U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998.

De algemene bespreking is geopend.

Sabine Poleyn

(verslaggever)

Het ontwerp van decreet is in de commissie voor Buitenlands Beleid op 8 maart 2005 besproken en goedgekeurd. Het gaat om een dossier dat tijdens de vorige regeerperiode niet meer kon worden behandeld vanwege de laattijdige indiening. Er is niets aan gewijzigd. De essentie is dat men een aantal maatregelen kan treffen om de maritieme zones te beschermen en waar nodig te herstellen. Het ontwerp is het gevolg van het feit dat een mondiaal verdrag inzake de biologische diversiteit vraagt dat het basisverdrag de bevoegdheden uitbreidt. De ratificatie van de bijlage en het aanhangsel is door alle andere lidstaten gebeurd. Het is intussen al in werking getreden. Het ontwerp maakt het mogelijk dat Vlaanderen een aantal maatregelen neemt ter bescherming van het marien milieu. Dat is hoofdzakelijk een federale bevoegdheid, maar deels ook een gewestelijke als het gaat over activiteiten op het land en over de energiebevoegdheden. Tijdens de bespreking was er weinig discussie. De minister heeft schriftelijk geantwoord op een aantal vragen van de heer Van den Brande. Het ontwerp werd eenparig door de twaalf aanwezige leden goedgekeurd. Ik hoop dat dit ook in de plenaire vergadering gebeurt. (Applaus)

Luc Van den Brande

Wat is de laatste evolutie wat betreft de zeeleeuw? Koppelt de minister de verklaring van Lissabon die betrekking had op het marien milieu aan de verklaring van Lissabon met betrekking tot de perspectieven van de Europese Unie?

Minister Kris Peeters

Ik stel voor dat de heer Van den Brande zich richt tot de bevoegde minister wat betreft de zeeleeuw. Wat betreft de verklaring van Lissabon is er niet direct een verband tussen het een en het ander.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijzebespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.