor de coherente en globale aanpak van Vlaanderen, inclusief de deontologische code, die positief werd beoordeeld. In het Vlaams Parlement bespeurde ik ondertussen enkele vragen, bijvoorbeeld over het indienen van verzoekschriften.

Het conditioneren van het recht op indienen van een verzoekschrift is volgens mij ongrondwettelijk. Eventueel kan wel onderzocht worden om bepaalde verzoekschriften te verwijzen naar een minder belastende procedure, bijvoorbeeld door middel van een filter.

Het petitierecht is een vorm van rechtstreekse democratie. Het ondersteunt het Parlement in zijn decreetgevende opdracht en is tegelijk een hulp bij de controlerende functie.

Het voorliggend voorstel van decreet brengt een wijziging aan waardoor een verzoeker geen recht meer heeft op een gemotiveerd antwoord. Het zal afhankelijk zijn van de toepassing van artikel 86 van het reglement door de commissie. Bovendien wordt door de wijziging van het woord 'ieder' geen procedure meer voorzien voor de gestelde overheden.

Onze regeling omtrent petitierecht was vooruitstrevend, waarom worden de democratische garanties nu teruggeschroefd? Ik stel vast dat de politiek en het Parlement aan invloed verliezen ten voordele van grote economische actoren, NGO's en supranationale structuren.

Het parlement is een maatschappelijk forum en heeft een aantal goede initiatieven genomen om de band met de samenleving te verbeteren, onder meer door de organisatie van themadebatten, de goedkeuring van het klachtendecreet en de activering van de verzoekschriftenprocedure.

Het beleid wordt voortdurend geëvalueerd in de publieke opinie. De kwaliteit van het openbare leven verbetert sterk in de gemeenschappen met een grote maatschappelijke betrokkenheid van de burgers. Het is onmiskenbaar de verdienste van de Vlaamse decreetgever geweest dat aan de verzoekers procedurele garanties werden gegeven voor de ernstige behandeling van hun verzoekschriften. Het is spijtig dat dit wordt geschroefd. Participatie werkt positief op de beleidsvorming, omdat het beleid een veel groter maatschappelijk draagvlak heeft en beter door de burgers wordt aanvaard.

De verzoekschriftenregeling is voor het individu ook een informeel instrument van rechtsbescherming met weinig vormvereisten. Het is voor heel wat mensen een laatste reddingsmiddel. Waarom wil men dit dan terugschroeven?

In de commissie heb ik weinig of geen bondgenoten gevonden voor mijn kritische bemerkingen. Als de wijziging wordt goedgekeurd, stel ik voor dat er na een jaar een evaluatie komt van de inspanningen die het parlement heeft gedaan om de gewijzigde verzoekschriftenregeling bekend te maken evenals van het aantal verzoekschriften dat niet wordt behandeld.

Ik wil geen achterhoedegevecht leveren, maar wel de openheid van dit parlement voor alle burgers verdedigen. Ik doe een oproep aan de collega's om zorgzaam om te gaan met het vertrouwen van de mensen in dit parlement. Omdat ik weinig of geen antwoorden op mijn bekommernissen heb ik gekregen, zal ik me bij de stemming onthouden.

Ludwig Caluwé

Het voorstel van bijzonder decreet spruit voort uit een evaluatie van de toepassing van de voluntaristische regeling die in 1998 werd uitgewerkt en in 2001werd aangepast. Een aantal wijzigingen komen voort uit de vaststelling dat een aantal verzoekschriften als de allerindividueelste expressie van emoties konden worden geïnterpreteerd. Aan het petitierecht werd niets gewijzigd. Iedereen heeft recht op een antwoord, tenzij het gaat om de uiting van een mening. De commissie beslist of het verzoekschrift al dan niet wordt behandeld. Op die manier blijft de aandacht voor het echte verzoekschrift gewaarborgd en daarom zal onze fractie dit voorstel goedkeuren.

Trees Merckx-Van Goey

Ik betwijfel of het nodig is om het recht op een gemotiveerd antwoord te schrappen. Is dat een goed signaal voor de samenleving? Het parlement wil de spreekbuis van de burgers zijn. Ik blijf bij mijn standpunt dat dit geen goede beslissing is.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Aan de orde zijn de artikelsgewijze besprekingen van het voorstel van bijzonder decreet van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers, Stassen en Van Dijck houdende wijziging van het bijzonder decreet van 6 juli 2001 houdende regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen en de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers, Stassen en Van Dijck houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen.

.

De artikelen van het voorstel van bijzonder decreet en van het voorstel van decreet worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemmingen over het voorstel van bijzonder decreet en over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.