U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Van Dijck tot de heer Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de geplande opstart van drie digitale themakanalen door de VRT, en van de heer Vandenbossche tot minister Bourgeois, over een eventuele samenwerking tussen VRT en VTM in verband met een themakanaal sport.

Tijdens een persconferentie over het jaarverslag 2004 kondigde de VRT aan dit jaar te starten met drie digitale televisienetten, een kinder-, een cultuur- en een informatienet en een auditief net. In een commissiedebat en de motie is duidelijk bepaald dat, conform het regeerakkoord, de VRT televisie- of radionetten, hetzij digitaal, hetzij analoog, pas kan splitsen als de beheersovereenkomst aangepast is.

Verder moeten technologische innovaties en mediatoepassingen worden geïntegreerd zonder een verhoging van de kostprijs voor de gebruiker.

Werd er reeds een aanvraag ingediend voor het oprichten van themazenders, en werd daartoe reeds toestemming gegeven? Zal er een decoder nodig zijn om de themazenders te ontvangen? Passen de themazenders binnen de taken van de VRT?

Gisteren gaf men de indruk dat alles reeds in kannen en kruiken was. Wat is de huidige stand van zaken?

Dany Vandenbossche

De gedelegeerde bestuurder van de VRT meldde dat er een themazender voor cultuur- en sportuitzendingen wordt opgericht. Hij kondigde aan bereid te zijn te spreken met de VMMa over de gezamenlijke oprichting van de sportzender. In De Tijd stond te lezen dat de VMMa daarop positief reageerde.

Tijdens de vorige regeerperiode werd herhaaldelijk gepleit voor het gezamenlijke oprichten van een sportzender. Is de minister op de hoogte van de stappen die beide bedrijven zetten om gezamenlijk de themazender op te richten?

Minister Geert Bourgeois

De gedelegeerde bestuurder van de VRT vroeg gisteren de VMMa om gezamenlijk een sportzender op te richten, maar daarvoor is bij de VMMa geen interesse.

Er is een onderscheid tussen digitale en betalende televisie, hoewel beide gebruik maken van een decoder. De VRT heeft reeds digitale uitzendingen via de ether. Andere zenders, zoals Canal+, bieden ook digitale kanalen aan via de kabel. De grotere kwaliteit die digitalisering biedt is in Vlaanderen erg relatief door de goede kwaliteit van de kabeldistributie. Er is echter een mogelijkheid tot interactiviteit en er kunnen meer kanalen worden aangeboden.

Het regeerakkoord stelt uitdrukkelijk dat er geen ontdubbeling van de kanalen van de VRT kan komen zonder aanpassing van de beheersovereenkomst en dat de doelstellingen en strategie worden bepaald door de raad van bestuur. Het oprichten van themakanalen werd nog niet door de raad van bestuur behandeld. Ik kreeg enkel schriftelijk een vraag van de gedelegeerde bestuurder om themakanalen te mogen oprichten en om programma's op aanvraag aan te bieden.

Ik wil dat de VRT prioriteit verleent aan een verrijkte inhoud, interactiviteit en het ontsluiten van het digitale archief. Ook ben ik voorstander van het verspreiden van programma's op aanvraag, indien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse distributeurs en indien informatieve programma's en nieuwsuitzendingen gratis zijn.

Ik heb nog geen dossier ontvangen over de oprichting van de themakanalen en het nieuwe radiokanaal. Ik kan geen beslissing nemen op basis van de ontvangen brief. De dossiers inzake het culturele themakanaal en het digitale radiokanaal dat hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek zal uitzenden, moeten met prioriteit worden uitgewerkt.

De berichtgeving die hierover bestaat is onduidelijk. De gedelegeerde bestuurder spreekt over een kostprijs van 200 miljoen euro op jaarbasis. Wat gisteren werd voorgesteld als een project dat bijna was afgerond, moet nog worden afgewerkt.

De VRT moet bepalen wat men wil, wat technisch mogelijk is en wat de kostprijs van het project zal zijn. Het Parlement moet dit bespreken om een nieuwe beheersovereenkomst te kunnen afsluiten.

Dany Vandenbossche

De vraag naar meer middelen voor het totstandkomen van themakanalen is reeds lang bekend.

Het is jammer dat de VRT en de VMMa niet samen willen werken voor de oprichting van themakanalen. De gegevens in de pers zijn blijkbaar fout.

Minister Geert Bourgeois

De houding van de VMMa stemt niet overeen met wat in de krant wordt vermeld.

Ik beaam dat er onduidelijkheden zijn over de kostprijs van deze projecten. Ik heb nog geen enkel onderbouwd dossier ontvangen over de themakanalen of de digitalisering van het archief. Het is belangrijk dat de regering een dossier ontvangt waarin de meerwaarden, de programmering en de financiering worden behandeld. Principes zoals bepaald in decreten, het regeerakkoord en parlementaire moties blijven geldig. Nog voor het reces zal ik een discussienota over digitalisering voorleggen aan het Parlement.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.